Bergshistoriska utskottet

Utskottets verksamhet gäller arkeologisk och historisk forskning samt kulturminnesvård rörande all hantering av järn och metaller, dock med huvudvikten lagd på järnhanteringens utveckling. Verksamheten rör alla tidsavsnitt och är nordisk.

Utskottet

  • främjar den historiska forskningen rörande bergshanteringen och dess produkter
  • underlättar samarbetet mellan olika forskare 
  • lämnar förslag till och prioritera angelägna uppgifter
  • underlättar snabb publicering av och information om vunna resultat

Bergshistoriska utskottet är tvärvetenskapligt sammansatt med företrädare för olika discipliner, tekniska såväl som humanistiska, liksom företrädare för företag, institutioner och högskolor/universitet. 

Bergshistoriska utskottet består av följande ledamöter:

Olle Wijk, fd forskningschef Sandvik AB, ordförande
Fredric Bedoire, prof. emer. Kungl. Konsthögskolan
Kjersti Bosdotter, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
Clas Ericson, bergsingenjör
Martin Fritz, prof. emer, Göteborgs universitet
Carl-Magnus Gagge, fd landsantikvarie, Västmanlands läns museum
Gert Magnusson, docent
Elisabeth Nilsson, fd vd Jernkontoret
Anders Nordebring, Riksarkivet
Arne Sundström, bergsingenjör
Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet
Catarina Karlsson, Jernkontoret, sekreterare

Yngve Axelsson, Jernkontoret, adjungerad
Orvar Nyquist, fd vd Jernkontoret, adjungerad