Jernkontorets verksamhet

Jernkontoret tillvaratar stålindustrins intressen inom ett antal områden som är särskilt viktiga för stålföretagens konkurrenskraft.  

Stålföretagen är pusselbitar i en stark, hållbar samhällsekonomi och dess produkter utgör en viktig del av Sveriges export. Dessa förhållanden kan inte tas för givna utan förutsätter att företagen klarar sig väl i den internationella konkurrensen. Det behövs bland annat ett mål för konkurrenskraft och tillväxt inom industrin och en ökad allmän kännedom om stål och stålindustrins betydelse för välfärden.

Jernkontorets uppdrag är att tillvarata stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för stålindustrins verksamhet i Sverige.

Jernkontoret representerar den svenska stålindustrin i frågor inom följande områden: 

  • Energi, miljö och klimat
  • Forskning
  • Högre utbildning
  • Standardisering
  • Handelspolitik
  • Transportfrågor och infrastruktur

Tillsammans med stålföretagen driver Jernkontoret olika politiska reformförslag, se Vi tycker

Jernkontoret är betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt. Jernkontoret strävar efter att uppfattas som en kvalificerad samtalspartner med hög trovärdighet. 

Annan verksamhet

Tillsammans med stålföretagen arbetar Jernkontoret för att uppfylla stålindustrins gemensamma vision för 2050 – "Stål formar en bättre framtid"

Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen.

Även bergshistorisk forskning leds av Jernkontoret.

Allmän ekonomisk utveckling är avgörande för hur stålmarknaden utvecklas. Därför bevakar Jernkontoret konjunktur och ekonomisk utveckling noga, både nationellt och internationellt. Jernkontoret utarbetar även branschfakta och statistik, marknadsanalyser och prognoser.

Arbetsmarknad och arbetsmiljö

Jernkontoret företräder inte branschens intressen inom arbetsmarknadsområdet. Frågor som har med arbetsmarknad och arbetsmiljö att göra handläggs av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet inom Industriarbetsgivarna.