Bergshistoriska utskottet

Utskottets verksamhet gäller arkeologisk och historisk forskning samt kulturminnesvård rörande all hantering av järn och metaller, dock med huvudvikten lagd på järnhanteringens utveckling. Verksamheten rör alla tidsavsnitt och är nordisk.

Utskottet

  • främjar den historiska forskningen rörande bergshanteringen och dess produkter
  • underlättar samarbetet mellan olika forskare 
  • lämnar förslag till och prioritera angelägna uppgifter
  • underlättar snabb publicering av och information om vunna resultat

Bergshistoriska utskottet är tvärvetenskapligt sammansatt med företrädare för olika discipliner, tekniska såväl som humanistiska, liksom företrädare för företag, institutioner och högskolor/universitet. 

Bergshistoriska utskottet består av följande ledamöter:

Olle Wijk, fd forskningschef Sandvik AB, Täby (ordf.)
Fredric Bedoire, prof, emer. Kungl. Konsthögskolan
Kjersti Bosdotter, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
Clas Ericson, bergsingenjör, Stockholm
Martin Fritz, prof. emer, Göteborgs universitet
Carl-Magnus Gagge, landsantikvarie, Västmanlands läns museum
Gert Magnusson, docent, Stockholm
Elisabeth Nilsson, fd vd Jernkontoret, Nyköping
Anders Nordebring, Riksarkivet, Uppsala
Arne Sundström, bergsingenjör, Stockholm
Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska Museet

Yngve Axelsson, Jernkontoret (adj.)
Orvar Nyquist, fd vd Jernkontoret, Stockholm (adj.)

Catarina Karlsson, Jernkontoret (sekr.)