Ordlista: E

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Ekosystemtjänster och ekologisk efterbehandling. Ekosystem levererar tjänster som vi människor behöver, exempelvis rent vatten och frisk luft. Alla samhällsaktörer är direkt eller indirekt beroende av ekosystemtjänster. Ekologisk efterbehandling är återställning eller skapande av nya naturområden och ekosystem efter det att en verksamhet, exempelvis industriell produktion eller deponi, har upphört. Målet med ekologisk efterbehandling är att skapa förutsättningar för en hållbar markanvändning och långsiktigt hållbara ekosystem som bidrar till ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  Se vidare Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Elasticitetsmodul (E), mått på ett materials förmåga att fjädra.

Elastisk deformation har förekommit när ett material utsatts för belastning, som efter avlastning inte har givit någon kvarvarande deformation.

Elektrod, allmänt en stång, tråd, platta e.dyl. i en apparat, från vilken elektrisk ström leds till eller från apparaten. I ljusbågsugnar smälts skrot av värmen i den ljusbåge som bildas mellan ugnens grafitelektroder och skrotet.

Elektroplåt, stålplåt, oftast kisellegerad, med särskilda elektromagnetiska egenskaper. Elektroplåt används i motorer, generatorer och transformatorer.

Elektrostål, stål som framställts genom smältning av (huvudsakligen) skrot i elektrisk ugn, vanligtvis ljusbågsugn.