Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Stålindustrin arbetar med att integrera ekosystemtjänster i verksamheterna och på många håll i branschen förekommer aktiviteter som syftar till att öka den biologiska mångfalden. Jernkontoret deltar i utvecklingen av ekosystemverktyg i Sverige.

Höganäs AB har i samråd med bland andra Höganäs kommunekolog anlagt en våtmark i Rögla, där det tidigare fanns en deponi för slagg. Foto: Johan Peyron. 
Läs mer: Kräsen fågel häckar i Höganäs gamla deponi (hoganas.com) 

Den svenska stålindustrin vill genom att integrera ekosystemtjänster i verksamheterna bidra till att nå FN:s utvecklingsmål om att bevara ekosystemtjänster och stoppa förlusten av biologisk mångfald. Jernkontoret stödjer företagen i tillämpningen och införandet av ekosystemtjänster i verksamheterna. Syftet är att synliggöra, förstärka, och systematisera aktiviteter på företagen som ökar den biologiska mångfalden.

Handbok för ekologisk efterbehandling

Jernkontoret och SveMin har med hjälp av ekologikonsultföretaget Enetjärn Natur tagit fram en handbok för gruv- och stålföretag om potential och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster under drift och efterbehandling. Arbetet finansierades av Vinnova.  
Handbok: Ekologisk efterbehandling

Handbok – Integrera ett ekosystemperspektiv i stålbranschen

En handbok som riktar sig främst till stålföretag, men som har potential att även inspirera andra branscher. Handboken kan användas av både små och stora företag som en första introduktion till dem som vill testa ESR-metodiken och arbeta med ekosystemtjänster.

Handboken togs fram inom ramen för projektet ”Innovation och resurseffektivitet inom stålbranschen genom ett integrerat ekosystemperspektiv” som pågått mellan juni 2016 och juni 2017. Projektet var ett samarbete mellan Enetjärn Natur, Outokumpu Stainless Avesta, Jernkontoret, Albaeco, IVL Svenska Miljöinstitutet och Triple Steelix i syfte att bidra till att ekosystemtjänster integreras i stålindustrins verksamhet. Projektet delfinansieras av Vinnova inom de Strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM.
Handbok: Integrera ett ekosystemperspektiv i stålbranschen

Andra ekosystemverktyg i stålindustrin

Uddeholm och Jernkontoret lyftes till exempel fram i regeringens utredning om att ”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster” som exempel på initiativ inom den privata sektorn.
Utredning: Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (riksdagen.se)

Ett mastersarbete utfördes på Uddeholm i samarbete med Stockholm Resilience Centre för att identifiera de ekosystemtjänster som stålföretaget påverkar och är beroende av, en så kallad Corporate Ecosystem Services Review (ESR). Andra stålföretag, till exempel Outokumpu i Avesta, har också använt sig av ESR-metodiken. 
Rapport: Empowering the Steel Industry as a Stakeholder: Environmental Management and Communication through a Social-Ecological System Approach (Jernkontorets forskning, D 854)

 

Outokumpus anläggning i Avesta. Foto: Outokumpu.

Jernkontorets bikupa

Som en del i att synliggöra arbetet för ekosystemtjänster har Jernkontoret satt en bikupa på taket. Detta illustrerar vad en ekosystemtjänst är och att vi alla kan bidra till biologisk mångfald även i en storstad.

Bikupan utgör en påminnelse om vikten av ekosystemtjänster. Honungsbina i kupan (omkring 50 000 bin) gynnar biologisk mångfald i Stockholms stad. Dessutom producerar bina cirka 20 kilo honung per säsong. Pollineringen av växter som bina utför är en reglerande ekosystemtjänst och helt fundamental för vår överlevnad. 
Läs mer om bikupor i stadsmiljö: Bee Urban (beeurban.se)

En bikupa finns på taket till Jernkontorets hus i centrala Stockholm.