Ordlista: D

 A     B     C     D     E     F     G     H     I      J   

 K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T   

 U     V W    X Y Z     Å     Ä     Ö 

                        

Desoxidation, avlägsnandet av syre ur smält metall.

Diffusion innebär inom metallurgin att atomer i ett kristallgitter byter plats. Om främmande atomer finns i gittret, kan dessa också röra sig. Finns det koncentrationsgradienter, diffunderar atomerna så att en utjämning av gradienten sker. 

Direktreduktionsprocess, en process där järnmalm reduceras till järn i fast form vid låg temperatur (800-930°C) med hjälp av en gas, vanligen bestående av koloxid eller kolväten. I vissa existerande eller planerade processer används även vätgas, helt eller delvis, som reduktionsmedel, se vidare Hybrit - koldioxidfri stålproduktion. Vätgasen kan tillverkas genom reformering av naturgas eller på elektrisk väg, genom hydrolys av vatten. Det producerande järnet kallas DRI (Direct Reduced Iron) eller järnsvamp, se J - Järnsvamp.  Produkten kan även vidareförädlas till så kallad HBI (Hot Briquetted Iron). DRI och HBI används som råvara för järn- och stålproduktion, i masugnar eller vid smältning i stålugnar.

Dislokation, kan i sin enklaste form liknas vid ett extra atomplan, som avslutas mitt inne i kristallgittret. Dislokationen kan flyttas, om kristallen utsätts för spänning eller deformation.

Dragen tråd, valstråd som dragits i dragmaskin (se dragning). Varmvalsning av tråd kan ske ned till cirka 5 mm diameter. För klenare dimensioner måste tråden kalldragas. Dragen tråd har oftast ett cirkulärt tvärsnitt och kan ges mycket små dimensioner (ned till 0,01 mm tjocklek).

Draghållfasthet, materialegenskap som anger förmågan att motstå dragpåkänning. Resultatet av ett draghållfasthetsprov redovisas som sträckgräns, brottgräns, förlängning och kontraktion.

Dragning, metod för ändring av dimensioner och egenskaper hos stång, tråd och rör. Materialet dras genom ett hål i en skiva av mycket hårt material (hårdmetall eller diamant). Processen sker vid rumstemperatur (kalldragning) och kan sägas motsvara den kallvalsning man ofta utför på platta produkter (plåt och band).