Råd och utskott

Inom Jernkontoret finns åtta råd eller utskott som har till uppgift att vägleda Jernkontorets fullmäktige och ledning i olika frågor.

I juni 2022 besökte Jernkontorets miljöråd Ovako i Hällefors. I rådet samarbetar och stödjer representanter från järn- och stålföretagen varandra i olika miljöfrågor – nationellt, inom EU och på internationell nivå. Foto: Ovako.

Jernkontorets råd har en bred representation från järn- och stålföretagen och förstärks med Jernkontorets specialister.

Råden följer utvecklingen inom respektive ansvarsområde, initierar strategier för verksamheten och bereder remissvar.