Utsläpp

Ståltillverkning medför en del utsläpp till luft. Stålindustrin arbetar ständigt med att på olika sätt minimera miljöpåverkan. Inom flera viktiga områden har utsläppen minskat betydligt.

Att tillverka stål kräver höga temperaturer både för smältning och bearbetning. Dessa förbränningsprocesser innebär en del utsläpp till luft av t.ex. kväveoxider och stoft. Stålindustrin har under lång tid arbetat med att minska utsläppen genom olika åtgärder:

  • Effektivare användning av energi.
  • Förändrade produktionsprocesser. 
  • Reningsutrustning.

Utsläppen till miljön från processerna finns kvar men har inom flera viktiga områden minskat betydligt. Diagrammen nedan visar dels totalt utsläpp per år (vänstra axeln och staplarna) och dels specifika utsläpp, dvs. mängden utsläpp per producerat ton råstål (högra axeln och kurvan).  

Kväveoxider 

Höga temperaturer medför att bildning av kväveoxider är svår att undvika i samband med förbränning av bränslen eftersom kvävet finns i luften. Utsläpp av kväveoxider har minskat med hjälp av ny brännarteknik, rening av avgaser och syraåtervinning i betningsprocesser.

Utsläpp av kväveoxider (NOx) från svenska järn- och stålverk. 
Utsläpp av kväveoxider (NOx) från svenska järn- och stålverk

Stoft 

Stoft bildas i många av stålindustrins processer. Reningsteknik, filter och fläktsystem har gjort att stoftutsläppen minskat betydligt. Stoftet upparbetas på metallinnehållet som återanvänds i processen.

Utsläpp av stoft från svenska järn- och stålverk.
Utsläpp av stoft från svenska järn- och stålverk

Svaveldioxid 

Utsläpp av svaveldioxid är direkt relaterat till förbränning av olja i värmningsugnar och till kokstillverkningen. Oljor med lägre svavelhalter, mer gasanvändning och förbättrad rening har minimerat utsläppen.

Utsläpp av svaveldioxid (SO2) från svenska järn- och stålverk.Utsläpp av svaveldioxid /SO2) från svenska järn- och stålverk