Samarbeten och nätverk

Jernkontoret representerar stålindustrin i ett mycket stort antal organ och samarbeten - både nationellt och internationellt. Här finns information om några få som Jernkontoret på ett eller annat sätt är starkt sammankopplade med. 

Här presenteras även några kamratföreningar med anknytning till stålindustrin. 

I denna avdelning beskrivs

  • SKGS  Ett samarbete mellan fyra branschorganisationer om den svenska basindustrins energifrågor.

  • Jernkontorets energinätverk Ett forum för utbyte av erfarenheter  inom energieffektivisering för järn- och stålindustrin i samverkan med Triple Steelix.

  • Nätverk för samverkan kring hållbarhet  Gruv-, järn- och stålföretag samverkar kring hållbarhetsfrågor. 

  • Industrin tar matchen  Svenska industriförbund- och organisationer samverkar för att tydliggöra hur industriföretagens framgångar bidrar till svensk välfärd.

  • MITF - Metal Information  Ett samarbete mellan fem branschorganisationer med syfte att sprida kunskap om metaller och deras påverkan på miljön.

  • Triple Steelix  Ett innovationssystem med syfte att med stålet som bas öka attraktiviteten hos regionen Bergslagen.

  • Bruksindustriföreningen  Företräder stålindustrin i samarbetsfrågor med Svenskt Näringsliv.

  • Järnverksföreningen  En förening för stålproducerande företag, manufaktur- och grossistföretag med syfte att främja järnhanteringens intressen.

  • Kamratföreningar

Mer information om representation i olika organ

I Jernkontorets årsberättelse redovisas varje år en förteckning över vilka personer som representerar svensk stålindustri i olika organisationer och föreningar, både nationellt och internationellt.
Lär mer: Jernkontorets årsberättelser