Utrikeshandel

Sverige har ett stort handelsöverskott när det gäller stål. Det beror på att vi i hög grad exporterar högpresterande stål och huvudsakligen importerar standardprodukter.

Coils, dvs rullar med plåt, som lastas för export. Foto: SSAB. 

Sveriges export av handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen uppgick 2018 till 53 miljarder kronor (exklusive de verkstadsprodukter stålverken tillverkar), medan värdet av stålimporten var 43 miljarder.

Svensk stålexport. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.
Diagram: Svensk stålexport per månad


 
Svensk stålimport. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.

Diagram: Svensk stålimport per månad

 
Stålexporten utgör 3,7 procent av Sveriges totala varuexport som år 2018 var 1 442 miljarder kronor. I figuren nedan visas hur handelsbalansen har utvecklats i värde sedan 1980.

Svensk stålhandel, värde. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.Svensk stålhandel, värde. Handelsfärdigt stål inkl göt och ämnen
Utrikeshandelsstatistik inkl. re-export och -import. 

I vikt mätt är förhållandet delvis annorlunda. Sverige exporterar ett år omkring 3,5 miljoner ton handelsfärdiga produkter och importerar ungefär lika mycket. I figuren nedan visas hur handelsbalansen har utvecklats i vikt sedan 1980.

Svensk stålhandel, vikt. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen. 
Svensk stålhandel, vikt. Handelsfärdigt stål inkl göt och ämnen
Utrikeshandelsstatistik inkl. re-export och -import. 

 

Svensk stålexport når till cirka 150 länder (2018). Den i särklass största exportmarknaden utgörs dock av EU-länderna, dit nästan 70 procent av stålet exporteras. Utanför Europa är USA en viktig marknad, liksom Kina som på senare år importerat allt mer stål från Sverige.

Sveriges stålexport 2018: 53,2 miljarder kronor. 
Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.

Sveriges stålexport 2013

Omkring 90 procent av det stål som Sverige importerar kommer från andra europeiska länder.

Sveriges stålimport 2018: 43,4 miljarder kronor. 
Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.

Sveriges stålimport