Utrikeshandel

Sverige har ett stort handelsöverskott när det gäller stål. Det beror på att vi i hög grad exporterar högpresterande stål och huvudsakligen importerar standardprodukter.

Coils, dvs rullar med plåt, som lastas för export. Foto: SSAB. 

Sveriges export av handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen uppgick 2020 till 46 miljarder kronor (exklusive de verkstadsprodukter stålverken tillverkar), medan värdet av stålimporten var 31 miljarder.

Svensk stålexport. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.
Diagram: Svensk stålexport per månad


 
Svensk stålimport. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.

Diagram: Svensk stålimport per månad

 
Stålexporten utgör 3,2 procent av Sveriges totala varuexport som år 2020 var 1 428 miljarder kronor. I figuren nedan visas hur handelsbalansen har utvecklats i värde sedan 1980.

Svensk stålhandel, värde. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.Svensk stålhandel, värde. Handelsfärdigt stål inkl göt och ämnen
Utrikeshandelsstatistik inkl. re-export och -import. 

I vikt mätt är förhållandet delvis annorlunda. Sverige exporterar ungefär lika mycket handelsfärdiga produkter som vi importerar. I figuren nedan visas hur handelsbalansen i vikt räknat har utvecklats sedan 1980.

Svensk stålhandel, vikt. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen. 
Svensk stålhandel, vikt. Handelsfärdigt stål inkl göt och ämnen
Utrikeshandelsstatistik inkl. re-export och -import. 

Svensk stålexport gick 2020 till 145 länder. Den i särklass största exportmarknaden utgörs dock av EU-länderna samt Storbritannien, dit exporterades nära 65 procent av stålet 2020. Utanför Europa är USA en viktig marknad, liksom Kina som på senare år importerat allt mer stål från Sverige.

Sveriges stålexport 2020: 45,0 miljarder kronor. 
Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.
Sveriges stålexport 2013

83 procent av det stål som Sverige importerade 2020 kom från EU och Storbritannien.

Sveriges stålimport 2020: 31,3 miljarder kronor. 
Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.
Sveriges stålimport