Utrikeshandel

Sverige har ett stort handelsöverskott när det gäller stål. Det beror på att vi i hög grad exporterar högpresterande stål och huvudsakligen importerar standardprodukter.

Coils, dvs rullar med plåt, som lastas för export. Foto: SSAB. 

Sveriges export av handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen uppgick 2017 till 49 miljarder kronor (exklusive de verkstadsprodukter stålverken tillverkar), medan värdet av stålimporten var 37 miljarder.

Svensk stålexport. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.
Diagram: Svensk stålexport per månad


 
Svensk stålimport. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.

Diagram: Svensk stålimport per månad

 
Stålexporten utgör 3,7 % av Sveriges totala varuexport som år 2017 var 1 307 miljarder kronor. I figuren nedan visas hur handelsbalansen har utvecklats i värde sedan 1980.

Svensk stålhandel, värde. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.Svensk stålhandel, värde. Handelsfärdigt stål inkl göt och ämnen

Utrikeshandelsstatistik inkl. re-export och -import. 

I vikt mätt är förhållandet delvis annorlunda. Sverige exporterar ett år omkring 3,5 miljoner ton handelsfärdiga produkter och importerar ungefär lika mycket. I figuren nedan visas hur handelsbalansen har utvecklats i vikt sedan 1980.

Svensk stålhandel, vikt. Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen. 
Svensk stålhandel, vikt. Handelsfärdigt stål inkl göt och ämnen

Utrikeshandelsstatistik inkl. re-export och -import. 

Svensk stålexport når till 150 länder (2017). Den i särklass största exportmarknaden utgörs dock av EU-länderna, dit nästan 70 % av stålet exporteras. Utanför Europa är USA en viktig marknad, liksom Kina som på senare år importerat allt mer stål från Sverige.

Sveriges stålexport 2016: 40,7 miljarder kronor. 
Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.

Sveriges stålexport 2013

Mer än 90 % av det stål som Sverige importerar kommer från andra europeiska länder.

Sveriges stålimport 2016: 29,5 miljarder kronor. 
Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen.

Sveriges stålimport