Stålindustrin skapar hållbarhet

Svensk stålindustri strävar efter att bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Flera av FN:s nya globala mål för hållbar utveckling visar att stålindustrins arbete går i rätt riktning. 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Bruntlandkommissionens definition, 1987). Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Stålindustrins gemensamma vision

Stålindustrin vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Därför har stålindustrin i Sverige sedan 2013 en branschgemensam vision för 2050:

Stål formar en bättre framtid
Med visionen följer tre åtaganden:

  • Vi leder teknikutvecklingen 
  • Vi föder kreativa individer
  • Vi skapar miljönytta

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Med FN:s nya uppsättning av utvecklingsmål finns en möjlighet att integrera alla tre dimensionerna av hållbar utveckling. Stålindustrin välkomnar denna ansats. Även om utvecklingsmålen är satta på en övergripande nivå så är flera av målen direkt applicerbara för svensk stålindustri. 

FN:s Global Compact 

Global Compact är ett FN-initiativ med syfte att få företag att ta ansvar inom en rad områden relaterade till hållbarhet: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Flera svenska stålföretag har anslutit sig till initiativet: SSAB, Sandvik, Outokumpu och Höganäs. I och med anslutningen har de förbundit sig att följa tio principer och att rapportera sina insatser till Global Compact.

Nätverk för samverkan kring hållbarhet

Det finns ett nätverk för gruv-, järn- och stålföretag med syfte att samverka och utbyta erfarenheter kring hållbarhetsfrågor. Nätverket koordineras av Jernkontoret, SveMin och Industriarbetsgivarna gemensamt.
Läs mer: Hållbarhetsnätverket gruva och stål

Nätverket Business @ Biodoversity Sweden

Business @ Biodiversity Sweden är ett initiativ i syfte att skapa ett branschöverskridande nätverk för biodiversitet och strategisk affärsutveckling. Nätverket samarbetar kring frågor som rör ekosystemtjänster, biologisk mångfald, naturkapital och hur dessa kan gynna affärsutvecklingen. Nätverket drivs av Enetjärn Natur och Enact Sustainable Strategies med stöd av Jernkontoret och SveMin.
Läs mer: Nätverket Business @ Biodiversity Sweden (enetjarnnatur.se)

Kreativa medarbetare skapar miljönytta genom teknikutveckling. Foto: Mikael Ullén för Ovako.