Investeringar

Det finns många olika anledningar till investeringar inom järn- och stålverken. Investeringarna är kostsamma och investeringscyklerna långa. Sedan år 2000 har industrin investerat mer än 60 miljarder kronor i sina produktionsanläggningar. 

För att möta efterfrågan på stora kullagerringar till vindkraftverk byggdes ett nytt ringverk i Hofors, en investering för åtta miljoner euro. Bilden visar invigningen 2013. Foto: Ovako.

Investeringar i järn- och stålverk görs av en mängd olika skäl, exempelvis för att effektivisera eller utöka produktionen, införa ny teknik för att göra nya och förbättrade produkter, förbättra den yttre eller inre miljön, såsom att öka säkerheten, effektivisera energianvändningen, öka användningen av restprodukter eller minska utsläppen.

Under 2020 investerade den svenska stålindustrin 2,9 miljarder kronor (2,7 miljarder i 2015 års penningvärde). Av detta belopp utgjorde maskininvesteringarna 2,6 miljarder kronor och byggnadsinvesteringarna 0,2 miljarder kronor.

Investeringar i svensk stålindustri
investeringar.png

Källa: SCB

I Jernkontorets sammanfattning av Stålåret som gått finns ytterligare, företagsspecifik information om investeringar och strukturutveckling under året.