Investeringar

Investeringar i järn- och stålverk görs av många olika anledningar. Under 2017 investerade den svenska stålindustrin 2,4 miljarder kronor.

För att möta efterfrågan på stora kullagerringar till vindkraftverk byggdes ett nytt ringverk i Hofors, en investering för åtta miljoner euro. Bilden visar invigningen 2013. Foto: Ovako.

Investeringar i järn- och stålverk görs av en mängd olika skäl, exempelvis för att effektivisera eller utöka produktionen, införa ny teknik för att göra nya och förbättrade produkter, förbättra den yttre eller inre miljön, såsom att öka säkerheten, effektivisera energianvändningen, öka användningen av restprodukter eller minska utsläppen.

Under 2017 investerade den svenska stålindustrin 2,4 miljarder kronor (i 2014 års penningvärde). Av detta belopp utgjorde maskininvesteringarna 2,1 miljarder kronor och byggnadsinvesteringarna 0,3 miljarder kronor.

Investeringar i svensk stålindustri
Investeringar i svenska järn- och stålverk resp i metallmalmsgruvor

Källa: SCB

I Jernkontorets sammanfattning av Stålåret som gått finns ytterligare, företagsspecifik information om investeringar och strukturutveckling under året.