Fakta och nyckeltal

Den svenska stålindustrin i korthet

Sysselsättning

 • Sysselsätter 15 700 personer.
 • Sysselsätter indirekt 26 500 personer*.

Anläggningar

 • Tre malmbaserade järn- och stålverk.
 • Tio skrotbaserade stålverk.
 • Ett 15-tal anläggningar för bearbetning.

Produktion

 • Råstålsproduktion: 4,65 Mton (världsproduktion: ~1 800 Mton).
 • Hög andel specialstål. Legerade stål utgör 55 % av produktionen.
 • Mycket nischorienterad produktion med allt större fokus på stål som ger miljöfördelar ur ett livscykelperspektiv.
 • Järnråvara utgörs till 40 % av skrot och 60 % av järnmalm.
 • Producerar även ca 2 Mton restprodukter per år, varav 80% används internt eller säljs och 20 % deponeras.

Utrikeshandel

 • Det mesta av de tillverkade stålprodukterna exporteras.
 • Exportvärde: 53 miljarder kronor.
 • Exportvolym: 3,3 Mton.
 • Export till 150 länder. Närmare 70 % av exporten går till EU.
 • Största delen av insatsvarorna är svenska, t.ex. järnmalm, skrot, el och kalk.
 • Koks och legeringsämnen samt olja och naturgas importeras.

Energi 

 • Energianvändning: 22 TWh.
 • Elanvändning: 4 TWh.
 • Säljer årligen 2-3 TWh energi i form av processgaser, el och fjärrvärme.

Utsläpp 

 • Utsläpp av 2,0 kton kväveoxider och 1,1 kton svaveloxider.
Anm: Uppgifterna ovan avser 2018 förutom de för energi och utsläpp som avser 2017.

*) Beräknas med hjälp av en sysselsättningsmultiplikator på 2,69 som i sin tur är baserad på input/output-analyser.