Fakta och nyckeltal

Den svenska stålindustrin i korthet

Anläggningar

 • Tre malmbaserade järn- och stålverk.
 • Elva skrotbaserade stålverk.
 • Ett femtontal anläggningar för bearbetning.

Produktion

 • Råstålsproduktion 2021: 4,7 Mton (världsproduktion: 1 912 Mton).
 • Hög andel specialstål. Legerade stål utgjorde 56 % av produktionen 2021.
 • Mycket nischorienterad produktion med allt större fokus på stål som ger miljöfördelar ur ett livscykelperspektiv.
 • En tredjedel av råstålsproduktionen är skrotbaserad och två tredjedelar av den är malmbaserad. (se Processer
 • Producerar även cirka 2 Mton restprodukter (2018), varav 78 % används internt eller säljs och 22 % deponeras. 

Utrikeshandel

 • Det mesta av de tillverkade stålprodukterna exporteras.
 • Exportvärde 2020: 46,0 miljarder kronor.
 • Exportvolym 2020: 3,4 Mton.
 • Exporten av stål 2020 gick till 144 länder. Närmare 65 % gick till EU samt Storbritannien.
 • Största delen av insatsvarorna är svenska, till exempel järnmalm, skrot, el och kalk.
 • Koks och legeringsämnen samt olja och naturgas importeras.

Energi 

 • Energianvändning 2019: 21 TWh.
 • Elanvändning 2019: 4 TWh.
 • Säljer årligen cirka 2 TWh energi i form av processgaser, el och fjärrvärme.

Utsläpp 

 • Utsläpp 2019: 1,9 kton kväveoxider och 1,2 kton svaveloxider.

Sysselsättning

 • Sysselsättning 2017: 15 700 personer 
 • Indirekt sysselsättning 2017: 26 500 personer*.

*) Beräknas med hjälp av en sysselsättningsmultiplikator på 2,69 som i sin tur är baserad på input/output-analyser.