Produktion

Detta avsnitt handlar huvudsakligen om råstål, som är förstadiet till de handelsfärdiga produkter som företagen tillverkar. 

Tappning av råstål från syrgaskonverter. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Under 2023 producerades i Sverige 4,3 miljoner ton råstål – en minskning med 3,3 procent jämfört med 2022. 

Den faktiska produktionen av handelsfärdiga produkter (till exempel plåt, band, stång, tråd och rör) mäts inte, däremot registreras stålverkens leveranser av dessa produkter.
Läs mer: Leveranser och stålkonsumtion.

Svensk produktion av råstål, kton
Diagram: Svensk råstålsproduktion per månad

De två viktigaste råvarorna vid tillverkning av råstål är råjärn, som tillverkas av järnmalm, och skrot. Omkring två tredjedelar av den totala råstålsproduktionen i Sverige är malmbaserad. Figuren nedan visar produktionsutvecklingen för råjärn och råstål.

Svensk produktion av råjärn och råstål

rastal_rajarn.png

Malmbaserat stål tillverkas i syrgasugnar (LD-konvertrar) med råjärn som huvudsaklig insatsvara. Resterande del stål tillverkas i ljusbågsugnar (elektrokonvertrar) och har stålskrot som råvara. Figuren nedan visar tillverkningsprocessernas andelar av den totala råstålproduktionen från 1970.

Processernas andelar av den svenska råstålsproduktionen
prod_process.png

För att bibehålla sina positioner på den globala marknaden har svenska stålföretag riktat in produktionen på mer avancerade stålkvalitéer. Det har inneburit att andelen så kallade legerade stål – som även omfattar de rostfria stålen – ständigt har ökat. Idag utgörs nära 55 procent av produktionen av legerade stål. Figuren nedan visar hur sortfördelningen har förändrats sedan 1990.

Stålsorternas andelar av den svenska råstålsproduktionen
prod_sort.png

Restprodukter

Stålindustrin tillverkar även restprodukter, som är ett samlingsnamn för biprodukter, material för intern cirkulation, material för återvinning samt avfall. 

Av den totala mängden restprodukter som produceras, knappt 2 Mton (2018) utgör de metallurgiska slaggerna nära två tredjedelar. Nära 80 procent av restprodukterna används externt (försäljning), Nära 80 procent av restprodukterna antingen återanvänds som råvaror i ståltillverkningen eller säljs för andra användningsområden.
Läs mer om restprodukter.