Bruksbibliografi: B

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek

Baggå bruk

[Lorichs, L. L.]: Köping-Uttersbergs järnväg 1866-1916. – Stockholm, 1916. 116 s. Ill. Baggå-verken behandlas på s. 5–6.

Heijkenskjöld, Syster: En bergsmanssläkts historia. Släkten Heijkenskjöld. – Stockholm, 1933. 461 s. Ill.
   Baggå bruk behandlas på s. 337–339.

Carlborg, Harald: Baggå bruk. (Med hammare och fackla. 15 (1946) s. 9–17.)

Barkahultaströms smedja

*Petersson, Nils: "Barkahultaströms stångjärnshärd". (Älghultskrönika. 9 (1952) s. 113-116.)

Basttjärns gruvor

Björklind, Ivar: Vid Basttjärns gruvor. (Gruvminnen. Stockholm, 1960, s. 177–186.)

Bennebols bruk

*Ejhed, Jan & Sjölander, Stefan: Bennebohls bruk. Dagsläge och historik. - Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, 1972. Duplic.

*Bladin, Adolf: I Bennebol på 1860-talet. (Uppland. 1974)

*Ärlemalm, Inger: Bennebols bruk. - [Knutby] : W Wärdig, 1993. 14, [2] s. Ill.

*Ärlemalm, Inger: "Brukets folk". Om människorna som levde och arbetade vid Bennebols bruk i början av 1900-talet ... [Knutby] : AB W. Wärdig, 1994. 15 s. Ill. (Bennebolshäften, 2)

*Bennebolsminnen 1856-1915. Red.: Inger Ärlemalm. [Knutby] : AB W. Wärdig, 1994. 15 s. (Bennebolshäften, 3)

*Wärdig, Gunnar & Ärlemalm, Inger: Bennebols masugn. [Knutby] : W. Wärdig, 1995. 19 s. Ill. (Bennebolshäften. 4)

*Bladin, Adolf: Ramsor & lekar från Bennebol och Harg. Upptecknade. Red.: Inger Ärlemalm. [Knutby] : AB W. Wärdig,  1997.  19 s. Ill. (Bennebolshäften. 5)

Bensåsens gruvor

Stjernquist, Otto: Bensåsens gruvor. Ett gammalt gruvfält i Dalarna. (Fagersta forum. Årg. 15 (1960) nr. 3, s. 34–38.)

Bergs bruk

Norberg, P[etrus]: Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958) h. 4, s. 193–475.)
   Berg behandlas på s. 215–218. - Även utgiven som särtryck.

Bergs fabriks AB, Eskilstuna

*Ekerot, Gunnar: E. A. Bergs Fabriksaktiebolag. Eskilstuna. (Svenska industriella verk och anläggningar. Årg 13 (1925/27) s. 35–38.)

Bergsunds Jerngjuteri, Stockholm

*Handlingar rörande anläggningen af ett laboratorium vid Bergsunds jerngjuteri i Stockholm till förfärdigande af chemiske, mediciniske och techniske präparater. - Stockholm, 1813. 21 s.

*Wilcke, Gust. D.: Underrättelser om Bergsunds bruk, beläget i Quarteret Tobaksspinneriet ... - Stockholm, 1830.

Berkinge masugn

*Jonsson, Georg: Berkinge bruk. (Bygden. 27 (1971) 1–6.)

Bernshammars bruk

[Lorichs, L. L.]: Köping-Uttersbergs järnväg 1866–1916. - Stockholm, 1916. 116 s. Ill.
   Bernshammar behandlas på s. 15–17.

Bersbo gruvor, Värna skn

Nordenström, O. G.: [Berättelse för år 1865 af eleverna på Jernkontorets stat] (Jernkontorets annaler. N.S. Årg 21 (1866) s. 321–324 + pl. XXIV.)
   Bersbo storgruva behandlas på s. 322–323 och pl. XXIV: Tryckpump
uti Bersbo grufvor


Nordenström, G.: Öfversigt af malmbrytningens vigtigaste framsteg i Sverige efter år 1860. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg 38 (1883) s. 1-33.)
   Bersbo koppargruva behandlas på s. 4, 6, 11–12, 22–23 och pl. II: Längd-profil af Bondgrufvan och en del af Storgrufvan vid Bersbo kopparmalmfält i december 1868.

von Post, H.: Nytt pumpverk i Bersbo koppargrufva. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg 39 (1884) s. 384–385.)

Törnebohm, A. E.: Om de geologiska förhållandena i trakten kring Åtvidaberg och Bersbo. ((Geologiska Föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd. 7 (1884/85) n:o 94, h. 10, s. 562–597.)
   Även utg. som särtryck 1885.

Nordenström, G.: Mellersta Sveriges grufutställning. Beskrifvande katalog på Jernkontorets bekostnad utg. - Stockholm, 1897. 159 s.
   Bersbo koppargruvor behandlas på s. 13–16.

Witt, Th.: Sveriges ädlare malmer jämte grufvor samt uppgifter om sätten och ungefärliga kostnaden för dessa malmers tillgodogörande och pris vid export. - Falun, 1906. 85 s.
   Åtvidabergs kopparmalmsgrufvor behandlas på s. 38.

Malm, E.: Transport- och uppfordringsanordningar vid grufbrytning. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg 62 (1907) s. 521-571.)
   Bersbo uppfordringsanordning behandlas på s. 546–550.

Blomberg, Albert: Beskrifning till kartbladet Linköping. - Stockholm, 1909. (Sveriges geologiska undersökning. Aa 141.)
   Bersbo behandlas på s. 18–19.

[Sahlin, Carl]: En grufbrand år 1825. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 14 (1913/15) s. 82.)

Geijer, Per: Falutraktens berggrund och malmfyndigheter. - Stockholm, 1917. Ill. (Sveriges geologiska undersökning. C 275.)
   Åtvidaberg och Bersbo behandlas på s. 250–252.

Sundius, Nils: Åtvidabergstraktens geologi och malmfyndigheter. - Stockholm, 1921. 118 s. Ill. (Sveriges geologiska undersökning. C 306.)
   Malmförekomster behandlas på s. 85–108.

Tegengren, F. R.: Sveriges ädlare malmer och bergverk. - Stockholm, 1924. 406 s. Ill. (Sveriges geologiska undersökning. Ca 17.) 
   Åtvidabergstraktens kopparmalmsförekomster behandlas på s. 313–319.

Zenzén, Nils: "Biskop Brasks ring". (Med hammare och fackla. 5 (1933/34) s. 111–119.)

Billingsfors bruk

*Edestam, A.: Billingsfors bruk. (Hembygden Dalsland. 1936, s. 

*Edestam, Anders: Kulturhistoriska bilder från en dalsländsk bruksförsamling. Billingsfors. (Nationen och hembygden. 2 (1939) s. 123–131.)

Edestam, Anders: De dalsländska järnbruken. - Vänersborg, 1977. 430 s. Ill.
Billingsfors bruk behandlas på s. 173–231.

Bispbergs gruvor

[Breitholtz, G. A.]: Meddelanden om Vasa-schaktet vid Bispberg. - Falun, 1892. [3] s. 2 tab.

Lindroth, Gustaf T.: Anteckningar ur Bispbergs malmfälts historia. Med anledning af Bispbergs aktiebolags 50-åriga tillvaro: 1/1 1876–1/1 1926. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 18 (1925/27) s. 355–500.)
   Även utgiven som särtryck.

Bjurbäcks bruk, Lungsunds skn

Falk, Harald: Bjurbäcks bruk i Lungsunds socken. (Uddeholmaren. 1953, nr. 3, s. 7-9.)

Björkdalsgruvan

Wilke, Björn: En guldgruva för aktieägarna. (Veckans affärer. 1993, nr. 41, s. 16–18.)

Björkfors bruk

*Bergman, Gunnar: Björkfors gamla bruk. Anteckningar ur dess arkiv. - Älvsjö, 1931. 42 s. Ill.

Björkhyttan

Norelius, C. Oskar: Bergverken inom Lekebergslagen. (Lekebergslagen i Örebro län. - Filipstad, 1935, s. 9–49.)
   Björkhyttan behandlas på s. 32–34.)

Björndammens masugn

Jansson, E. Alfred: Den förste Tersmeden och hans verksamhet vid Öllösa, Björndams och Stålboga järnbruk. Ett 300-årsminne. - Stockholm, 1941. 85 s. Ill.

Björneborgs bruk

Lundh, Hans Lennart: Björneborgs bruk. Studier i värmländsk brukshistoria. - [Björneborg], 1959. 367 s. Ill.

Beck-Friis, J.: Björneborgs Jernverks AB. (Emvebladet. Årg. 25 (1966) nr. 3, s. 7-12.)

Almhed, Lars: Björneborgs jernverks AB. Förr och nu. (Bergsbladet. Årg 31 (1974) nr. 4, s. 26–32.)

Almhed, Lars: Björneborgs jernverk. Företag i omvandling. (Bergsbladet. Årg. 38 (1981) s. 38–42.)

Almgren, Anders M.: Traditionsrika Björneborg blir expansiv del av Scana-koncernen. (Bergsmannen. 1994, nr. 2, s. 18–20.)

Björnhyttans masugn

[Uhr, Carl David af]: Utdrag af den år 1811 från trycket utgifne berättelse om en profblåsning wid Björnhyttan i Grangjerdes socken ... – Stockholm, 1814. 55 s.

Björsjö hytta

Utredning angående rekognitionsskogarna. – Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande ; 2)
   Malingsbo bruk och Björsjö hytta behandlas på s. 171–173.

Blackstahyttan

Norelius, C. Oskar: Bergverken inom Lekebergslagen. (Lekebergslagen i Örebro län. – Filipstad, 1935, s. 9–49.)
   Blackstahyttan behandlas på s. 46.

Blötbergets gruvor

Falk, E.: Bergverksaktiebolaget Vulcanus 1900–1905 samt Blötbergets äldre historia. Styrelsen för bergverksaktiebolaget Vulcanus tillägnad. – Stockholm, 1906. 38 s.

Bodåsgruvan

Larsson, Curt: Kort historik över Bodåsgruvan. (Bergsbladet. Årg. 33 (1976) nr. 3, s. 32–40.)

Bofors bruk

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. – Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Aktiebolaget Bofors-Gullspång behandlas på s. 27–55, 205–206.

Skandinaviens största kanonetablissement. (Örebro Dagblad. 28 dec. 1901.)

Bofors järnbruk. (Örebro Dagblad. 14 okt. 1912.)

Aktiebolaget Bofors. – Bofors, 1926. [72] s. Ill.
   Fransk text.

[Leyler, L. E.]: Bofors bruk. En rundvandring genom anläggningarna. [Sign.:] -r. (Nerikes-Tidningen. 17 juli 1928.)

Leyler, L. E.: Bofors bruk. Det svenska Essen. (Svenska journalen. 1928, nr ?, s. 8–9, 29.)

Aktiebolaget Bofors. - Bofors, 1931. 113 s. Ill.
   Tysk text.

Bofors. (Från svenska bruk. 1934, nr. 10, s. 6–9.)

*[Eriksson, Carl Gustaf]: 18.000 vevstakar om året gör Bofors till Volvo-motorn. [Sign:] -son. (Nerikes Allehanda. 17 sept. 1934.)

*W[ästberg], E.: Bofors har inga hemligheter. (Järnhandlaren. 22 (1935) s. 730–732.)

Amberg, Kurt & Tholander, Erik: Bofors nya laboratorium. (Teknisk tidskrift. Årg. 73 (1943) h. 50, s. 579–582.)

*Bofors bruk och dess utveckling till världsindustri. (Nerikes Allehanda. 14 juni 1946.)

B[ofors] 1646–1946. - [Bofors], 1946. 67, [1] s. Ill.

*Leyler, L. E.: Bofors-verken 300 år. Från stångjärnshammare till världsberömd industri. (Karlskoga bergslag förr och nu. 3 (1945/46) s. 71–78.)

Steckzén, Birger: Bofors. En kanonindustris historia. – Stockholm, 1946. 761 s. Ill.
   Ryggtitel: Bofors historia 1646–1946.

*Teknikens under i Bofors. (Järnhandlaren. 33 (1946) s. 214-215.)

Andrée, Gösta: Järn- och ståltillverkningen vid Bofors. (B-pilen. 1947, nr. 2, s. 15-18, 38–39.)

*Bofors. Utg. av AB Bofors. - Estocolmo, 1947. 184 s. Ill.
   Spansk text.

Ericsson, Nils: Bofors nya industriområde i Kilsta. Kort redogörelse för valet och planläggningen. (B-pilen. 1947, nr. 4, s. 8-15, 38.)

Karlsson, K. Th.: Verktygsmaskintillverkningen i Bofors. (B-pilen. 1948, nr. 1, s. 38–39.)

Vad vi bör veta om Bofors. En broschyr för de anställda vid AB Bofors. - Bofors, 1950. 56 s. Ill.

Friedemann, Felix: Minnen och hågkomster från min Boforstid. (Bpilen. Årg. 7 (1952) nr. 2, s. 25–32.)

Hahn, Tage: 12 tons högfrekvenssmältanläggningen i Kilsta stålverk. (B-pilen. Årg. 7 (1952) nr. 3, s. 15–18.)

Holm, Hans Th.: Några minnesanteckningar från mina Bofors-år. – Stockholm, 1956. 60 s.

*Tjugotretusen lever på AB Bofors ... (Järnhandlaren. 43 (1956) s. 741, 743.)

*Bofors. Utg. av Aktiebolaget Bofors. - Bofors, 1958. 117 s. Ill.
Engelsk text.

*Bofors. Utg. av Aktiebolaget Bofors. - Bofors, 1958. 117 s. Ill.
   Tysk text.

Vad vi bör veta om Bofors. En vägledning för de anställda vid aktiebolaget Bofors. - 2. omarb. uppl. Bofors, 1959. 67 s. Ill.

*Aktiebolaget Bofors. Demonstration. Augusti 1960. – Bofors, 1960. 50 s. Ill.

*Acier Bofors. Aspects de la production metallurgique de Bofors. – [Bofors], 1961. 63 s. Ill.
   Orig:s titel: Bofors stål.

*Bofors Stahl. Die metallurgische Herstellung in Wort und Bild. – Bofors, 1961. 63 s. Ill.
   Orig:s titel: Bofors stål.

Bofors stål. Den metallurgiska tillverkningen i ord och bild. – Bofors, 1961. 63 s. Ill.

*Bofors steel. A summary of the metallurgical production. – Bofors, 1963. 63 s. Ill.
   Orig:s titel: Bofors stål.

Några uppgifter om aktiebolaget Bofors och dess verksamhet. – 6. uppl. Bofors, 1965. 20 s. Ill.
   Omslagstitel: Aktiebolaget Bofors och dess verksamhet.

*Den gamla smedjan vid Bofors. (Karlskoga Tidning. 24 dec. 1966.)

*Karlsson, Karl-Axel: Nej då, Bofors exporterar inte bara vapen och dynamit. (Karlskoga-Kuriren. 10 feb. 1966.)

*AB Bofors satsar på kvalitetstål. (Karlskoga Tidning. 22 juni 1967.)

*Bande, A.: En gång unika järnvalsningen vid Bofors fyller 100 år. (Nerikes Allehanda. 27 juli 1967.)

*Eriksson, Stina: Bofors valsverk 100 år i år. (Örebro-Kuriren. 5 juli 1967.)
Bofors. Stålgjutgods. - Bofors, 1968. 23 s. Ill.

*Karlsson, Karl-Axel: Nobel lade grunden till Bofors storhet. (Örebro-Kuriren. 24 okt. 1968.)

*Bande, A.: Detta är imperiet Bofors. (Nerikes Allehanda. 19 april 1969.)

*Bofors i klämma - förväl till vapnen? (Veckans affärer. 1969, nr. 4, s. 24–25.)

Smidda valsar för kall- och varmvalsverk. - Bofors, 1969. 16 s. Ill. (Bofors valsar)

*Svensson, Hans: En kort tillbakablick på AB Bofors verksamhet. (Karlskoga Tidning. 30 dec. 1969.)

*Gustafson, Rune: Bofors kommer in i miljardärklubb. (Karlskoga Tidning. 29 aug. 1970, Karlskoga Tidning Extra, s. 9.)
   Intervju med direktör Per Oldberg.

*Johnson, Bertil: Boforsstålet biter bäst. (Karlskoga Tidning. 30 nov 1970.)

*Johnson, Bertil: Smedjan i Kilsta det är Karlskogas hjärta. (Karlskoga Tidning. 24 dec. 1970.)

*Johnson, Bertil: Valsverket i Kilsta har 100-åriga anor! (Karlskoga Tidning. 14 dec. 1970.)

Några uppgifter om aktiebolaget Bofors och dess verksamhet. – [7. uppl.]. Bofors, 1971. 19 s. Ill.

*Runblom, Harald: Svenska företag i Latinamerika. Etableringsmönster och förhandlingstaktik 1900-1940. – Uppsala, 1971.
   S. 251-261: AB Bofors latinamerikanska affärer före andra världskriget.

Bofors. Sänksmide. – Bofors, 1972. 7 s. Ill.

Friformsmide. – [Bofors, 1974]. [12] s. Ill.

Bofors drop forgings. – Bofors, 1976. 3 vol (18, 18, 22 s.). Ill.

Bofors precision forgings. – Bofors, [1976]. 8 s. Ill.

Adamsson, Evert & Bande, Alf: Ett sekel i försvarets tjänst. Den 20 november 1883 fick Bofors sin första order på kanoner. Denna bok vill belysa utvecklingen under de gångna hundra åren och visa var Bofors-Försvarsmateriel står idag. – Bofors, [1983]. 87 s. Ill.

Molander, Bo: När Crispin Flygge präglade Boforssmidet. (Jernkontorets Annaler. Årg. 167 (1983) nr. 4, s. 20–21.)

Attelid, Tore: Bofors. Ett företag i tiden. Några data och historiska anteckningar fram till år 1900. (Gjuteriet. Årg. 78 (1988) nr. 9, s. 19–21.)

Bockhammars bruk

*[Theorell, S. L.]: Ytterligare bihang till Nya Argus ang. Ferna och Bockhammars fideicomiss. – Stockholm, 1831. 6 s. 

Björnänger, Oskar: Hedströmmens äldsta hammarsmedjor. (Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum. Årsskrift. 65 (1987) s. 15–42.)
   Bockhammars bruk behandlas på s. 31–32.

Boliden AB

Falkman, Oscar: Bolidenföretaget. (Teknisk tidskrift. Årg. 63 (1933) h. 17, s. 171–178.)

Lindblad, Axel: Smältverket vid Rönnskär. (Teknisk tidskrift. Årg. 63 (1933) h. 17, s. 178–188.)

Althin, Torsten: Bolidenföretaget från fjällgränsen till skäret. På uppdrag av Bolidens gruvaktiebolag utarb. – Skelleftehamn, 1945. 53 s.

The Boliden Mining Company. – [Skelleftehamn, 1946]. 44 s.

Bolidens gruvaktiebolag. – [Stockholm], 1952. 22 s.

Fakta om Boliden. 1967. [Utg. av Bolidens Aktiebolag]. – Stockholm, 1967. 31 s.

Boliden beställer stora kvarnar. (Bergsmannen. 1970, nr. 1,
s. 4.)

Bolidens resultat. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 4.)

Ek, Stig: Boliden 50. På uppdrag av Boliden AB. – Boliden, 1975. 95 s.
   Även engelsk upplaga 1975.

Lundkvist, Gunnar: Den industriella utvecklingen. Basindustrin Boliden. – Skellefteå, 1980. 214 s. Ill. (Skelleftebygdens historia. 2)

Bolinder-Munktell AB

B&M:s nya gjuteri av europeisk toppklass. Satsning på miljö. (Bergsmannen. 1971, nr. 6, s. 21.)

Bondhyttan, Silvbergs skn

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. – Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
   Bondhyttan behandlas på s. 51–54.

Borggårds bruk

Bergsten, Karl Erik: Östergötlands bergslag. En geografisk studie. - Lund, 1946. 254 s. Ill. (Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar. 10)
   Borggård behandlas på s. 190–198, 204–212 samt 221–222.

Borggård genom fyra sekler. Minnesskrift utg. 1950 av Aktiebolaget Borggårds bruk. - Motala, 1950. 45 s. Ill.
   Omslagstitel: Borggård genom fyra sekler. 1550–1950.

*Borggård through four centuries. Jubilee publication, issued in 1950 by Aktiebolaget Borggårds bruk. – Motala, 1951. 30 s. Ill.

Olsson, Ragnar: Borggårds Bruk: En 400-årig industrihistoria ­ utan slut. (Verkstäderna. Årg. 93, 1997, nr. 10, s. 6–8.)

Bornemans hytta

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
   Bornemans hytta behandlas på s. 23–24.

Bosjöhyttan

Palmqvist, Albert: Finnehyttor i Värmlands bergslag. Gräsbosjön och Skåltjärnshyttan i Färnebo socken. Några anteckningar ur 1600- talets skattelängder och domböcker samlade och sammanställda. – Filipstad, [1937]. 16 s. Ill. (Filipstads bergslags arkiv. 5)

Boxholms bruk

Rydbäck, E. O.: Boxholm omkr. år 1790. skildring på vers. Utg. 1926 av Carl Sahlin. – Linköping, 1926. 19 s.

Sahlin, Carl: Valsverk vid Boxholm och Folkström på 1770-talet. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 18 (1925/27) s. 382.)

Wettergren, Elis: Boxholms aktiebolag 1872–1947. Minnesskrift. - Uppsala, 1947. 330 s. Ill.

Arvind, O.: Boxholms AB. (Fagersta forum. Årg. 10 (1956) nr. 6, s. 29–35.)

Boxholm - Östergötlands största bruk. (Svensk smidestidning. Årg 44 (1959) s. 243-247.)

*Wettergren, Elis: Boxholms bruk och samhälle genom tiderna. – Ekeby, 1961. 65 s. Ill.

Gezelius, P[er]: Ursprunget till Boxholms AB. (Bergsbladet. Årg. 23 (1966) nr.3, s. 5–6.)

Lindholm, Irving & Hjelmqvist, Birger: Boxholms Bruk. 100 år som AB. – Boxholm, 1972. 23 s. Ill.

Sandberg, Östen: Nya finvalsverket i Boxholm. (Jernkontorets annaler. Årg. 161, (1977) h. 3, s. 10–12.)

*Svenska metallindustriarbetareförbundet avdelning 184, Boxholm. Jubileumsskrift 1907-1982. – Linköping, 1982. 132 s.

anare. (SIF-tidningen. 1994, nr. 11-12, s. 4–5, 31.)

Brattfors bruk, Dalarna

Haglund, Oliver: Garpenbergs socken i Dalarne. Från äldsta kända tider till och med 1909 jämte ett kort tillägg från 1910-1914. – Sala, 1914. 292 s. Ill.
   Brattfors behandlas på s. 83–84.

Rönnegård, Sam: Hedemora bergslag. Garpenbergs socken. – Stockholm, 1957. 539 s. Ill.
   Brattfors bruk behandlas på s. 159–164.

*Andrén, Ernst: Om ett gammalt dalabruks fåfänga kamp för livet (Borlänge tidning. 29 juni 1963.)

Brattfors, Brattfors skn

Falk, Harald: Brattfors - ett gammalt järnbruk från 1500-talet. (Uddeholmaren. 1954, nr. 1, s. 3–5.)

Furuskog, Jalmar: De värmländska järnbruken. – Filipstad, 1924. Ill.
Brattforshyttan behandlas på s. 148, 386 et passim.

Braås bruk

Uhr, Carl David af: Om några blåsningsförsök vid Braås bruk i Småland. (Jernkontorets annaler. Årg. 1 (1817) h. 2, s. 64–91.)

Bredsjö bruk

Heijkenskjöld, Syster: En bergsmanssläkts historia. Släkten Heijkenskjöld. - Stockholm, 1933. 461 s. Ill.
   Bredsjö bruk behandlas på s. 358–360.

*Salomonson, Kurt & Åby, Lars: Sista skiftet. - Stockholm, 1967. 92 s. Ill.

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. - Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2)(Jernkontorets Forskning. H 10.)
   Bredsjö hytta behandlas på s. 28–32.

Brevens bruk

Birath, Bror Erland: Ur Bysta och Brefvens historia. Anteckningar. – Örebro, 1906. 22 s. Ill.

Lundgren, C. Yngve: Kort historik öfver Brefvens bruk samt om tackjärnstillverkningen vid "Lilla Brefvens" masugn år 1816-1817. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 13 (1910) s.145–155.)

*Montell, Aina: Midsommar vid Brevensbruk. (Svenska turistföreningens årsskrift. 1930, s. 325–327.)

*Redelius, N.: Från Brevens bruk. (Till hembygden. 47 (1950) s. 86–97.)

Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. - Stockholm, 1974. (Hytt-rapport. 2)(Jernkontorets Forskning. H 10.)
   Brevens bruk behandlas på s. 33–38.

Eckerbom, Nils-Peter: Bystad och Brevens bruk. – U.o., 1976. 23 s. Ill.

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. – Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
   Brevens bruk behandlas på s. 31–39.

Brohyttan

Norelius, C. Oskar: Bergverken inom Lekebergslagen. (Lekebergslagen i Örebro län. – Filipstad, 1935, s. 9–49.)
   Brohyttan behandlas på s. 34–35.)

Bruzaholms bruk

Jacobsson, Viggo: Bruzaholms bruks historia. (Småländska kulturbilder. 44 (1971) s. 72–131.)

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35–66. Ill.
   Bruzaholms bruk behandlas på s. 43–45.

Bruzaholms Bruk 1660-1985. 325 år. – [Bruzaholm], 1985. 111 s. Ill.

Gustafsson, Willy: Järnhantering på Höglandet i äldre tid. (Då och nu i Nässjöbygden. 15 (1998) s. 54–73.)
   Bruzaholms bruk behandlas på s. 63–64.

Johansson, Patrik: AB Bruzaholms bruk bygger ut och minskar miljöpåverkan. (Gjuteriet. Årg. 98 (2008), nr. 7, s. 26–27.)

Bråfalls hytta

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. – Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
   Bråfalls hytta behandlas på s. 78–87.

Bångbro jernverk

Bångbro jernverk. (Jern och stål. 1879/80, s. 88–90, 2 pl.-bl.)

*Ericsson, Martin: Bångbro sjuttioåriga hytta skall rivas. (Bergslagsposten. 15 nov 1944.)

Bäcka masugn

Går det lika lätt öfverallt att på Bessemers metod tillverka mjukt jern; och, om så ej är, hvari synes orsaken härtill ligga? (Förhandlingar vid Bergsmanna-föreningens sammankomst i Fahlun. 1870, s. 20. 4 tab.)
   Tabellerna utgörs av Bäcka masugns journaler över tackjärns-
blåsningen och stål- och järnfärskningen under 1870.

Bäckefors bruk.

Edestam, Anders: De dalsländska järnbruken. - Vänersborg, 1977. 430 s. Ill.
   Bäckefors bruk behandlas på s. 232–282.

Bäckhammars bruk

Ernvik, Arvid: Bäckhammars bruk. Minnesskrift till brukets 100-årsjubileum. Utg. på uppdrag av styrelsen för Skogsägareföreningen Vänerskog. – Karlstad, 1971. 351 s. Ill.

Böksholms bruk, Drevs skn

Rappe, Vilh.: Berättelse om en hammarbyggnad vid Böxholm. (Samlingar i bergsvettenskapen. D. 3 (1811) h. 2, s. 101–118.)

Bölets gruvor

Sandström, Frej: Mangangruvor och -skärpningar i Karlsborgs kommun, Västergötland. (Litofilen. Årg. 19 (2002) nr. 1, s. 22–38.)