Vi föder kreativa individer

Vår arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt tankens gränser.

Kreativa anställda vid Ovakos sektion för slipning av stänger (Ceax). Foto: Pia Nordlander, Bildn. Jernkontorets bildbank.

Stålindustrins andra åtagande i den gemensamma visionen för 2050, Stål formar en bättre framtid, handlar om att skapa kreativa individer.

Slaget om framtiden avgörs av dem med de bästa medarbetarna. För att den svenska stålindustrin ska kunna forma en bättre framtid, genom ännu smartare stål och resurseffektiva processer, krävs kreativa människor som vågar tänka och skapa nytt. Stålindustrin ska inte bara attrahera de bästa medarbetarna, vi ska också ge förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas på jobbet.

Kompetensfärdplan för gruv- och stålindustrin

Det är framför allt människorna som gjort den svenska gruv- och stålindustrin framgångsrik. En väl fungerade kompetensförsörjning är central för att stärka företagens konkurrenskraft, men idag har branschen stora svårigheter att rekrytera nya medarbetare. Därför har kompetensförsörjning blivit en av de viktigaste frågorna för branschen.

Under 2019 tog Jernkontoret i samarbete med Svemin och Industriarbetsgivarna fram Kompetensfärdplan: Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige. Arbetet bedrevs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri, SIP STRIM.

Kompetensfärdplanen redogör för de utmaningar inom som svensk gruv- och stålindustrin står inför. Färdplanen lyfter också fram vad branschen, politiken och utbildningsväsendet behöver göra för att förbättra branschens kompetensförsörjning, något som hela Sverige tjänar på.

Vad behöver stålbranschen göra?

 1. Arbeta med bilden av stålindustrin och intresset för teknik
 2. Arbeta systematiskt och strukturerat med rekrytering
 3. Erbjuda praktik och lärande på arbetsplatsen
 4. Öppna fler vägar in till stålindustrin
 5. Driva på för att öka industriorternas attraktivitet

Vad behöver politiken göra?

 1. Säkra utbildningar och examina för näringslivets behov
 2. Öppna fler vägar in till stålindustrin
 3. Bedriva en aktiv regionalpolitik
 4. Skapa bättre villkor för yrkesutbildning och yrkeshögskolan
 5. Främja rekryteringen till naturvetenskap och teknik

Vad behöver utbildningsväsendet göra?

 1. Bidra till att öka intresset för teknik
 2. Samverka mer med näringslivet
 3. Stärka utbildningsutbudets relevans
 4. Säkerställa att högre utbildningar håller hög kvalitet och att rätt studenter antas
 5. Sänka trösklarna mellan utbildningsnivåerna

Ledarskap och dialog

Genom att aktivt jobba med ledarskap, medarbetarskap och ständig dialog på våra arbetsplatser kan vi skapa ännu bättre miljöer för kreativitet och utveckling. Bara fantasin sätter gränser för hur stål kan användas i framtiden och vilka nya egenskaper vi förmår att ge de olika stålsorterna.

Samverkan och kompetensutbildning

För att stimulera stålindustrins medarbetare till ökad kreativitet och innovationsförmåga uppmuntrar vi våra medarbetare att samverka med andra företag och industrier. Ett antal gemensamma råd och utskott finns i branschen där medarbetare kan utbyta erfarenhet och tankar.
Jernkontorets råd och utskott 

Säkerhet och hälsa

Att erbjuda säkra och hälsosamma arbetsplatser har länge varit grunden för stålföretagens medarbetarpolicy. Att säkerheten kommer först är en självklarhet på stålföretagen. Tekniken för processerna och arbetet i produktionen blir allt säkrare och antalet olyckor har minskat kraftigt genom ett medvetet arbete med ledningsstruktur, medarbetaransvar och ny teknik.

Att motverka stress och psykisk ohälsa är också ett prioriterat område då allt fler är uppkopplade på sin jobbmejl och intranät via mobiltelefonen dygnet runt. Att minska buller, förbättra luftkvalitet och ergonomi har länge prioriterats och gett stora arbetsmiljöförbättringar på kort tid.
Mer om arbetsmiljö och säkerhet

Mångfald och jämställdhet

Det pågår också ett intensivt arbete för att öka mångfald och jämställdhet bland medarbetarna i den svenska stålindustrin. Branschen stödjer bland annat ett nätverk för kvinnor med ingenjörsutbildning.
Läs mer om nätverket Metallkvinnor