Stålindustrin för ökad samhällsnytta

Sverige är en bra plats för ståltillverkning och svenska stålprodukter har en stark roll när samhällsnytta genereras globalt. Svensk stålindustri har i visionen för 2050 som mål att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) och de svenska stålföretagen bedriver Jernkontoret forskning kring begreppet samhällsnytta och hur stålindustrin ska nå sin gemensamma vision. 

Endast samhällsnyttiga produkter lämnar företagen

År 2050 lämnar bara samhällsnyttiga produkter den svenska stålindustrin enligt det tredje åtagandet i stålindustrins gemensamma vision. Både samhällsnyttiga produkter och samhällsnytta är relativa begrepp. Dessa måste tolkas på både kort och lång sikt, regionalt och globalt samt för produkter och processer. Arbetet med att nå det tredje åtagandet bedrivs med övertygelsen att samhällsnytta i fokus stärker svensk stålindustris konkurrenskraft, att svenska stålprodukter har en stark roll för samhällsnytta globalt och att Sverige är en särskilt bra plats för ståltillverkning.

Samarbete om samhällsnytta

För att ta reda på mer om hur begreppet samhällsnytta kan användas och förstås inledde Jernkontoret, stålindustrin och SEI 2015 ett tvåårigt samarbetsprojekt. Syftet var att generera en djupare förståelse för begreppet samhällsnytta och vad stålindustrin och andra aktörer måste göra för att bidra till ett hållbart samhälle och skapa samhällsnytta. Projektet resulterade bland annat i ett förslag på tio strategiska punkter i en handlingsplan för samhällsnytta och en scenariorapport till 2050.

Under 2016 startade ett nytt tvåårigt projekt som tar avstamp i handlingsplanen för att utveckla en "samhällsnyttokompass" som styr mot åtagandet om samhällsnytta 2050 med FN:s 17 globala mål som utgångspunkt. 

FN:s globala mål

Under hashtagen #samhällsnytta finns inspel och kommentarer från 2015 och framåt. Längre ner på sidan finner du ett antal filmer från olika tillfällen då samhällsnytta har diskuterats.

Läs också:

Projekt 1: Svensk stålindustri för ökad samhällsnytta, 2015-2016

Det råder stor osäkerhet om utvecklingen i världen – både i ett kortare (2020) och längre perspektiv (2050). Oavsett vad man tror eller tycker om hur framtiden kommer att te sig är denna osäkerhet något som svensk stålindustri måste förhålla sig till i sin strävan att uppnå sin vision om att leda teknikutvecklingen och att locka till sig och vidareutveckla kreativa medarbetare och samarbetspartners för att kunna leverera enbart samhällsnyttiga produkter. Resultatet från arbetet under projektets första del blev en gemensam kunskapsökning, en scenariorapport till 2050 och en projektrapport i form av en strategisk handlingsplan i tio punkter.

Samhällsnytta, tio punkter

Scenarierna tjänade som utgångspunkt för fortsatt arbete om hur olika typer av strategiska åtgärder kan bidra till en fortsatt konkurrenskraftig och samhällsnyttig svensk stålindustri som klarar att navigera i relation till olika framtida samhällsutvecklingar och att aktivt bidra till en önskvärd framtid. Förslagen på de tio strategiska åtgärderna som föreslås i denna slutrapport är på så vis relevanta oavsett vilket scenario – eller en blandning utav dem – som faktiskt inträffar. Det är den samlade effekten av förslagen som är ömsesidigt förstärkande, men fler aktörers agerande behövs för att få full utväxling, då samverkan är en förutsättning för att möjliggöra visionen.

Utöver rapporterna producerades även fyra filmer; en kort och en lång film om slutrapporteringen av projektet samt en kort och en lång film från seminariet #samhällsnytta den 8 juni (se nedan). 

Projekt 2: Utveckling av metod och verktyg för bedömning av samhällsnytta inom svensk stålindustri, oktober 2016 - januari 2018

I oktober 2016 inledde Jernkontoret och SEI ett fortsättningsprojekt. Utifrån kartan (handlingsplanen) från det första projektet kommer en "kompass" att tas fram. Tanken är att kompassen ska visa vägen till så mycket samhällsnytta som möjligt i relation till FN:s globala mål och delmål till 2030, samt att se på hur samhällsnytta kan kopplas till samhällets balansräkning. Workshop-resultat kommer att bidra med viktig input till projektet.

Inledningsvis sker översiktliga analyser av hur de globala målen samverkar eller motverkar varandra nationellt och globalt. Analyserna kommer att användas i den första workshopen. Ett trettiotal utvalda personer från industri, akademi, politik och samhälle kommer att bjudas in för att diskutera hur stålindustrin kan öka den positiva påverkan, och samtidigt minimera eventuell negativ påverkan, på samhällsnyttan i Sverige och internationellt.

Under våren och sommaren är planen att utveckla en prototyp för en ”samhällsnyttokompass” och därefter ska den testas. Under årsskiftet 2017/2018 kommer resultaten att presenteras vid ett antal seminarier.

Därför har vi ett forskningsprojekt om samhällsnytta

Genom att erbjuda produkter som alla människor behöver i sin vardag skapas en hållbar framtid. Stålindustrin spelar en viktig roll i Sveriges utveckling. Genom omfattande export bidrar branschen till Sveriges välstånd. Utvecklingen av industrin och samhället påverkas av omvärldsförändringar som globalisering, individualisering, digitalisering, urbanisering och klimat. Dessa måste beaktas när företagen och politiken aktivt skapar förutsättningar för en process- och produktutveckling som kan bidra med samhällsnytta.

I stålindustrins vision för 2050 åtar man sig att leda teknikutvecklingen, föda kreativa individer och skapa samhällsnytta. De aktörer som säkerställer att de är samhällsnyttiga kommer att ha existensberättigande när fler medvetna kunder och konsumenter ställer allt högre krav.

Projekten med SEI drivs gemensamt i en samskapande process (co-creation process), där respektive organisations kunskaper utnyttjas och kombineras med inbjudna deltagare från samhället i stort; akademi, politik, myndigheter och företag.

Läs också

Samarbete ger ökad samhällsnytta, 2017-06-29

Hur kan svensk stålindustri leverera för att nå de globala målen, 2017-04-05

Seminarium 8 juni: Samhällsnytta - utmaningar och drivkrafter

Reportage från seminariet.

Seminariet i sin helhet.

Projektseminarium 8 maj: Stålindustrin för ökad samhällsnytta

Reportage om projektet från maj 2016.


Seminarium om projektet Stålindustrin för ökad samhällsnytta, 2 maj 2016 på Jernkontoret. Visionen, projektet under året, begreppet samhällsnytta och förslag till handlingsplan presenteras och därefter följer ett samtal mellan deltagarna. 
Intro: Stålindustrins vision 2050, Gert Nilson, Jernkontoret
4 min in: Projektet under året, Karl Hallding, SEI
36 min in: Begreppet samhällsnytta, Kristian Skånberg, SEI
56 min:  Förslag till handlingsplan 10 strategiska punkter, Eva Blixt, Jernkontoret
1,10 min: Samtal mellan samtliga deltagare – reflektioner och lärdomar
1,50 min: Redan uppnådda resultat, nästa steg och inbjudan till seminarium 8 juni.

Karl Hallding berättar om projektet under programkonferensen Framtidens Metalliska material, 16–17 mars 2016.

Under Almedalsveckan 2015 anordnade Jernkontoret och Skogsindustrierna ett seminarium där det diskuterades och gavs exempel på samhällsnyttiga produkter med företrädare för industrin, politiken och forskningen. Ovan kan du se ett reportage om seminariet och nedan kan du se det i sin helhet.