Bruksbibliografi: N

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Nasafjäll silvergruva

Handlingar angående Nasafjells silfver-, bly- och zink-malmfält. - Stockholm, 1873. 28 s.

*Carleson, Johan August: Utlåtande om Nasafjells grufvor den 30 juli 1891. - Piteå, 1894.

Nasafjells silfver-, bly- och zinkmalmfält. - Göteborg, 1894.

*Sundholm, Herman: Om Nasafjälls silfvergrufvor. - Stockholm, 1897. 36 s. Ill.

*Köjer, Karl: Beskrifning öfver Nasafjälls malmfält. - Piteå, 1903. 16 s.

Bromé, Janrik: Nasa. En ödebygds historia och saga. (Svenska Turistföreningens årsskrift. 1911, s. 227-238.)

Bromé, Janrik: Nasafjäll. Ett norrländskt silververks historia. - Stockholm, 1923. 352 s. Ill.

Lindgren, H.: Silvergruvan i Nasafjäll. (Norrbotten. 1938, s. 95-106.)

Tilas, Daniel: Om Daniel Tilas' memorial 1749 rörande Nasafjäll, Kedkevara (Silpatjåkko) och Rautåive. [Utg.] av Nils Zenzén. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 24(1939/40) h. 5, s. 189-197.)

*Bäärnhielm, Göran: I Norrland hava vi ett Indien. Gruvdrift och kolonisation i Lappmarken under 1600-talet. - Stockholm, 1976. 47 s. Ill. (Historiska småskrifter.)

Awebro, Kenneth: Bebyggelse och odling i Adolfsström under den andra Nasafjällsepoken. - Stockholm, 1984. 40 s. Ill. (Studia
Laplandica. 1)

Awebro, Kenneth & Hedlund, Lars G.: Bokverket på Nasafjäll. - Stockholm, 1985. 24 s. Ill. (Studia Laplandica. 2)

Awebro, Kenneth: Från malm till mynt. En historisk-metallurgisk studie om Nasafjäll. - Stockholm, 1986. 127 s. Ill. (Studia
Laplandica. 6)

Nisshyttan, Säters skn

*Forsling, Nils: Garpenbergs revir - skogsland, järnbäraland. - Stockholm, 1962. 63 s. Ill.
  Nisshyttans gamla bruk behandlas på s. 22-46.

Noraå bruk

Hällsjö, Karl Edvard: Noraå bruks historia. (Tunum. Årg. 8 (1964) s. 41-53.) 

Norbergs gruvor

Björzén, Karl: Än lever gamla Norberg. (Bergsbladet. Årg. 28 (1971) nr. 3, s. 15-18.)

Kramer, J. V.: Norbergsstrejken 1891-1892. - Norberg, 1988. 84 s. Ill.
   Faks. av 1. uppl. - Stockholm, 1932.

Norbo bruk

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
  Norbo hytta och hammarsmedja behandlas på s. 68-72.

Nordmarks gruvor

Kallstenius, G. S.: Beskrifning på den konsthjulsbyggnad som blifvit verkstäld vid Nordmarks grufvor i Philipstads bergslag år 1818. (Jernkontorets annaler. Årg. 3 (1819) s. 89-94, pl. 6.) 

Norns bruk

Nordlander, Eric: Berättelse om tackjerns-blåsningen vid Norns bruks masugn år 1805. (Samlingar i bergsvettenskapen. 1 (1806) h. 3, s. 215-234.)

Innehåller journal över 1805 års tackjärnsblåsning.

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
   Norns bruk behandlas på s. 149-156.

Rabenius, Lars: Wikmanshytte bruksegendomar och deras ägare genom tiderna. - [Vikmanshyttan], 1945. 217 s. Ill. Ny uppl. 1960.

Söderhielm, Sixten: Norn. Släktminnen från 1700-talet. (Arte et Marte. 1924, s. 35-45.)

Norrbottens järnverk AB

Danielsen, Nils: Om Norrbottens Järnverk Aktiebolag. En analys. (Balans. 1954, s. 31-56.)

De Geer, Gerard: Norrbottens Järnverk. Dess tillkomst och första verksamhetsår. - Stockholm, 1967. 177 s. Ill.

Eriksson, Bertil: NJA stålbyggnadsprogram. (Bergsbladet. Årg. 26 (1969) nr.1, s. 11-16.)

Investeringsprogram 70 vid Norrbottens Järnverk AB. Av John Olof Edström ... (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 3, s.
32-44.)

Nya byggprodukter från Norrbottens Järnverk. Separat division för tillverkning och marknadsföring. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 12-13, 16-17.)

Rubin, Nils: [Bandvalsverken vid Norrbottens Järnverk.] (Blad för Bergshandteringens Vänner. 34 (1961) h. 2, s. 293-329.)

Rubin, Nils: Norrbottens Järnverk. (Bergsbladet. Årg. 26 (1969) nr.1, s. 5-8.)

Sehlstedt, Peter: NJA:s senaste tillskott (tunnplåtmanufakturavd.). (Bergsbladet. Årg. 26 (1969) nr. 1, s. 9-11.)

Åsikter om järnverket. (Balans. 1954, s. 107-113.)

Med Tackjärnsverket började NJA. (Luleå Bulletinen. Årg. 16 (1993) nr. 26, s. 3.)

De allra först anställda blev också återanställda. (Luleå Bulletinen. Årg. 16 (1993) nr. 26, s. 4-5.) 

För 50 år sedan 11/9 startade järnproduktionen på verket. (Luleå Bulletinen. Årg. 16 (1993) nr. 26, s. 6-7.)

Norrviks hytta

Eriksson, Ragnar: Hyttor och hamrar i Väsmanbygden. Del 2: Anläggningar i Ludvika. (Gränge. 1975, nr. 7)

Utredning angående rekognitionsskogarna. - Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande ; 2)
   Norrviks hytta behandlas på s. 12-13.

Norshyttan

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
  Norshyttan behandlas på s. 62-68.

Nybergs gruvor

Freding, Mats: Nybergs gruvfält och järnvägen till Striberg. (Bergslagsarkiv. Årg. 15 (2003), s. 14-35.)

Nyby bruk

Andersson, Valfrid: Anteckningar angående frälsehemmanet 5/8 mtl Nyby 1' i Torshälla socken av Södermanlands län. (Bergsbladet. Årg. 32 (1975) nr. 1, s. 22-28.)

Flera jobb på Nyby bruk. (Malm. Årg. 18 (1969) s. 16-19.)

Forssell, Rolf & Tornberg, Claes: Rörverk 76 i Nybybruk. (Jernkontorets annaler. Årg. 161, (1977) h. 3, s. 4-5.)

Gemmel, Göran: Nybys produktion och utrustning anno 1974. (Bergsbladet. Årg. 32 (1975) nr. 1, s. 30-31.)

Gränges Nyby Bruk medverkar vid utbildning av järnbrukstekniker. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 5.)

Hermelin, Elias: Nyby bruk - Tillkomst och tidigare utveckling. (Eskilstuna museer. Årsbok. 1974/75, s. 29-35.)

J[ohansson], H[alvar]: Plåtverk 81 vid Nyby Bruk. (Teknisk tidskrift. Årg. 93 (1963) h. 45, s. 1232-1233.) 

*Mattsson, Sture: Det pånyttfödda Nyby. (Industria. 1955, nr. 12, s. 29-33.)

*Människan, maskinen, materialet. Nyby, ett världsmärke i rostfritt. - Nybybruk, 1965. 43 s. Ill.

Nordström Christer: Lite Sörmländsk brukshistoria och annat. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 1, s. 3-14.)

Nyby bruk. [utg. av] Nyby bruks aktiebolag. Photo: K. W. Gullers. -Nybybruk, 1953. 31 s. Ill.

*Nyby bruk: nyanläggning för tryckgjutning av stål. (Affärsekonomi. Årg. 40 (1967) nr 11, s. 706-707, 774-775.)

*Nyby bruks AB. Gränges tillverkare av rostfritt stål. (VVS. Årg. 41 (1970) s. 403-406.)

Nyby för rostfritt. (Malm. Årg. 11 (1962) s. 3-9.)

Nyby guide. [Utg. av] Gränges stål. - Nybybruk, 1971. 1 folder (8 s.) Ill.

Nyby guiden. - [Nybybruk, 1956?]. 1 folder (8 s.).
Även engelsk version.

*Nyby och Oj måste bantas om inte staten medverkar. (Affärsvärlden. 1976, nr. 47, s. 39-45.)

*Nytt varmvalsverk i Nyby bruk. (Tidning för byggnadskonst. Årg. 55 (1963) s.1081-1083.)

Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931) s. 1-242.)
   Även utgiven som särtryck. - S. 182-183 behandlar Nyby bruk.

Sahlin, Carl: Valsverk inom den svenska metallurgiska industrien intill början av 1870-talet. Historiska anteckningar. - Stockholm, 1934. 371 s. Ill. (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 3)
   Nyby bruk behandlas på s. 199-204, 217, 253-254, 299.)

*Schnell, Ivar: Holmens och Nyby bruk. (Sörmlandsbygden. 1967, s. 74-79.)

Smith, Göran: Järnets väg. En orientering om Grängesbergsbolagets anläggningar och verksamhet. - Stockholm, 1967. 60 s. Ill.
   Nyby Bruk behandlas på s. 31-34.

Smith, Göran: Gränges. Porträtt av ett företag. - Stockholm, 1971. 159 s. Ill.
   Nyby bruk behandlas på s. 73-76 et passim.

Wachtmeister, Ian: Nyby bruk - rostfritt stål. (Bergsbladet. Årg. 26 (1969) nr. 3, s. 8-10.)

Waldenström, Erland: Nyby bruk blir helägt grängesföretag. (Malm. Årg. 13 (1964) s. 1.)

Östberg, Carl & Clason, J. G.: Berättelse öfver puddlings- och vällningsförsök vid Nyby bruk. (Jernkontorets annaler. Årg. 21 (1837) s. 208-220, 7 tab.)

Nyhammars bruk, Grangärdes skn

*Nyhammars bruk. (Våra bygder i ord och bild. H. 7. - Lindesbärg, 1903. S. 60-65.)

*Karlsson, Nils: Några kulturhistoriska data om Nyhammar. (Dala-demokraten. 1 nov 1924.)

De Geer, Gerard: Genombrottstider i Bergslagen. Några minnesanteckningar. - Stockholm, 1951.
   Nyhammars bruk behandlas på s. 59-91.

*Larsson, Algot: Nyhammars bruk genom tiderna. (Larsson, Algot: Grängesberg, Grangärde. En hembygdskrönika. - Lindesberg, 1958. S. 374-378.)

Ohlson, Bengt: Några anteckningar om Nyhammars Bruks historia. (Gränge. Nr. 8 (1977) s. 12-17.)

När det elektriska kom till Västerbergslagen. Maskiner och anläggningar från Darell/Nyhammar 1888–92. – Ludvika, Ludvika hembygsfören., 1984. 25 s.

Nyhyttan. Norbergs skn

Andersson, Fritz: Svanå bruk och Nyhyttan. (Daedalus. 1960, s.139-150.) 

Nyhyttan, Silvbergs skn

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
   Nyhyttan behandlas på s. 5-9.

Nyhytte gruvor

Waldén, Bertil: Skyllberg 1346 - 1646 - 1946. Minnesskrift. På uppdrag av Styrelsen för Skyllbergs Bruks Aktiebolag utarb. - Skyllbergs bruk, 1947. 2 d. (692 s.) Ill.
   Nyhytte gruvor behandlas på s. 69-70.

Nykroppa jernverk/Kroppa kronobruk, Kroppa skn

Tamm, Adolf: Undersökningar rörande bessemergasers sammansättning. (Jernkontorets annaler. Årg. 35 (1880) s. 462-471.)

Dahlerus, C. G.: Undersökningar rörande förloppet vid bessemerfärskning. (Jernkontorets annaler. Årg. 36 (1881) s. 314-322.)

Ekman, Gustaf: Ur Storforsverkens historia. Anteckningar. - Göteborg, 1921. 615 s. Ill.

C[arlborg], H[arald]: Renskötsel vid Nykroppa. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 17 (1924) s. 523-524.)

Furuskog, Jalmar: De värmländska järnbruken. - Filipstad, 1924. 463 s. Ill.
   Nykroppa bruk behandlas på s. 51-61, 75-81, 94-95, 140-141, 257,
393. 

Holmberg, Olof: Från en värmländsk storindustri. (Svenska turistföreningens årsskrift. 1928, s. 60-?
   Nykroppa behandlas på s. 73-75.

Arpi, Gunnar: Hagfors och Nykroppa järnverks träkolsförsörjning. - Uppsala, 1940. 35 s. Ill. (Geographica. 9)

Falk, Harald: Asphyttan och Kroppa - två gamla kronobruk. (Uddeholmaren. 1953, nr. 1, s. 12-14.)

Boman, P[er] O[lof]: Exit Nykroppa. (Bergsbladet. Årg. 28 (1971) nr. 4, s. 6-16.)

Nykvarns bruk

*[Bergelin, Teodor]: Beskrifning öfver Nyqvarns jernbruk, beläget i Thuringe socken, Öknebo härad och Stockholms län, samt värdering å den till bruket hörande landtegendom med derå varande mjölqvarn, såg och tegelbruk ... - Norrköping, 1846.

Ekström, Johan: Utkast til beskrifning öfver Thuringe församling, uti Strengnäs stift, Stockholms län, Öknebo härad och Söder-Telge prosteri. - Södertälje, 1930. Ill. (Bygdeböcker utg. av Östra Södermanlands kulturhistoriska förening. 1)

Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931) s. 1-242.)
   Även utgiven som särtryck. – S. 84-85, 183 behandlar Nykvarns
stålbruk.

Karlsson, J. A.: Nykvarns bruk genom tiderna. (Vår bygd. 1935, s. 2-15.)
   Även utgiven som särtryck 1935.

*Swedlund, R.: Nykvarns bruks- och gårdsarkiv. (Meddelanden från Svenska Riksarkivet. 1936, s. 132-137.)

*Karlsson, J. A.: Erik Dahlbergh och hans återfunna gårdsarkiv. (Sörmlandsbygden. 1937, s. 84-104.)

*Karlsson, J. A.: Thams testamente - Nykvarns arkiv. (Vår bygd. 1937, s. 18-21.)

Karlsson, J. A.: Nykvarns järn- och stålbruk. (Turingeboken. - Nykvarn, 1940. D. 2, s. 5-24.) 

Nyköpings bruk

Nordström Christer: Lite sörmländsk brukshistoria och annat. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 1, s. 3-14.) 

Näsrämshyttan

Palmqvist, Albert: Rämsbergs gruvor och Näsrämshyttan. Bergshistoriska anteckningar samlade. - Filipstad, [1937]. 35 s. Ill. (Filipstads bergslags arkiv. 3) 

Nävekvarns bruk

Karlsson, J. A.: Sörmländska järnbruk i gångna tider. (Sörmlandsbygden. 1934, s. 35-52.)
  Även utgiven som särtryck. - Nävekvarn behandlas på s. 36-40.

Nordström Christer: Lite sörmländsk brukshistoria och annat. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 1, s. 3-14.)