Bruksbibliografi: F

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Fagersta bruk

Fagersta Eisen- und Stahlwerk. - [Fagersta], 1912. 17 s. Ill.

Hierros y aceros. Fagersta Bruks Aktiebolag. - Fagersta, 1929. 19 s. Ill.
Spansk text.

Avesta, Fagersta och Sandviken har upprättat ett samarbetsavtal om svetsade rör. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 4.)

Fagersta beställer två nya ESR-anläggningar. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 4.)

Fagersta breddar registret på kallvalsade band. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 4.)

Fagersta fortsätter att investera - nu i nytt stålverk. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 4.)

Fagersta ökar takten - fram med mer hårdmetall. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 11.)

Fagerstabrukens historia. - [Stockholm], 1957-1959. 5 bd.
1. Sexton- och sjuttonhundratalen. [Av] Karl-Gustaf Hildebrand. - 1957. 487 s. Ill.
2. Adertonhundratalet. [Av] Artur Attman. - 1958. 690 s. Ill.
3. Nittonhundratalet. [Av] E. Söderlund, P. E. Wretblad. -
1957. 802 s. Ill.
4. Kavalkad. [Av]Örnulf Tigerstedt. - 1957. 701 s. Ill.
5. Arbetare och arbetarförhållanden. [Av] Sigvard Montelius, Gustaf Utterström, E. Söderlund. - 1959. 643 s. Ill.

Tigerstedt, Örnulf: Floden av eld och järn. Gestalter och öden ur Fagersta-brukens historia. - Strängnäs, 1957. 701 s. Ill.

Fagerstas nya helstångsborr för drivning av tunnlar och orter. (Bergsmannen. 1971, nr. 2, s. 4.)

Leffler, J. A.: Om nutida svensk masugnsbyggnad. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 70 (1915) s. 199-283.)
Masugnsanläggningen vid Fagersta behandlas på s. 200-216.
Karta över verkstäderna med omnejd pl. XXI

Fiberförstärkt kompositmaterial. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 4.)

Ny teknik för lödning av långa lister. (Bergsmannen. 1970, nr. 1, s. 4.)

Rud.: Fagerstaverken. (Våra bruk. 1956, nr.1, s. 3-23.)

Sahlin, Carl: Till Fagersta bessemerverks historia. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 18 (1925/27) s. 687-689.)

Söderberg, Sten: Det stora bruket. (Svenska turistföreningens årsskrift. 1967, s. 90-111.)

Torssell, Bengt: Fagersta Bruks AB - Fagerstaverken. (Bergsbladet. Årg. 28 (1971) nr. 3, s. 11-14.)

Torssell, Bengt: Stränggjutning i Fagersta. (Jernkontorets annaler. Årg. 164 (1980) nr. 6, s. 49.)

Fagersta hytta, Gästrikland

Norberg, P[etrus] Gästriklands hyttor och hamrar. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 33 (1958) h. 4, s. 193-475.)
Fagersta behandlas på s. 207-209. - Även utgiven som särtryck.

Falu gruva

Westin, O. E.: Försök vid Falu grufva öfver vattenkraftens tillgodogörande i turbiner. (Ingeniörs-föreningens förhandlingar. Årg. 14 (1879) s. 81-90, 141-146, 271-279.)

Westin, O. E.: Turbinförsök utförda vid Falu grufva 1878. (Teknisk tidskrift. Årg. 9 (1879) s. 61-62.)

Organisationsfriheten var ett okänt begrepp under frihetstiden. Samma straff som för myteri. (Från svenska bruk. 1935, nr. 5, 7-8.)

Forsslund, Karl-Erik: Falu gruva och Stora kopparbergs bergslag. En krönika. - Stockholm, 1936. 380 s. Ill.

Nåhem, Ragnar: 1000-årig bergsmannatradition. (Bergsbladet. Årg. 28 (1971) nr. 1, s. 5-9.)

Ferna bruk

Björnänger, Oskar: Hedströmmens äldsta hammarsmedjor. (Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum. Årsskrift. 65 (1987) s. 15-42.)
Ferna bruk behandlas på s. 31.

Ferna 1873 : [einige Angaben über die zu dem Eisenwerke Ferna gehörigen Besitzungen in Anlass ihrer Theilnahme an der Weltausstellung in Wien 1873]. - Stockholm, 1873. 12 s. + 7 pl.

[Lorichs, L. L.]: Köping-Uttersbergs järnväg 1866-1916. - Stockholm, 1916. 116 s. Ill.
Ferna-verken behandlas på s. 18-20.

Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931) s. 1-242.)
Även utgiven som särtryck. - S. 83-84, 161 behandlar Färna bruk.

*[Theorell, S. L.]: Ytterligare bihang till Nya Argus ang. Ferna och Bockhammars fideicomiss. - Stockholm, 1831. 6 s.

Finshyttan

[Ekerot, Gunnar]: Aktiebolaget Finshyttan. Finshyttan. (Svenska industriella verk och anläggningar. Årg. 7 (1904/05) h. 10, s. 123-134.)

Finspongs bruk

Finspongs jernverk och kanongjuteri. Om kanontillverkningen vid Finspong. (Ingeniörsföreningens förhandlingar. 4 (1869) s. 53-59. Ill.)

Bergsten, Karl Erik: Östergötlands bergslag. En geografisk studie. - Lund, 1946. 254 s. Ill. (Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar. 10)

Bergsten, Karl Erik: A methodical study of an ancient hinterland. The iron factory of Finspong, Sweden. Lund, 1949. 24 s. Ill. (Lund studies in geography. Ser. B. Human geography. 1)

Hallin, John & Olsson, Ivar: Finspong och dess industrier. (Teknisk tidskrift. 64 (1934) s. 184-190. Ill.)

Finspongs metallhandbok. [Utg. av] Finspongs Metallverks Aktiebolag. - Stockholm, 1939. 169 s. Ill.

*Finsponga bilder. Minnesskrift utgiven av Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström. [Utarb. av Torsten Althin]. - Stockholm, 1943. 64 s. Ill.

Finsponga bilder. En skrift utgiven av Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström. [Utarb. av Torsten Althin.] [2. omarb. upplagan.] - Stockholm, 1952. 67 s. Ill.

*Finspong Saga. A short essay issued by Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström. [By Torsten Althin.] - Stockholm, 1956. 54 s. Ill.

En rundvandring i ord och bild vid Finspongsverken. - [Västerås] 1957. 28 s. Ill. (Vi ser på Metallverken)

Malmberg, Arne: Seklernas Finspång. En industrisaga utan slut ... Teckningar: Hasse Erikson. - [Finspång] 1963. 51 s. Ill.

Metallverkens Finspångsverk fördubblar profiltillverkningen för byggmarknaden. (Bergsmannen. 1971, nr. 1, s. 4.)

Expanderande byggplåt i Finspång. (Jernkontorets annaler. Årg. 161, (1977) h. 3, s. 6-7.)

Flatenbergs hytta, Norrbärke skn

Forsslund, Karl-Erik: Flatenberg. En gammal hytta och hyttby i Bergslagen. (Med hammare och fackla. 2 (1930) s. 50-65.

*Lilja, Ivan: Flatenbergs hytta. Norrbärke. (Dalarnas hembygdsbok. 1965, s. 91.)

Nordstedt, Bengt: Några anteckningar om Flatenbergs hytta och järnhantering. (Norrbärkebygd. Nr 2(1981) s. 20-28)

Södergren, Arne: Flatenbergs hytta restaurerad. (Norrbärkebygd. Nr 3 (1982) s. 64.)

Flögfors hytta

Dahlgren, E. W.: Louis de Geer 1587-1652. Hans lif och verk. - Uppsala, 1923. 2 d. (604 s.)
Flögfors hytta behandlas på s. 384-385.

Flögfors kopparverk

Berglund, Chr[istian] Henr[ik]: Försök till beskrifning öfver Lindes, Ramsbergs och Nya Kopparbergs bergslager. - Örebro, 1860. 148 s.
S. 92-94: Kopparhandteringen i Lindes Härad samt Flögfors Kopparverk. 

Bredberg, B. G.: Metallurgiska anteckningar. Sjunde häftet. - Stockholm, 1869. 192 s.
Behandlar "bergshandteringen i Nya Kopparbergs bergslag".

Carlberg, J. O.: Historiskt sammandrag om svenska bergverkens uppkomst och utveckling samt grufvelagstiftningen, ... - Stockholm, 1879. 663 s.
Flögfors kopparverk behandlas på s. 182-183.

Forsbacka bruk

Forsbacka jernverk. (Jern och stål. Tidskrift för Bergsmanna-sällskapet. 1876, s. 42-43.)
   Med plansch: Forsbacka jernverk.

Leffler, J. A.: Om nutida svensk masugnsbyggnad. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 70 (1915) s. 199-283.)
   Forsbacka masugnsanlägning behandlas på s. 216-222.

*Protokoll vid rådhusrätten i Norrköping i mål mellan Forsbacka jernverks aktiebolag å ena samt H. Unér, aktiebolag, å andra sidan angående skadestånd på grund af uraktlåtenhet att fullgöra leverans af stenkol, utg. af Forsbacka jernverks. - Stockholm, 1918. 152 s.

*Backman, Herman Woldemar: Forsbacka och dess ägare. - [Nykarleby], 1933.
   Särtryck ur Österbottninska Posten. 1933:8, 10, 13, 15.

*Östlund, Victor A.: En minnesskrift 1906 20/5 1936. Svenska metallindustriarbetareförbundets avd. 150 i Forsbacka. - Gävle, 1936. 58 s. Ill.

G[ustafsson], T[ure]: Från järnbruk i Gästrikland. (Järnbruksminnen. - Stockholm, 1952, s. 54-73.)

*Bergström, Kurt: Järnets män i Forsbacka. En historik om avdelning 150 av Svenska metallindustriarbetareförbundet 1906, 20 maj 1956 - [Forsbacka], 1956. 92 s. Ill.

Fagerstabrukens historia. - [Stockholm] 1957-1959. 5 bd.
1. Sexton- och sjuttonhundratalen. [Av]Karl-Gustaf Hildebrand. - 1957. 487 s. Ill.
2. Adertonhundratalet. [Av]Artur Attman. - 1958. 690 s. Ill.
3. Nittonhundratalet. [Av]E. Söderlund, P. E. Wretblad. - 1957. 802 s. Ill.
4. Kavalkad. [Av]Örnulf Tigerstedt. - 1957. 701 s. Ill.
5. Arbetare och arbetarförhållanden. [Av]Sigvard Montelius, Gustaf Utterström, E. Söderlund. - 1959. 643 s. Ill.

Forsbackaverken ... en länk i en kedja av stål. - [Fagersta, 1963]. 8 s. Ill.

*Forsbackaboken 1980. [Red.: Anders Hedeborg]. - Gävle, 1980. 71 s. Ill.
 Svensk och finsk paralleltext. 

*Lundmark, Mats & Malmberg, Anders: Koncerner och beroenden. En studie av industriorterna Forsbacka och Norrsundet. - Uppsala, 1981. 61 s.

*Bruksbilder Forsbacka, Text och red. Göran Hedlund. - Gävle, 1982. 95 s. Ill.
 Svensk och finsk paralleltext. 

Ekman, Wilhelm: Som metallurg i Forsbacka 1937-1943. SBFs Jernkontorsmöte den 23 november 1984. (Bergsbladet. Årg 41 (1984) s. 17-33.)

*"Forsbackavärken". En historia om kampen för jobben på en liten bruksort. - Forsbacka, 1984. 51 s. Ill.

*Gagge, Carl-Magnus & Karlsson, Jan: Forsbacka industrimiljö. Förslag till bevaringsprogram. - Gävle, 1987. 125 s. Ill. (Rapport - Länsmuseet i Gävleborgs län. 1986:1)

Berggren, Rut: Den dolda rikedomen. Ett bruk och dess historia. - Stockholm, 1996. 227 s. Ill.

Forsmarks bruk

Sohlberg, Harald: Beskrifning på de med gärdsel underspikade och invändigt rappade hammar-taken i Forsmarks bruk, med ägarens Hans Exellens m. m. Herr Grefve S. af Ugglas tillåtelse, insänd af Herr Harald Sohlberg. (Samlingar i bergsvettenskapen. D. 3 (1811) h. 1, s. 54-59.)

Dahlgren, E. W.: De uppländska bruken Österby, Forsmark, Leufsta och Gimo under äldsta tider (intill 1627). (Med hammare och fackla. 1 (1928) s. 1-88.)

Forsmark och vallonjärnet. [Av]Artur Attman ... - [Forsmark], 1987. 288 s. Ill.

Forsmarks bruk. En uppländsk herrgårdsmiljö. Red.: Sverker
Jansson och Bengt Janson. - Stockholm, 1984. 154 s. Ill.

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
Forsmarks bruk behandlas på s. 52-65.

Norrby, Jonas: När Forsmark brann. Utg. av Forsmarks Kraftgrupp AB. -[Forsmark] 1984. 114 s. Ill.

Forssjö bruk, Stora Malma skn, Sörml.

Sahlin, Carl: Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska anteckningar. (Med hammare och fackla. 3 (1931) s. 1-242.)
Även utgiven som särtryck. - S. 160 behandlar Forssjö bruk.

*Hjelmberg, Hilding: Om Forssjö strömmar, kvarn och bruk. (Katrineholmsortens hembygdsförening. Årsbok. 1968/69, s. 36-61.)

Forssa bruk, Östra Vingåkers skn, Sörml.

Karlsson, J. A.: Sörmländska slott och gårdar. Anteckningar och minnen samlade. Första delen. - Nyköping, 1923. 1?? s. Ill.
Forssa bruk behandlas på s. 86-93.

Forsviks bruk, Undenäs skn

Ekerot, Gunnar: Forsviks bruk. (Svenska industriella verk och anläggningar. Årg. 2 (1896) s. 121-127.)

Utredning angående rekognitionsskogarna. - Stockholm, 1919. 458 s. (Åbokommitténs betänkande ; 2)
Forsviks och Granviks bruk behandlas på s. 92-94.

Berglund, Bengt: Ryfors bruk 1742-1920. Från järnbruk till herrgård. - Skara, 1988. 186 s. Ill. (Skrifter från Skaraborgs länsmuseum. 10)
Forsviks bruk behandlas på s. 19.

Fredriksbergs gruvor

Stedt, Nils: En brukskoncern i Småland på 1700-talet. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 35-66. Ill.
Fredriksberg och Eksjöhovgårds kopparverk behandlas på s. 46-51.

Furbo hytta, Norrbärke skn

*Johansson, Karin: Furbo hytta. (Norrbärkebygd. Nr 11 (1990) s. 34-37.)

Furudals bruk, Ore skn

Arosenius, Fredrik Reinhold: Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 1. Nedre Siljans Fögderi. Fjerde häftet. Ore socken. - Falun, 1863. 48 s.
   Även utg. i facsimil 1978. Furudals Jernbruk behandlas på s. 30-34.

*Areen, E. E.: Birger Elfving, Hedemora gevärsfaktori och Furudals styckebruk. (Svenska vapenhistoriska sällskapet. Årsskrift. 1929/31, s. ??-??)

Clason, Fredrik: Furudals bruks historia. Utgiven med bidrag från Prytziska fonden. - Stockholm, 1938. 135 s. Ill. (Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 7).

Hasselberg, Ylva: Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856. - Uppsala : Univ.-bibl., 1998. 318 s. (Studia historica Upsaliensia. 189)
Diss. Uppsala : Univ.
 

Fundia AB

Wäingelin, Jan: Förvärv ska ge Fundia efterlängtat lyft. (Dagens industri. Årg. 23 (1998) nr. 25, s. 18.)