Bruksbibliografi: Å

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

Asterisk (*) framför titeln anger att den ej finns i Jernkontorets bibliotek.

Ågs masugn, Svärdsjö skn

Ågs masugn. (Jern och stål. Tidskrift för Bergsmanna-sällskapet. 1876, s. 44-45.)

Nordström, Alf: Bergsmän och brukspatroner. - Stockholm, 1987. 231 s. Ill.
   Korså bruk och Ågs hytta behandlas på s. 103-112.

Vid gruva och hytta. Människor och vardagsliv i Vintjärn och på Åg. red. Anna Götlind & Helena Kåks. - Falun, 2001. 223 s. Ill.

Åkers styckebruk

Aschling, A. R.: Anförande i Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademien den 28 April 1840. (Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar. 1841, s. 59-104.)
   Åkers bruk behandlas på s. 65-70.

*Hultberg, Gösta: Om Åkers styckebruks äldre historia. (Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 27 (1934), s. 27-42.)

Hultberg, Gösta: Martin von Wahrendorff. (Daedalus. 8 (1938), s. 87-102.)

Jakobsson, Theodor: Om Åkers Styckebruk och kanontillverkningen därstädes. (Meddelanden. Föreningen Armémusei Vänner. 6, 1943, s. 45-133.)

Jansson, E. Alfred: Bergsbruken i det forna Gripsholms län. (Blad för Bergshandteringens Vänner. 29 (1950/51), s. 341-418.)

Hahr, Gösta: Åkers styckebruk : en vägledning i dess historia, bebyggelse och arkiv. - Stockholm, 1959. 88 s.
   Ny upplaga 1975.

*AB Åkers styckebruk. Kanongjuteriet från 1580, i dag en av världens ledande valstillverkare. (Svensk papperstidning. 1962, s. 584-586.)

*En industri för valstillverkning. Inblick i svensk industri. (Industriell teknik. 1962, s. 309-313.)

J[ohansson], H[alvar]: Åkers Styckebruks laboratorium. (Teknisk tidskrift. Årg. 93 (1963) h. 38, s. 1033-1035.)

*Lindgren, H. A.: Åkers styckebruk. (Teknisk information. 1963, s. 487-488, 492.)

*Nisser, Marie: Det stora vattenhjulet vid Åkers styckebruk. (Sörmlandsbygden. 37 (1968), s. 129-134.)

Strandberg, Kerstin & Odd: Bruk till salu. Pris 530.000 daler kopparmynt. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 1, s. 19-22.)
   Behandlar främst brukets arkiv.

Fritz, Sven: AB Åkers Styckebruk 1942-1966. Rutger von Seths tid. - Åkers Styckebruk, 1974. 235 s. Ill.

Vägen från gruva och bruk. Sju järnvägar för malm och järnmanufaktur. Industribanor av Décauvilletyp skildrade av sju författare. Sammanställd av Lennart Welander. - Stockholm, 1984. (Svenska järnvägsklubbens skriftserie, 37) 
   S. 183-212: Gyllenberg, Bo: Åkers Styckebruk-Skottvång.

Eriksson, Harry: Gjuteriminnen från Åkers. - Jönköping, 1994. 46 s., ill. (Gjuterihistoriska sällskapets skriftserie, 4)

Ålberga bruk

Nordström Christer: Lite sörmländsk brukshistoria och annat. (Bergsbladet. Årg. 29 (1972) nr. 1, s. 3-14.)

Ålshults bruk

Mårtensson, Anders W.: Den äldsta järnugnstillverkningen i Huseby och Ålshults bruk. (Kulturen. 41 (1975) s. 157-169.)

Åmme gruvor

Waldén, Bertil: Skyllberg 1346 - 1646 - 1946. Minnesskrift. På uppdrag av Styrelsen för Skyllbergs Bruks Aktiebolag utarb. - Skyllbergs bruk, 1947. 2 d. (692 s.) Ill.
   Åmme gruvor behandlas på s. 62-69.

Åminne bruk

Aktiebolaget Åminne bruk rekommenderar sina tillverkningar af: prima gjuttackjärn stämpladt Å-E och beredt af: sjö- och myrmalmer. – Kärda, 1910. 9 s.
   Reklamtryck. Består huvudsakligen av goda intyg från kunder.

Ambrosiani, Sune: Järnhantering i Värend. (En bergsbok. Några studier över svensk bergshantering tillägnade Carl Sahlin. - Stockholm, 1921. S. 57-68.)

Naumann, Einar: Södra och mellersta Sveriges sjö- och myrmalmer. Deras bildningshistoria, utbredning och praktiska betydelse. - Stockholm, 1922. 194 s. Ill.
Åminne bruk behandlas i kapitlet: De svenska sjö- och myrmalmernas praktiska betydelse s. 157-173.

Lilliecreutz, Jacob: Ett kapitel om den gamla järnhanteringen. (Värnamo hembygdsförenings årsskrift. 1944, s. 12-21.)

Lilliecreutz, Jacob: Sjö- och myrmalmsbrytning vid gamla Åminne bruk. (Arte et Marte. 1955, s. 20-24.)

Bartoldsson-Lander, Agneta & Ericson, Martin: I Åminne - ett brukssamhälle. En etnologisk studie. - Jönköping, 1982. 105 s. Ill. ( Rapport. Jönköpings läns museum. 2)

Fritz, Martin & Berglund, Bengt: Gjutjärnets tidsålder. - Jönköping, 1989. 2 vol.
D. 2. Svensk järngjutning 1850-1910. 239 s. Ill.
   Åminne bruk behandlas på s. 135-160.

Åsgarns hytta

Perers, Karin: Åsgarns hytta. Den sista av sin ätt. (Folkarebygden. Årg. 14 (1988) s. 81-98.)

S[ahlin], C[arl]: Åsgarns masugn, den siste av sin ätt. (Blad för bergshandteringens vänner. 22 (1936) s. 251-252.)

Åsjöhyttan.

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. - Stockholm, 1897. 231 s. Ill.
   Åsjöhyttan behandlas på s. 190-192.

Wijkander, Evert: Åsjöhyttan. Ur en gammal värmländsk bergsmanshyttas historia. (Med hammare och fackla. 27 (1974) s. 67-97. Ill.

Åsteby bruk

Brodin, Linus: Fryksdalens finnsocknar. - Filipstad, 1923. 165 s.
   Åsteby och Wägsjöfors behandlas på s. 86-91.

Åtvidabergs koppargruvor

*O[delstierna], F.: Åtwidabergs Bergslag. - Linköping, 1817.

Swederus, M. B.: Bidrag till kännedomen om Sveriges bergshandtering under Karl IX:s tid. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 58 (1903) s. 1-81.)
Åtvidaberg behandlas på s. 44.

*Åtvidaberg copper mines. - 1907. 16 s + 4 kartor.

Swederus, M. B.: Bidrag till kännedomen om Sveriges bergshandtering 1612-1654. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 64 (1909) s. 1-75.)
   Åtvidaberg behandlas på s. 60-61.

Geijer, Per: Falutraktens berggrund och malmfyndigheter. - Stockholm, 1917. Ill. (Sveriges geologiska undersökning. C 275.)
Åtvidaberg och Bersbo behandlas på s. 250-252.

Tegengren, F. R.: Sveriges ädlare malmer och bergverk. - Stockholm, 1924. 406 s. Ill. (Sveriges geologiska undersökning. Ca 17.) 
   Åtvidabergstraktens kopparmalmsförekomster behandlas på s. 313-319.

Söderberg, Tom: Åtvidaberg under medeltiden. (Med hammare och fackla. 4 (1932) s. 196-215.)

Zenzén, Nils: "Biskop Brasks ring". (Med hammare och fackla. 5 (1933/34) s. 111-119.)

Åtvidabergs kopparverk

*Tilas, Daniel: Om Athwidabergs kopparwerck uti Åtweds sokn, Bankekinds härad och Östergöthland. Sammandrag af de til Höglofl. Kongl. Maj:ts och Riksens Bergs-Collegium ingifne berättelser åren 1764 och 1765. - Stockholm, 1765.

Bredberg, B. G.: Berättelse om de förändringar i smält-processerne vid Åtwidabergs Kopparverk, hvilka under åren 1844-48 derstädes blifvit införde. - Linköping, 1848. 50 s.
   Ritningar till berättelsen om smältprocesserne vid Åtwidabergs Kopparverk. - [10] pl.-bl.

Carlberg, J. O.: Historiskt sammandrag om svenska bergverkens uppkomst och utveckling samt grufvelagstiftningen, ... - Stockholm, 1879. 663 s.
   Åtvidaberg behandlas på s. 165-171.

Swederus, M. B.: Bidrag till kännedomen om Sveriges bergshandtering under Karl IX:s tid. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 59 (1904) s. 470-565.)
   Åtvidaberg behandlas på s. 512-513.

Sundius, Nils: Åtvidabergstraktens geologi och malmfyndigheter. – Stockholm, 1921. 118 s. Ill. (Sveriges geologiska undersökning. C 306.)
   Malmförekomster behandlas på s. 85-108.

Sahlin, Carl: Cementkoppar. En historisk översikt. (Med hammare och fackla. 9 (1938) s. 100-123.)
 Åtvidabergs kopparverk behandlas på s. 117. 

Adelswärd, Gösta: Varaktigare än kopparn ... Åtvidaberg 1413-1963. - Stockholm, 1963. 63 s. Ill.

Åvike bruk

Hülphers, Abraham: Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första samlingen om Medelpad 1771 samt fierde samlingen om Ångermanland 1780. - Umeå, 1985. [Ca. 640] s. (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. 28)(Norrländska skrifter. 13)
   Faks. av 1. uppl. - Westerås, 1771 och 1780. - Åvike bruk
behandlas i delen om Medelpad på s. 116-117.