TO 86 Hållbarhetskompassen

Företag och institut intresserade av strategisk verksamhetsutveckling och forskning i andan av FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling samarbetar inom Jernkontorets teknikområde 86 Hållbarhetskompassen.

Om att skapa samhällsnytta genom att hitta och skapa synergier mellan FN:s 17 hållbarhetsmål i samverkan med andra aktörer

Jernkontoret avslutande årsskiftet 2021/2022 ett  forskningsprojekt i tre steg på temat samhällsnytta som bedrivits tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI), och på slutet också innefattat och Massachusetts Institute of Technology (MIT) och it-företaget Swedwise. Projektet började planeras redan 2013 då Sveriges järn- och stålindustri slog fast sin vision om att vara fullt ut samhällsnyttig, något som projektets definierat som att närma sig och på sikt nå alla FN:s 17 hållbarhetsmål.

Slutprodukten från projektet är en hållbarhetskompass som utgår från systemsynen i Agenda 2030 och kunskap om hur de 17 odelbara målen påverkar varandra. Hållbarhetskompassen hjälper användarna att hitta samhällsnyttiga lösningar som gynnar flera av FN:s mål samtidigt, och varnar för målkonflikter där användarna kan råka missgynna vissa mål i sin strävan att nå andra. Läs mer om tidigare forskningsprojekt och resultat: Hållbarhetskompass för ökad samhällsnytta 

Teknikområde 86, Hållbarhetskompassen (TO 86) har inrättats för att underlätta intresserade aktörers strävan efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Detta görs genom att med hjälp av hållbarhetskompassen testa nya produktidéer, investeringar, strategier, reformförslag och liknande mot alla FN:s 17 hållbarhetsmål samtidigt.

Under 2023 har både externa kunder och Jernkontorsnära aktörer beställt egna och gemensamma hållbarhetskompasskörningar om bland annat digitalisering, elektrifiering och att ersätta fossilt kol med biokol i industriella processer. Under 2024 finns beställningar på hållbarhetskompasskörningar kring en attraktivitetsstrategi kopplad till kompetensförsörjningen, samt en körning som ska fungera som underlag till den dubbla (hållbarhets)väsentlighetsanalys som alla större företag inom EU har skyldighet att redovisa, men också provkörningar där kommuner och regioner, fackförbund och myndigheter vill lära sig mer om kompassen.

Teknikområdes styrelse sammanträder omkring fyra gånger per år.

Styrelsens ordförande

Gert Nilson, Jernkontoret

Teknikområdets forskningschef

Kristian Skånberg, Jernkontoret

Medlemsföretag

Höganäs AB, Höganäs

Adjungerade 

SEI – Stockholm Environment Institute, Stockholm
Swedwise, Karlstad

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Sprida och samla kunskap kring hur Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål kan användas strategiskt för att ta bättre beslut i allmänhet och hur den framtagna hållbarhetskompassen kan användas i detta syfte i synnerhet. Detta görs genom att:

  • Inom ramen för olika initiativ internt på Jernkontoret, tillsammans med medlemmar i TO 86, inom ramen för andra forskningsprojekt, och tillsammans med externa aktörer som vill använda hållbarhetskompassen, genomföra workshops och projekt där kompassen används.
  • Analysera, dokumentera och strategiskt sprida resultaten av dessa övningar, och när behov eller önskemål finns göra fördjupningsstudier.
  • Lära upp intressenter som vill bli licensierade användare av hållbarhets-kompassen och förmedla hur verktygsstödet och workshopmetodiken är uppbyggda och fungerar.
  • Initiera eller delta i andras forskningsprojekt där användande av hållbarhetskompassen kan utgöra ett huvudmoment eller delmoment, beroende på projektets art.
  • Vidareutveckla hållbarhetskompassens verktygsdel, databasunderlag, datagränssnitt, workshopmetodik, rapporteringsautomation och andra forskningsnära uppgifter. Ett sådant forskningsprojekt löper under 2023-2024 och ska resultera i en ”contextmapper” för att skapa möjligheter att kunna köra hållbarhetskompassen på data som beskriver olika sorters kontexter (till exempel länder)

Tidigare genomförda studier har haft fokus på att hållbarhetsförbättra en regions innovationsstrategi, en kommuns mobilitetsplan, ett fordonstillverkande företags produktutveckling och ett bostadsbolags stadsdels-byggnadsprojekt.

Sedan TO 86 instiftades har arbetet fokuserat på samhällets elektrifiering, industrins digitalisering, och bruksorters önskade utveckling mot ökad attraktivitet. Under 2022 och 2023 kommer TO 86 att arbeta med att färdigställa och fördjupa dessa studier samt att starta nya.

Några lärdomar har hittills varit att för att kunna bidra till alla 17 hållbarhetsmål krävs ofta fler samarbetspartners, mer av tvärvetenskapligt systemtänkande, mer sökande efter möjliga synergier, och en vilja att ompröva lösningar för att undvika direkt eller indirekt negativ påverkan på något hållbarhetsmål.


Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m.m.

__

De engelska slutrapporterna från forskningsprojektet Agenda 2030Compass presenterades under Agenda 2030Compass global launch på klimat-COP-mötet i Egypten 2022-11-10: Using an Agenda 2030 Compass to navigate sustainably towards Climat Action and SDG implementation. (Se länkar till höger).