Europeisk stålforskning

Svensk stålindustri deltar i forskningsprojekt som finansieras av europeiska forskningsprogram.

Foto: Christian Lambiotte/EU 

Den europeiska kol- och stålforskningsfonden

Den europeiska kol- och stålforskningsfonden RFCS (Research Fund for Coal and Steel) startade 2003 och förvaltas av EU-kommissionen. Årligen utdelas cirka 400 miljoner kronor till stålforskning vid företag, institut och universitet.

I normalfallet är RFCS-anslaget 60 procent av den totala budgeten för ett forskningsprojekt. Övrig kontantfinansiering ansvarar deltagarna, så kallade partners, själva för genom t.ex. institutens medlemsprogram, kontanta företagsbidrag och från statliga forskningsfinansiärer. Oftast deltar partners från flera europeiska länder. En förutsättning för att ansökan beviljas är ett starkt industriellt intresse.

Fondens kapital utgörs av kvarstående medel, omkring två miljarder euro, i den tidigare ECSC-fonden (European Coal and Steel Community, 1952-2002), som byggde på årliga inbetalningar från europeisk stålindustri. Det är skäl att framhålla att RFCS-fondens kapital således inte utgörs av skattemedel till skillnad från EU:s ramprogram. Svensk stålindustri deltar även i viss mån i projekt finansierade inom EU:s ramprogram.

Styrning

Projektansökningarna bedöms av oberoende utvärderare från medlemsländerna. Dessa kan representera stålföretag, institut eller universitet. En rådgivande grupp för stål, Steel Advisory Group (SAG), bestående av representanter för medlemsländerna ska bistå EU-kommissionen med urval, prioritering av forskningsområden, regelverk m.m. Sverige representeras av Rachel Pettersson, Jernkontoret. Pågående projekt granskas och värderas löpande genom nio tekniska kommittéer (Technical Groups Steel, TGS). Sverige har representanter i sju av dessa.

Framgångsrikt deltagande sedan 1995

Sedan Sverige blev medlem i EU har projektansökningar med svenska deltagare varit mycket framgångsrika. Under perioden 1995-2013 har svenska deltagare beviljats drygt 650 miljoner kronor i anslag från de två fonderna (ECSC och RFCS). Inklusive svensk medfinansiering uppgår den svenska projektvolymen därmed till cirka en miljard kronor.

Sverige tillhör de mest framgångsrika länderna och medelstilldelningen ligger avsevärt högre än vad storleken av den svenska stålproduktionen förutsätter. Sammanlagt har 168 projekt beviljats. Under RFCS-perioden 2003-2013 har projekt till ett värde av totalt cirka 650 miljoner euro beviljats, varav RFCS-anslagen uppgår till 390 miljoner euro.

Vid ansökningsomgången 2013 beviljades sammanlagt 2,8 miljoner euro till 13 projekt med svenska deltagare. Drygt 1,2 miljoner euro tillföll forskningsinstituten Swerea KIMAB och Swerea MEFOS, universitet och högskolor erhöll drygt 0,7 miljoner euro och svenska stålföretag fick över 0,8 miljoner euro. Projekten startade i de flesta fall den 1 juli 2014. 

Horizon 2020

I december 2013 publicerades det första arbetsprogrammet inom det nya europeiska forskningsprogrammet Horizon 2020. Programmet har en totalbudget på 80 miljarder euro under perioden 2014-2020 och fokuserar på tre prioriteringar:

  • Spetskompetens (Excellent Science)
  • Industriellt ledarskap (Industrial Leadership)
  • Samhälleliga utmaningar (Societal Challenges)

100 procent eller 70 procent av direkta projektkostnader kan finansieras, beroende på hur nära projektet är till implementering, och det finns många öppningar för projekt riktade mot avancerade material och processer.