Europeisk stålforskning

Svensk stålindustri deltar i forskningsprojekt som finansieras av europeiska forskningsprogram.

Foto: Christian Lambiotte/EU 

Den europeiska kol- och stålforskningsfonden

Den europeiska kol- och stålforskningsfonden RFCS (Research Fund for Coal and Steel) startade 2003 och förvaltas av EU-kommissionen. Årligen utdelas cirka 400 miljoner kronor till stålforskning vid företag, institut och universitet.

I normalfallet är RFCS-anslaget 60 procent av den totala budgeten för ett forskningsprojekt. Övrig kontantfinansiering ansvarar projektdeltagarna själva för genom till exempel institutens medlemsprogram, kontanta företagsbidrag och från statliga forskningsfinansiärer. Projekten har nästan alltid deltagare från flera europeiska länder. En förutsättning för att ansökan beviljas är ett starkt industriellt intresse.

Fondens kapital utgörs av kvarstående medel, omkring två miljarder euro, i den tidigare ECSC-fonden (European Coal and Steel Community, 1952–2002), som byggde på årliga inbetalningar från europeisk stålindustri. Det är skäl att framhålla att RFCS-fondens kapital således inte utgörs av skattemedel till skillnad från EU:s ramprogram. Svensk stålindustri deltar även i viss mån i projekt finansierade inom EU:s ramprogram.

Styrning

Projektansökningarna bedöms av oberoende utvärderare från medlemsländerna. Dessa kan representera stålföretag, institut eller universitet. En rådgivande grupp för stål, Steel Advisory Group (SAG), bestående av representanter för medlemsländerna ska bistå EU-kommissionen med prioritering av forskningsområden, regelverk m.m. Sverige representeras av Rachel Pettersson, Jernkontoret. Pågående projekt granskas och värderas löpande genom fem tekniska kommittéer (Technical Groups Steel, TGA). Sverige har representanter i samtliga grupper.

Framgångsrikt deltagande sedan 1995

Sedan Sverige blev medlem i EU har projektansökningar med svenska deltagare varit mycket framgångsrika.

Under perioden 1995–2002 beviljades svenska deltagare cirka 240 miljoner kronor i anslag från ECSC. 

Under perioden 2003–2020 fick svenska deltagare inom totalt 234 projekt ett sammanlagt anslag på drygt 600 miljoner från RFCS. 

Horizon Europe

Nuvarande ramprogram har döpts till Horizon Europe och det kommer att drivas under perioden 2021–2027.

En viktig del för stålindustrin är Clean Steel Partnership, som genomför utlysningar för att främja omställning av europeisk stålindustri till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft.
CSP.png