Gemensam forskning

Jernkontoret bedriver ett omfattande samarbete för forskning och utveckling. Stålföretag, leverantörer till branschen och även kunder deltar i ett stort och effektivt forskningsnätverk.

Ett effektivt nätverk

Svensk stålindustri är världsledande inom ett antal specialiserade nischer. Grunden för svensk stålindustris exportframgångar har varit en konsekvent och långsiktig satsning på erbjudanden med högt kunskapsinnehåll.

I Sverige satsas årligen mer än en miljard kronor på stålforskning. Huvuddelen av denna forskning, utförs inom de olika stålföretagen. Den gemensamma forskning som bedrivs inom Jernkontorets teknikområden svarar ungefär för 10–15%.

Den gemensamma forskningen är ett stort nätverk. Så gott som alla stålverk i Sverige, Finland och Norge deltar i forskningen. Här deltar också viktiga leverantörer och kunder till stålindustrin. Nätverk består av cirka 600 aktiva personer och är ett effektivt instrument för att föra ut forskningsresultaten till praktisk användning hos företagen.

Teknikområden

Forskningen bedrivs inom 15 teknikområden (TO) som omfattar material- och processteknisk forskning från råvara till stål- och restprodukter. Forskningen är främst behovsmotiverad och inriktad på att resultaten ska kunna användas i företagen. Parallellt pågår även grundforskning. Forskningen utförs vid de deltagande företagen, vid forskningsinstitut och vid tekniska högskolor eller universitet.
Läs mer om Jernkontorets teknikområden

Forsknings- och innovationsprogram

Jernkontoret koordinerar på uppdrag av statliga finansiärer även omfattande offentliga forskningsprogram. För närvarande pågår två program: 

Stålkretsloppet är ett miljöforskningsprogram som pågick i två etapper under åren 2004–2012. Forskningsresultaten visar att stål har en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. För att föra kunskapen vidare finns de sammanställda resultaten från Stålkretsloppet att ladda hem eller beställa som tryckta exemplar under avsnittet "Publicerat".
Läs mer om Stålkretsloppet

Finansiering

De företag som deltar i forskningen bidrar ekonomiskt med både kontanter och naturainsatser, i form av egna industriförsök och nedlagd arbetstid. Industriförsöken utgör en mycket viktig del i forskningssamarbetet mellan företag, forskningsinstitut, högskola och universitet eftersom de erbjuder möjligheter att göra försök i storskalig drift och få med verklighetens randvillkor i analyserna.

Statlig finansiering sker genom långsiktiga programavtal främst svenska statliga finansiärer.

Bakgrund

Den gemensamma nordiska stålforskningen är på flera sätt unik i sitt slag och har lång tradition. Redan 1751 initierades ett organiserat tekniskt samarbete inom svensk järn- och stålindustri. Den nuvarande verksamhetsformen, där forskningen är uppdelad i olika områden, grundlades 1926 och från 1969 omfattar verksamheten Norden.