Stipendier för stålforskning

Denna sida samlar information om stipendier för stålrelaterad forskning och utveckling, eller förkovring inom området.

Jernkontoret administrerar fonder vars avkastning på ett eller annat sätt ska gynna stålrelaterad forskning och utveckling. De stipendier som delas ut kan sökas av dig som till exempel:

  • är framstående inom ditt ämnesområde
  • vill fördjupa dig inom ditt ämnesområde
  • deltar i projekt som avser att gynna stålindustrin
  • har anknytning till Jernkontorets gemensamma forskningsverksamhet
  • vill presentera forskningsresultat internationellt

Axel Ax:son Johnsons forskningsfond 

Avkastningen är avsedd "att möjliggöra lösningen av för järnhanteringen viktiga problem till fromma för vårt land och för hanteringens vidare utveckling".

Prytziska fonden nr 2

Avkastningen ska användas "till främjande av metallurgisk och metallografisk forskning". 

De Geerska fonden

Avkastningen ska utdelas som "stipendier till för järnhanteringens utveckling särskilt förtjänta unga ingenjörer eller på annat sätt för järnhanteringens utveckling speciellt gagnande och nyttigt sätt".

Överingenjören Gustaf Janssons Jernkontorsfond

Avkastningen ska användas till studie- och resestipendier "åt unga ingenjörer, vilka önskar till gagn för den svenska järnhanteringen förkovra sina insikter om hanteringens praktiska utövning".

Skandinaviska Malm och Metalls forsknings- och utvecklingsfond

Avkastningen ska användas till företrädesvis studieresor som har anknytning till Jernkontorets gemensamma forskningsverksamhet.

Ansökan och beviljande:

Digitalt ansökningsformulär (öppnas i nytt fönster/flik)

Beviljningstillfälle fyra gånger per år. Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 20 februari20 april20 augusti eller 20 oktober.

Beslut om beviljande tas de datum som Jernkontorets fullmäktige sammanträder.

Kontaktperson:
Katja Dolinar Valentic, telefon 08 679 17 06
katja.dolinar.valentic@jernkontoret.seJernkontorsfonden för bergsvetenskaplig forskning

Avkastningen har till ändamål att främja forskningsverksamheten inom de bergsvetenskapliga områdena, vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Högskolan Dalarna, Luleå tekniska universitet och respektive forskarskolor.

Utdelning beslutas av Jernkontorets fullmäktiges arbetsutskott på förslag från en nämnd vid KTH.

Utlysning anslås av KTH, Skolan för ITM (kth.se/itm)

Ansökan ska insändas till:
Kungliga Tekniska högskolan
Industriell Teknik och Management (ITM)
Deans Office, att: Gülten Baysal
Lindstedtsvägen 30, 100 44 StockholmGerhard von Hofstens Stiftelse för Metallurgisk forskning

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och undervisning samt vetenskaplig forskning inom processmetallurgi, inom stål- och metallområdet samt även allmän metallforskning avseende bl.a. material och processer.

Medel kan beviljas för studier eller resor till forskare som är verksamma vid högskola, institution eller företag. Stipendier kan utdelas till samma mottagare mer än ett år.

Av ansökan ska framgå vem som är sökande och till vilket ändamål medel söks. Medlens användning ska vara väl grundad.

Beviljningstillfälle en gång per år. 
Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 1 september.

Beslut om utdelning av stipendier kommer att fattas vid styrelsemöte i Gerhard von Hofstens Stiftelse för Metallurgisk forskning. Meddelande om beslut kommer att skickas till de sökande. 

Ansökningsförfarande:
Digitalt ansökningsformulär (öppnas i nytt fönster/flik)

Kontaktperson:
Fredrik Höeg, 072 201 42 35
fredrik.hoeg@jernkontoret.seHugo Carlssons Stiftelse för vetenskaplig forskning

Anslag ur stiftelsen kan ges till forskningsinsatser och anskaffning av utrustning. Utdrag av §1 i stiftelsens stadgar:
"Stiftelsen skall ha till ändamål att stödja vetenskaplig forskning med sådan inriktning att resultaten kan få betydelse för svensk järnhantering genom att vidga kunskaperna om stålets sammansättning, struktur och egenskaper samt om processerna vid dess framställning och behandling".

Beviljningstillfälle två gånger per år. 
Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 1 mars eller 1 oktober.

Styrelsen sammanträder varvid inkomna ansökningar behandlas. Meddelande om beslut skickas därefter ut.

Ansökningsförfarande:
Digitalt ansökningsformulär (öppnas i nytt fönster/flik)

Kontaktperson:
Katja Dolinar Valentic, telefon 08 679 17 06
katja.dolinar.valentic@jernkontoret.seKnutbergsstiftelsen – för bergsbrukets förnyelse

Knutsbergsstiftelsen kan spåras tillbaka ända till mitten av 1700-talet då den första av de donationer som utgör stiftelsens grund gjordes. Det var bergsmännen i Nora som donerade ett hemman, Knutsberg, till bergmästaren för att han där skulle ha såväl bostad som kontor. År 1973 sålde stiftelsen fastigheten. Det är den förvaltade intäkten från denna försäljning som numera utgör huvudparten av Knutsbergsstiftelsens kapital. En mindre del av kapitalet kommer från Kyllinge Kvarn- och Fattigkassa som ursprungligen erhöll sitt kapital från kvarntullar i Sala.

Avkastningen skall användas för att främja bergsbruket främst inom f.d. södra bergmästardistriktet (Bergslagen), genom att ge bidrag till forskning och undervisning som berör denna näring. Stiftelsen delar ut stipendier i avsikt att bland annat bereda forskare möjlighet att komma utomlands för att skaffa nya kontakter, för att kunna följa utvecklingen och få nya intryck. Stipendierna kan avse varierande belopp.  

Senaste ansökningsdag är normalt i slutet av april varje år.

Ytterligare upplysningar:
Knutsbergsstiftelsen
c/o SGU, Peter Åkerhammar 
Box 670, 751 28 UPPSALA
Telefon 018 17 90 00Sven och Astrid Toressons fond

Anslagen ur Sven och Astrid Toressons fond delas ut till följande ändamål:

  1. Som stipendium för forsknings- och utvecklingsarbeten främst inom ämnesområdet Metallernas gjutning och stelning men även inom det vidare fältet framställning och egenskaper av metalliska material.
  2. Som stipendium för utbildning inom ovanstående ämnesområden.
  3. Som stipendium för studieresor främst till utlandet inom ovan nämnda verksamhetsområden.

Utlysning 2025
Ansökningar om stipendium ska vara Jernkontoret tillhanda senast den 31 januari 2025. 

Beslut om utdelning av stipendier fattas vid styrelsemöte i Stiftelsen Sven och Astrid Toressons fond. Meddelande om beslut kommer att skickas till de sökande.

Ansökningsförfarande:
Digitalt ansökningsformulär (öppnas i nytt fönster/flik) 

Kontaktpersoner:
Christer Ryman, 08 679 17 08
christer.ryman@jernkontoret.seHasse Fredrikssons stipendium

Med anledning av professor emeritus Hasse Fredrikssons 70-årsdag, 25 september 2009, instiftade Jernkontorets teknikområde Gjutning och stelning (TO 24) ett stipendium i hans namn.

Stipendiet ska stimulera till att goda forskningsresultat inom området metallers gjutning och stelning publiceras i välrenommerade tidskrifter.

Stipendiet utdelas till huvudförfattaren alternativt till person som forskat och publicerat inom ett område under en följd av år. Stipendiaten verkar vid högskola, universitet eller forskningsinstitut i de nordiska länderna. 

Mer information om stipendiet Stipendium inom värmning och värmebehandling av stål

Jernkontorets teknikområde Energi- och ugnsteknik (TO 51) har instiftat ett stipendium inom värmning och värmebehandling av stål.

Studerande vid en högskola eller universitet i Sverige är välkommen att söka ett stipendium på maximalt 30 000 kronor. Stipendiebeloppet kan användas till att åka på en konferens, utbyte, studieresa eller för att genomföra en laboratorieuppgift som kan kopplas till energi- eller ugnsområdet. Sökande kan till exempel få bidrag till konferensavgift, reseutgifter, uppehälle eller materiel.

Mer information om stipendietStipendium inom området pulvermetallurgi

För att uppmärksamma pulvermetallurgins betydelse för teknikutvecklingen i Norden har Jernkontorets teknikområde Pulvermetallurgi (TO 80) instiftat ett stipendium som tilldelas en person som på ett avgörande sätt har bidragit till framsteg inom nordisk pulvermetallurgisk industri eller vetenskap.

Mer information om stipendietStipendium inom bearbetning av platta produkter

Jernkontorets teknikområde Band och plåt arbetar (TO 31) med frågor kring valsning av platta produkter och vill stödja studenter och doktorander med intresse för området. Stipendium upp till 50 000 kronor kan sökas.

Mer information om stipendiet

 Stipendium inom bearbetning av långa produkter

Jernkontorets teknikområde Stång och profil  (TO 32) arbetar med frågor kring valsning av långa produkter och vill stödja studenter och doktorander med intresse för området. Stipendium upp till 50 000 kronor kan sökas.

Mer information om stipendietStipendium inom området tråddragning

Jernkontorets teknikområde Tråd (TO 33) arbetar med frågor kring tråddragning och vill stödja studenter och doktorander med intresse för området. Stipendium upp till 50 000 kronor kan sökas.

Mer information om stipendietStipendium inom området tillverkning av rör

Jernkontorets teknikområde Rör (TO 34) arbetar med frågor kring rörtillverkning och vill stödja studenter och doktorander med intresse för området. Stipendium upp till 50 000 kronor kan sökas.

Mer information om stipendietStipendium inom området stålutveckling och egenskaper

Jernkontorets teknikområde Stålutveckling och applikationer (TO 41) arbetar med frågor kring rörtillverkning och vill stödja studenter och doktorander med intresse för området. Stipendium upp till 50 000 kronor kan sökas.

Mer information om stipendiet