Arbete för miljömål handlar om både process och produkt

Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål. Näringslivet anser att det är befogat med miljömål som säkerställer att miljöarbetet går i avsedd riktning, men även utan miljömål skulle företagens miljöarbete fortgå.

Flygfoto av Outokumpus anläggning i Degerfors. Foto: Outokumpu. 

Sverige har ett miljömålsystem som består ett generationsmålet och 16 miljömålen, vilka även innefattar olika etappmål. Sveriges miljömål beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt.

Varje år redovisar Miljömålsrådet till regeringen hur långt arbetet har kommit med att nå miljökvalitetsmålen. Det är viktigt att dessa mål kompletteras med mål för de ekonomiska och social dimensionerna.

Det är viktigt att dessa mål kompletteras med mål för de ekonomiska och social dimensionerna. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är ett lämpligt sätt att hantera den komplexa hållbarhetsfrågan. 

Helhetssyn är viktig!

Näringslivet bejakar det övergripande målet om en hållbar utveckling och anser att det är befogat med miljömål som säkerställer att miljöarbetet går i avsedd riktning. En helhetssyn är viktig för att åtgärder i miljöarbetet inte ska ha kontraproduktiva effekter.

Miljömålen är inte nödvändiga för företagens miljöarbete – skulle miljömålen försvinna skulle företagens miljöarbete ändå fortsätta. Målen är dock en bra kompass för det interna miljöarbetet och för att få en överblick av svensk miljöpolitik. Svenska stålföretag producerar produkter som bidrar till miljölösningar och minskade utsläpp i användningsfasen.

För komma ner i riktigt låga bränsleförbrukningstal för dieselbilar krävs ett enormt tryck i bränsleinsprutningspumpen. En pump av högrent stål från Ovako möjliggör detta. (En pump av konventionellt stål skulle spricka).

Miljömålsarbete = miljöarbete 

De i miljömålen inkluderande åtgärdsstrategierna utgör idag grunden för svensk miljöpolitik. Det är därför viktigt att miljömålsarbete inte ses som en separat företeelse – miljömålsarbete är detsamma som miljöarbete och ett resultat av miljöpolitiken.

När stålföretagen vidtar åtgärder som förbättrar miljöstatusen bidrar det till miljömålens uppfyllelse. Att utföra miljöarbete är detsamma som att arbeta mot uppfyllandet av miljömålen. Delar av måluppfyllelsen är avhängig näringslivets insatser.

För att få välgrundade konsekvensanalyser, bra förhandlingsresultat och träffsäkra mål och miljöpolitik behövs en kontinuerlig samverkan med näringslivet på flera nivåer, från branschorganisationer centralt till företagen lokalt. Det är en viktig del att se hur den internationella miljöpåverkan ser ut och vad som kan göras med det nationella systemet. 

Våra ståndpunkter

  • Miljömålsarbete ska inte ses som en separat företeelse – miljömålsarbete är detsamma som miljöarbete och ett resultat av miljöpolitiken. Miljöaspekter vid tillverkning av en produkt måste ses tillsammans med nyttan av den produkten i användningsledet. Det räcker inte att se på utsläpp i processen.
  • Internationalisera miljömålen i både presentation, målsättningar och bedömningar.
  • Beakta alltid internationella förhandlingar vid gränsöverskridande miljöproblem såsom för reduktion av växthusgaser eller för utsläpp till luft.
  • Näringslivet ska alltid vara en samverkanspart i utformningen av all miljöpolitik.
  • Tydliggör innebörden av den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling och säkerställ konsekvensanalyser av mål och åtgärder ur ett hållbarhetsperspektiv, så att den ekonomiska och sociala dimensionen blir belyst.
  • Basera miljömålsarbetet på ett offensivt kretsloppstänkande.

Stål ingår sedan länge i ett effektivt kretslopp. Stål har den utmärkta egenskapen att det kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att man behöver göra avkall på kvaliteten.