Kemikalier

För att producera stål behövs råvaror i form av järnmalm, kol, kalk (slaggbildare), legeringsmetaller samt fossila bränslen. Andra kemiska produkter som används är gaser, oljor och syror (vid betning av stålytor). 

Stålindustrin arbetar med att bevaka och i viss mån påverka utvecklingen av den nationella och europeiska kemikalielagstiftningen.

REACH – EU:s kemikalieförordning

Kemikaliefrågorna domineras av EU:s förordning för kemikaliehantering, REACH (Regi­stration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) som trädde i kraft juni 2007. Syftet med REACH är att "säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön". 

Förordningen innebär att alla kemiska ämnen som tillverkas och marknadsförs (>1 ton/år) måste riskbedömas. För stål- och metallindustrin berörs främst råvaror, till exempel legeringsämnen.

Stålföretagen samordnar arbetet med andra europeiska företag bl.a. genom Eurofer, den europeiska stålindustrins branschorganisation. Det kan t.ex. handla om att tolka förordningen rätt för att kunna tillämpa den för stålindustrins frågor (till exempel för järnpellets, sinter, legeringar, eller vad gäller gränsdragningar mellan varor och beredningar). Den nordiska stålindustrin samarbetar också med europeisk stålindustri vad gäller registrering av slagger.

Avfall omfattas inte av REACH-förordningen. Undantag från registrering innefattar för närvarande malm och malmkoncentrat, processgaser, kol och koks, men det görs inget undantag för järn i förordningen.

Läs mer om REACH (kemi.se)

Våra ståndpunkter angående REACH

  • Tillämpning av REACH i Sverige bör i möjligaste mån harmoniseras med andra medlemsländer och inte föra med sig striktare krav än för andra medlemsländer.
  • Regelförenklingskonceptet bör tillämpas även i REACH-frågan.
  • REACH ska leda till reella miljöförbättringar t ex i form av en säkrare kemikaliehantering, inte till fördubblad arbetsbörda och orimliga kostnader för vårt näringsliv.

Nationell handlingsplan för giftfri vardag

På nationell nivå så fortsätter regeringens initiativ att vidareutveckla en handlingsplan för giftfri vardag. Arbetet fortgår till 2017. Det övergripande syftet är att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Kemikalieinspektionen ansvarar för arbetet.
Läs mer om Handlingsplan för en giftfri vardag (kemi.se)