Vatten

Stålindustrin behöver stora mängder vatten för sina processer. Alla anläggningar ligger därför i närheten av vatten. 

Vatten används främst som kylmedium i direkt kontakt med stålprodukterna (till exempel i stränggjutningsanläggningar och varmvalsverk) men även som indirekt kylning. Vatten används också för rening av processgaser och som smörjmedel, samt som skölj- och spolvatten vid exempelvis betning. För stålindustrin är det därför viktigt att ha tillgång till vatten av god kvalitet och i tillräcklig kvantitet samt att se till att vattenutsläpp uppfyller kraven på god vattenkvalitet.

Inom stålindustrin används vatten främst som kylmedium. Bilden visar en tråddusch. Foto: Stig-Göran Nilsson. Jernkontorets bildbank.

Rening och recirkulering av vatten

Sverige var tidigt ute med en miljöskyddslag (1969) och stålindustrin påbörjade också tidigt miljöförbättringar. Redan på 1970-talet började moderna vattenreningsprocesser användas.

Alla svenska stålföretag är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001, där det ingår som princip att årligen revidera sin miljöprestanda med krav på kontinuerlig förbättring. Det kan t.ex. handla om att öka recirkulering av redan använt vatten och därmed minska konsumtionen av ingående vatten, eller att återvinna metaller i förorenat vatten och därigenom släppa ut ett renare vatten och samtidigt återanvända värdefulla metaller.
Läs mer om processernas miljöpåverkan och åtgärder som minskar utsläpp.

Rening av cirkulerande vatten från ett stångvalsverk. Foto: Stig-Göran Nilsson. Jernkontorets bildbank.