Vatten

Stålindustrin behöver stora mängder vatten för sina processer. Alla anläggningar ligger därför i närheten av vatten. 

Vatten används främst som kylmedium i direkt kontakt med stålprodukterna (till exempel i stränggjutningsanläggningar och varmvalsverk) men även som indirekt kylning. Vatten används också för rening av processgaser och som smörjmedel, samt som skölj- och spolvatten vid exempelvis betning. För stålindustrin är det därför viktigt att ha tillgång till vatten av god kvalitet och i tillräcklig kvantitet samt att se till att vattenutsläpp uppfyller kraven på god vattenkvalitet.

Inom stålindustrin används vatten främst som kylmedium. Bilden visar en tråddusch. Foto: Stig-Göran Nilsson. Jernkontorets bildbank.

Rening och recirkulering av vatten

Sverige var tidigt ute med en miljöskyddslag (1969) och stålindustrin påbörjade också tidigt miljöförbättringar. Redan på 1970-talet började moderna vattenreningsprocesser användas.

Alla svenska stålföretag är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001, där det ingår som princip att årligen revidera sin miljöprestanda med krav på kontinuerlig förbättring. Det kan till exempel handla om att öka recirkulering av redan använt vatten och därmed minska konsumtionen av ingående vatten, eller att återvinna metaller i förorenat vatten och därigenom släppa ut ett renare vatten och samtidigt återanvända värdefulla metaller.
Läs mer om processernas miljöpåverkan och åtgärder som minskar utsläpp.

Rening av cirkulerande vatten från ett stångvalsverk. Foto: Stig-Göran Nilsson. Jernkontorets bildbank.

Översyn av EU:s vattendirektiv

EU:s vattendirektiv (Water Framework Directive) innebär att medlemsländerna ska säkerställa vattenkvaliteten, samt skydda och förvalta sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Under 2019 arbetar EU-kommissionen med en översyn av det 20 år gamla vattendirektivet för att granska om vattendirektivet fortfarande är ändamålsenligt. I översynen kan Kommissionen identifiera områden i vattendirektivet där förenklingar och förbättringar av lagstiftningen är möjliga och kan därefter föreslå nödvändiga förändringar. 

Den svenska stålindustrin är starkt påverkad av EU:s wattendirektiv. Jernkontoret anser att direktivet på många sätt är bra, men i vissa avseenden behöver det moderniseras. 
Läs mer: Modernisera EU:s vattendirektiv

Swedish Water Alliance

Swedish Water Alliance (SWA) är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, Svenskt Vatten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lantbrukarnas Riksförening och Energiföretagen Sverige.

Målet med samarbetet är att gemensamt hantera de vattenfrågor på EU-nivå och nationellt som berör alla sektorer, samt att arbeta fram gemensamma lösningar.

Under 2019 är Swedish Water Alliances främsta syfte att bidra till EU-kommissionens översyn av vattendirektivet, så att det leder till en modernisering av direktivet. Arbetet samordnas av Jernkontoret. Även Svemin, Skogsindustrierna, IKEM, TEKO, Nordic Galvanizers och Scandinavian Copper Development Association deltar i arbetet. 
Läs mer: Tre åtgärder för ett bättre vattendirektiv