Om kampanjen #stålnytta

När många svenska stål och stålprodukter används bidrar de positivt till en mer hållbar utveckling. Det behöver fler känna till. Kampanjen #stålnytta syftar till att sprida exempel på nytta som stålet bidrar med, nytta som uppstår så nära slutkonsumenten som möjligt.

Stål finns i många produkter och de produkter som inte innehåller stål har ofta producerats med hjälp av stål. Till exempel kläder, livsmedel, läkemedel, plast och trä – ja, nästan all tillverkning kräver maskiner, verktyg eller utrustning som innehåller stål.

Många tillverkningsprocesser och slutprodukter blir mer hållbara tack vare svenskt stål. Besparingarna för miljö, människa och ekonomi vid användning av avancerade stål kan vida överstiga den belastning som uppstår i produktionen av själva stålet. Konstruktioner kan göras lättare och starkare och stålet kan förlänga livslängden på både material och produkter i utsatta miljöer. Stålets egenskaper kan bidra till ökad energi- och resurseffektivitet. Dessutom kan de bidra i livsviktiga medicinska applikationer.

Svenskt stål kan bidra till att göra världen mer hållbar. Och vackrare.

Vad menar vi med stålnytta?

Med stålnytta menar vi den nytta som stålet eller stålprodukten bidrar med när den används.

Inom kampanjen stålnytta fokuserar vi framförallt på den nytta och miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet som produkterna bidrar med när de används i slutprodukt eller av slutkonsument.

Stålnytta kan till exempel vara en lyftkran vars konstruktion kan bli lättare och nå högre tack vare ett avancerat svenskt stål och därmed användas vid byggandet av ännu högre vindkraftverk. Eller en svensk stålapplikation som gör att vindkraftverken kan hålla längre, snurra snabbare och därmed generera mer förnybar energi.

Stålnytta kan också vara svensk ståltråd av så hög kvalitet att den varken stöts bort eller bryts ner av kroppen. Sådan ståltråd finns i pacemakrar och många hjärtan klappar tack vare den.

I den svenska stålindustrins gemensamma vision för 2050, Stål formar en bättre framtid, är ett av åtagandena att endast samhällsnyttiga produkter ska lämna företagen. Stålindustrin arbetar för att produktionsprocesser och produkter ska bidra till samhällsnytta och till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål.

Varför handlar stålnytta bara om svenska stålprodukter?

I kampanjen stålnytta fokuserar vi på exempel där stålet i produkter, eller delar av produkter, har tillverkats eller förädlats i Sverige. Vi vill framförallt synliggöra hur viktigt det är att vi har stålproduktion här i Sverige eftersom den redan idag driver på utvecklingen globalt.

Sverige hör till toppskiktet i världen när det gäller teknikutveckling och forskning. Vi har tillgång till i stort sett fossilfri el. Svensk stålindustri är starkt nischad och tillverkar avancerade material och produkter vilka till stor del går på export. Miljökraven är förhållandevis skarpa i Sverige och arbetsförhållandena är reglerade. De svenska stålföretagen ligger i framkant inom produktutveckling och driver på det sättet på hållbar utveckling och innovation även i andra delar av världen.

Produkterna i sig bidrar till stora exportintäkter för staten och företagen är stora arbetsgivare för ambitiösa medarbetare över hela landet. Svenska stålprodukter har redan ett lågt klimatavtryck internationellt sett, men stålindustrin arbetar hela tiden med förbättringar och tekniksprång för att kunna göra skillnad för det globala klimatet och den hållbara utvecklingen.
2013 antog den svenska stålindustrin en gemensam vision för 2050, Stål formar en bättre framtid, med tre ambitiösa åtaganden. Ta gärna del av visionen och beskrivningen av hur stålindustrin arbetar med att förverkliga den. Visionen kan öka förståelsen för varför stålproduktion i Sverige är så viktigt.

Varför vill vi prata om stålnytta?

Kunskapen om vilka sorters stål och stålprodukter som produceras i Sverige har varit ganska låg hos allmänhet och beslutsfattare. Utanför branschen har nu allt fler intressenter börjat se nyttan med stål och förstå att de svenska stålföretagen har specialiserat sig inom olika produktsegment där de tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter. Många företag är världsledande. Större delen av det som tillverkas i Sverige exporteras, men var och till vad stålprodukterna sedan används och gör nytta är inte lika känt.

Genom att vi berättar om produkternas bidrag kan fler börja se nyttan med svenska stålprodukter i vardagen och för en hållbar samhällsutveckling. Det i sin tur ökar förståelsen för varför produkterna behövs, liksom nyttan med produktion i Sverige, som erbjuder många goda förutsättningar för stålproduktion. När förståelsen ökar för vilken nytta som stålet och svensk stålindustri gör, så växer förhoppningsvis intresset för att skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft.

Svensk produktion och stålnytta är helt enkelt vettiga argument för den svenska stålindustrins tillväxt och konkurrenskraft.

Med ökad kunskap om stålnytta och stålindustrin kan vi dessutom väcka ett större intresse hos fler potentiella medarbetare att söka sig till stålindustrin. Den svenska stålindustrin leder teknikutveckling och för att trygga industrins fortsatta framgångar behövs kompetens inom och tvärs en rad discipliner. För den som söker en meningsfull sysselsättning och som vill bidra till utveckling av produkter för en hållbar samhällsutveckling är stålindustrin i Sverige en bra plats. Intresset hos fler människor att söka sig till stålindustrin kan också växa när nyttan med stål blir känd.

Vilka är egentligen fördelarna med materialet stål?

Järnbruksverksamheten i Sverige har bidragit till samhällsutvecklingen här och i resten av världen. Processer och material har utvecklats över århundraden. Stål fortsätter att bidra till välfärd över hela världen. Det är ett av de viktigaste industriellt framställda materialen i samhället och ett av de mest använda konstruktionsmaterialen. Ett viktigt skäl till detta är stålets kombination av hög prestanda och konkurrenskraftigt pris. Den svenska stålindustrin fokuserar på avancerade material och produkter i absolut framkant och fortsätter på det sättet att forma en bättre framtid.

Här på kampanjsidan för stålnytta, www.stålnytta.se, finns korta faktafilmer som syftar till att beskriva exempel på fördelar med stålet som material och stålindustrins produkter. Den direkta nyttan med stål är svårslagen. Dessutom är stål 100 procent återvinningsbart och 80 procent av stålindustrins restprodukter kommer till användning.

Hur ser stålföretag i Sverige på sin egen stålnytta?

Här på kampanjsidan för stålnytta finns flera intervjuer med företrädare för den svenska stålindustrin. I artiklarna får läsaren lära känna både personer och företag. Vad är det till exempel som driver forskning, utveckling och innovation i en hållbar riktning? Hur skulle en ännu större stålproduktion i Sverige kunna gynna klimatet? Kommer Sverige att vara först i världen med en fossilfri produktion av stål?

Besök gärna stålföretagens egna webbplatser för att läsa mer om deras hållbarhetsarbete och stålprodukter. Du hittar företagen här

Hur har kampanjen stålnytta tagits fram?

Kampanjen om stålnytta har tagits fram av Jernkontoret, med stor hjälp från materialexperter, hållbarhetsansvariga och kommunikatörer på stålföretagen i Sverige. Produktionsbolaget Drakflygaren har hjälpt till med delar av produktionen.

Vill du veta mer om kampanjen stålnytta?

Kontakta gärna Jernkontorets kommunikationsdirektör.

#stålnytta