Vi skapar miljönytta

Vår tillverkning använder resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen.

Skogsmaskin från Gremo AB av höghållfast stål från SSAB. Med höghållfast stål minskar chassivikten med 15 procent, vilket innebär lägre bränsleförbrukning i förhållande till nyttolast. Även egenskaperna för terrängkörning förbättras. Foto: SSAB. 

Det tredje åtagandet i stålindustrins gemensamma vision för 2050, Stål formar en bättre framtid, handlar om att skapa miljönytta. Inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna våra företag.

För att nå såväl ekonomisk som social hållbarhet krävs ekologisk hållbarhet. Rent vatten, luft och mat som räcker till hela jordens befolkning är grundläggande för all utveckling. FN sätter därför upp ambitiösa utvecklingsmål på dessa områden. Det handlar om att motverka klimatförändringar, bevara hav, sjöar och marina resurser, skydda markbundna ekosystem och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

FN sätter också upp mål för att uppnå hållbar produktion och konsumtion. Jordens befolkning måste sluta leva över sina tillgångar, vi ska bruka jorden utan att förbruka den.

Stålindustrin har satt upp tuffa mål och jobbar medvetet med att minska utsläpp, bevara ekosystemtjänster och stoppa förlusten av biologisk mångfald. Stort fokus ligger på att produkterna ska bidra till ett hållbart resursutnyttjande, att de ska vara uthålliga och återvinningsbara material och möjliggöra framtidens miljöteknik.
Läs mer om ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Stål skapar miljönytta

Miljövärdering med livscykelperspektiv

Livscykeln för en produkt av stål omfattar hela kedjan från råvaror, ståltillverkning och användning av stål i produkter, till återvinning och omsmältning till nytt stål. Alla transporter från och med råvaror till och med återvinning inkluderas också.

När man ser till hela livscykeln, till exempel för ett lättare och starkare stål med längre livslängd, så ökar resurseffektiviteten, miljöbelastningen minskar och därigenom skapas miljönytta som gör att stål bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Läs mer om miljövärdering under avsnittet Produktrelaterade miljöfrågor 

Exempel på när stål skapar miljönytta

När det gäller konstruktioner av stål så är hållfastheten av mycket stort intresse. Ett ståls hållfasthet bestäms av mekaniska egenskaper, till exempel statisk draghållfasthet, dynamisk styrka, utmattningshållfasthet och slagseghet.

Om hållfastheten fördubblas så minskar stålkonstruktionens vikt med cirka 30 procent, jämfört med en konstruktion av konventionellt (vanligt) stål.

Lättare konstruktioner leder till minskad miljöbelastning på flera sätt, exempelvis i form av lägre utsläpp – både när stålet tillverkas och när det därefter transporteras, energieffektivare produkter samt hushållning med naturresurser.
Rapport: Stål skapar miljönytta. 

SSAB har ett koncept, Eco Uppgraded, som är till för att hitta tillämpningar med god potential för att minska koldioxidutsläpp under användningsfasen. SSAB kan för varje specifik tillämpning jämföra de potentiella koldioxidbesparingarna i användningsfasen med koldioxidutsläppen som sker under tillverkningen. På så vis kan man identifiera de produkter som kan dra mest nytta av en uppgradering till höghållfasta stål.
Läs mer om SSAB Eco Upgraded (ssab.com)

Stål – 100 år av cirkulär ekonomi

I oktober 2018 anordnade Jernkontoret ett seminarium om cirkulär ekonomi – någonting stålindustrin har lång och gedigen erfarenhet av. Skrot eller avfall för någon – råvara för en annan. För att nå en cirkulär ekonomi krävs ett brett angreppssätt hos användare, myndigheter, lagstiftare och policyutveckling där många mål och aspekter bör ingå.
Se inspelningen från seminariet:

Några exempel på hur stålindustrins produkter skapar miljönytta i användningsfasen 

Sandvik Materials Technology tillverkar bland annat bränslecellsmaterial och applikationer för energieffektivisering. Mer än 60 procent av försäljningen relaterar till energi eller energieffektivisering. Bland annat tillverkar Sandvik Materials Technology sömlösa rör för att klara ett högre bränsletryck i dagens och morgondagens generation av insprutningsmotorer. Detta bidrar till minskad bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp från fordon. Under 2014 genomförde Sandvik Materials Technology och Sandvikens kommun ett projekt om att använda bränslecellsfordon, det vill säga vätgasbilar, i Sandviken. De enda utsläppen från vätgasbilarna är vatten.
Läs mer: Sandvik en viktig spelare i omställning till fossilfria drivmedel (www.materials.sandvik)

Sandvik Materials Technology tillverkar även precicionsbandstål för kompressorer som har utformats specifikt för tillverkningen av ventiler för nästa generations kompressorer. Dessa återfinns bland annat i luftkonditioneringssystem inom bilindustrin och i kylskåp, alltså utrustningar där värme omvandlas till kyla. Ur miljösynpunkt bidrar Sandvik Hiflex® till att förbättra kompressorns effektivitet och medför en effektivare energianvändning. Materialet förlänger alltså kompressorns livslängd och kan även bidra till att minska bullernivåerna.
Läs mer: High-performing compressors raise the chill factor (www.materials.sandvik)

Fagersta Stainless gör rostfri tråd som bland annat används till att förstärka högspänningskablar från en havsbaserad vindkraftspark vid Burbo Bank utanför Storbritannien. Kablarna levereras av ABB High Voltage Cabels i Karlskrona. Vindkraftparken beräknas kunna tillgodose energibehovet för 240 000 hushåll.
Läs mer om kabelordern och vinkraftsparken (abb.se) 

SSAB:s höghållfasta konstruktionsstål används för att bygga säkrare, lättare och mer bränslesnåla bilar. En bilkaross av detta stål är 39 procent lättare än till exempel aluminium och andra material och kommer att klara kraven för en modern elbil från 2020. 
Exempel på applikationer i höghållfast stål (ssab.se)

SSAB levererar även Domex 355-plåt till företagets Seabaseds vågkraftverk i Sotenäs på västkusten. 
Läs mer om vågkraftverken (ssab.se)

Outokumpu tillverkar rostfria duplexstål som har använts till ytskiktet i världens första båt som byggts helt i rostfritt stål. Båten har många miljömässiga fördelar: den är lättare än motsvarande modeller i aluminium och den drar hälften så mycket bränsle. Den är mycket tålig, helt underhållsfri och fullt återvinningsbar.
Läs mer om båtar av rostfritt stål (ssy.se)

Höganäs AB bedriver just nu ett forskningsprojekt tillsammans med Energimyndigheten för att undersöka om biomassa kan användas som bränsle och råvara i produktionen av järnpulver. Projektet ska undersöka om flis, halm och avfall kan ersätta naturgas och koks.
Pressmeddelande om projektet (cision.com/hoganas)

Exempel på investeringar för energieffektivisering och minskade utsläpp

Alla svenska stålföretag jobbar aktivt med att minska utsläppen till mark, luft och vatten samt med att effektivisera energianvändningen.

Ramnäs Bruk har konverterat från olja till naturgas i värmebehandlingen och man tar till vara spillvärme från tillverkningen av ankarkätting. Med spillvärmen värmer företaget upp sina lokaler, vilket medför att oljepannan som tidigare stod för lokalvärmen kunde skrotas. Resultatet av åtgärderna är 25 procent lägre koldioxidutsläpp och 4 GWh lägre energiförbrukning i fastigheten.
Läs mer om Ramnäs energiåtervinning (mynewsdesk.com/malarenergi) 

Uddeholms AB investerar mångmiljonbelopp i förbättringar av arbetsmiljön och den yttre miljön. Ett nytt rökgasfilter och en ny huv på stålverkets tak leder till att arbetsmiljön och inomhusklimatet förbättras i stålverket samtidigt som buller utomhus och utsläpp av stoft minskar.
Läs mer om Uddeholms miljöinvesteringar (vf.se)