Korrosionshärdighet

En ofta önskad egenskap för produkter av stål är att de inte ska korrodera, dvs rosta. Det finns olika sätt att skydda stål från korrosion.

Stockholm Waterfront kongresscenter i Stockholm med fasad av rostfritt stål. Foto: Outokumpu.

Vad är korrosion? 

De flesta material och föreningar som vi använder är i längden inte beständiga i de former som vi normalt utnyttjar. De bryts ned och övergår till stabilare föreningar med de grundämnen som de är uppbyggda av. När det gäller metaller och metalliska material talar vi om att de korroderar, eller i vardagsspråk rostar.

Järn och andra metaller utvinns ur naturligt förekommande mineral, som är mer stabila föreningar än metallerna själva. Det är därför naturligt att korrosionsprocesser leder till att metallerna återgår till föreningar som är mycket lika mineralen.

Skyddande oxidskikt

Stål har ett visst motstånd mot korrosion. Denna s.k. passivitet beror på att ett tunt och osynligt skikt bestående av oxider bildas på ytan. Det sker genom en reaktion mellan metallen och det syre som finns i omgivningen. Oxidlagret minskar drastiskt materialets korrosionshastighet och man säger att materialet har passiviserats. 

Olika legeringsämnen ger olika slags rostskydd

Vissa stål anpassas speciellt för att få bättre korrosionsegenskaper. Ett exempel på det är rostfritt stål, där tillsatser av legeringsämnen, framförallt krom (Cr), ger materialet ett mycket bra korrosionsskydd. 

Rostfritt stål med inbyggt skydd för hållbart värde, film från Team Stainless

Ett annat exempel är så kallat rosttrögt stål, där man genom att blanda i lite extra koppar (Cu) i stålet orsakar en snabb allmänkorrosion över hela produktens yta. De naturligt bildade oxiderna skyddar därefter det underliggande stålet mot fortsatt korrosion. Detta tillämpas bl.a. för skorstenar, broar och anläggningar i korrosiva miljöer. Rosttrögt stål ser man även ofta i olika typer av utsmyckningar på husfasader eller i konstverk.

Läs mer om legeringsämnen under avsnittet Råvaror

Andra typer av skyddande skikt

För att minska eller förhindra korrosion av stål som varken är rostfritt eller rosttrögt så behöver det skyddas. Det kan göras på flera olika sätt med många olika typer av korrosionsskyddande produkter.

Ett alternativ är att skapa ett tätt skikt, t.ex. färg, som förhindrar att stålet reagerar med omgivningen. 

Målade väggpaneler av stål på sportarena. Foto: Plannja.

Ett annat sätt är att applicera ett eller flera ämnen på eller i kontakt med stålet som är mindre ädla än stålet och som därmed korroderar i stället. Många stålprodukter ges ett långsiktigt skydd genom att zink eller blandningar mellan zink och aluminium, eller zink och titan, appliceras på stålet. Zinkskiktet oxiderar och förhindrar därmed korrosion av det underliggande materialet. Från en förzinkad yta som utsätts för t.ex. regn sker en viss avrinning av zink. Avrinningen är beroende av regnintensitet, vattnets kvalitet mm och kan inte jämställas med korrosionshastigheten. Utanpå zinkskiktet kan man sedan lägga ett färgskikt för att ytterligare skydda ytan.

100 år av rostfritt stål

Rostfritt stål firade 100-års jubileum 2013. Till jubiléet gjordes en film om historien bakom rostfritt stål och om vad det används till i dag.