Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön pågår ständigt. Stålindustrin ska vara en skadefri, sjukdomsfri, hälsosam och jämställd arbetsplats.

Foto: Bildn, Jernkontorets bildbank. 

Internationell noll-vision för olyckor och skador

”Ingenting är viktigare än säkerhet och hälsa för de anställda i stålindustrin.” Så inleds Word Steel Associations dokument med ståndpunkter för den globala stålindustrin om säkerhet och hälsa. Arbetet med att minska antalet arbetsplatsolyckor och personskador pågår ständigt och det finns en noll-vision.

För att öka medvetenheten om de vanligaste orsakerna till olyckor i stålindustrin anordnar World Steel Association årligen en säkerhetsdag, ”Steel Safety Day”

Framgångsrikt svenskt arbetsmiljöarbete

Frågor som har med arbetsmarknad och arbetsmiljö att göra handläggs av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet inom Industriarbetsgivarna. Sett över en tjugoårsperiod har olyckorna i svensk stålindustri minskat, enligt statistik från Industriarbetsgivarna. 

En anledning till detta tros vara att fler tillbud (det vill säga händelser som kunde ha gått illa) rapporteras. Riskerna kan därmed åtgärdats i ett tidigt skede, innan olyckan är framme. För att ytterligare förbättra arbetsmiljön arbetar branschen med att förändra attityder och beteenden och skapa en bra säkerhetskultur.

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp är ett nätverk för arbetsmiljöfrågor och en resurs i det företagsinterna arbetsmiljöarbetet. Gruppen består av arbetsmiljöingenjörer och säkerhetschefer vid stål- och metallföretagen.

Arbetsmiljögruppen arbetar proaktivt för en god arbetsmiljö, för att förebygga olycksfall och ohälsa. Arbetet samordnas av Industriarbetsgivarna.

För mer information och kontaktuppgifter se: industriarbetsgivarna.se/arbetsmiljo

Stålföretagen arbetar systematiskt för god arbetsmiljö

Ett av åtagandena som ryms inom stålindustrins gemensamma vision för 2050, Stål formar en bättre framtid, lyder:

Vi föder kreativa individer – vår arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt tankens gränser.

Engagerade och kompetenta medarbetare är grunden till stålindustrins framgångar och för ytterligare stärka stålindustrins konkurrenskraft är det är viktigt att företagen kan erbjuda en god arbetsmiljö och spännande utvecklingsmöjligheter. God hälsa och hög säkerhet är grundkrav, men arbetsmiljön måste även vara jämställd, mångfacetterad, flexibel och trevlig. 

Jernkontoret stödjer nätverket Metallkvinnor. Det är ett närverk för kvinnor som jobbar inom IF Metalls avtalsområde. Syftet med nätverket är att vara en mötesplats för att utbyta tips och erfarenheter samt att verka för mer jämställda arbetsplatser.