Gemensam forskning

Jernkontoret bedriver ett omfattande samarbete för forskning och utveckling. Stålföretag, leverantörer till branschen och även kunder deltar i ett stort och effektivt forskningsnätverk.

Ett effektivt nätverk

Svensk stålindustri är världsledande inom ett antal specialiserade nischer. Grunden för svensk stålindustris exportframgångar har varit en konsekvent och långsiktig satsning på erbjudanden med högt kunskapsinnehåll.

I Sverige satsas årligen mer än en miljard kronor på stålforskning. Huvuddelen av denna forskning, utförs inom de olika stålföretagen. Den gemensamma forskning som bedrivs inom Jernkontorets teknikområden svarar ungefär för 10–15%.

Den gemensamma forskningen är ett stort nätverk. Så gott som alla stålverk i Sverige, Finland och Norge deltar i forskningen. Här deltar också viktiga leverantörer och kunder till stålindustrin. Nätverk består av cirka 600 aktiva personer och är ett effektivt instrument för att föra ut forskningsresultaten till praktisk användning hos företagen.

Teknikområden

Forskningen bedrivs inom 15 teknikområden (TO) som omfattar material- och processteknisk forskning från råvara till stål- och restprodukter. Forskningen är främst behovsmotiverad och inriktad på att resultaten ska kunna användas i företagen. Parallellt pågår även grundforskning. Forskningen utförs vid de deltagande företagen, vid forskningsinstitut och vid tekniska högskolor eller universitet.
Läs mer om Jernkontorets teknikområden

Forsknings- och innovationsprogram

Jernkontoret koordinerar på uppdrag av statliga finansiärer även omfattande offentliga forskningsprogram. För närvarande pågår ett program: 

Forskningsprogrammet JoSEn, Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling, var ett samverkansprogram mellan Jernkontoret och Energimyndigheten som löpte under åren 2013–2018. Under 2019 publicerades en sammanfattning av resultaten: Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling. Slutrapport. (D 880)

Stålkretsloppet är ett miljöforskningsprogram som pågick i två etapper under åren 2004–2012. Forskningsresultaten visar att stål har en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. De sammanställda resultaten från Stålkretsloppet finns att ladda hem eller beställa som tryckta exemplar.

Samforsk klimat - samordnad forskning för stålindustrins klimatfärdplan

Samforsk klimat understöder järn- och stålindustrins ambitioner att genomföra sin klimatfärdplan och samordnar branschens relaterade forskningsinsatser. Samforsk klimat kartlägger pågående forskning, identifierar forskningsbehov, initierar och stödjer forsknings­- och utvecklingsprojekt samt följer och sprider resultat för den forskning som stödjer klimatfärdplanen.
Läs mer om Samforsk klimat

Finansiering

De företag som deltar i forskningen bidrar ekonomiskt med både kontanter och naturainsatser, i form av egna industriförsök och nedlagd arbetstid. Industriförsöken utgör en mycket viktig del i forskningssamarbetet mellan företag, forskningsinstitut, högskola och universitet eftersom de erbjuder möjligheter att göra försök i storskalig drift och få med verklighetens randvillkor i analyserna.

Statlig finansiering sker genom långsiktiga programavtal främst svenska statliga finansiärer.

Bakgrund

Den gemensamma nordiska stålforskningen är på flera sätt unik i sitt slag och har lång tradition. Redan 1751 initierades ett organiserat tekniskt samarbete inom svensk järn- och stålindustri. Den nuvarande verksamhetsformen, där forskningen är uppdelad i olika områden, grundlades 1926 och från 1969 omfattar verksamheten Norden.