Kemikalier

För att producera stål behövs råvaror i form av järnmalm, skrot, kol, kalk (slaggbildare), legeringsmetaller samt bränslen. Andra kemiska produkter som används är gaser, oljor och syror (vid betning av stålytor).

Stålindustrin arbetar med att bevaka och i viss mån påverka utvecklingen av den nationella och europeiska kemikalielagstiftningen.

REACH – EU:s kemikalieförordning

Kemikaliefrågorna domineras av EU:s förordning för kemikaliehantering, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) som trädde i kraft 1 juni 2007. Syftet med REACH är att "säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön".

Förordningen innebär att alla kemiska ämnen som tillverkas, importeras och säljs inom EU/EES i en mängd >1 ton/år måste riskbedömas. För järn- och stålindustrin berörs främst råvaror, till exempel legeringsämnen. Förordningen innehåller även regler som gäller användningen av kemiska produkter.

Avfall omfattas inte av REACH-förordningen. Undantag från registrering i REACH innefattar för närvarande malm och malmkoncentrat, processgaser, kol och koks, men det görs inget undantag för järn i REACH-förordningen.
Läs mer: Kort om REACH (kemi.se)

CLP-förordningen

CLP-förordningen innehåller EU:s regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter samt regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar.

EU:s nollutsläppsvision för en giftfri miljö

Kopplat till den gröna given är EU:s nollvision avseende föroreningar i luft, vatten och mark. Initiativet eftersträvar ett större helhetsperspektiv med högre krav avseende föroreningar i luft, vatten och mark. Övervakning, datainsamling och mätning av kemikalier kommer att utökas, både i Sverige och på EU-nivå.

EU:s Kemikaliestrategi för hållbarhet

I oktober 2020 lanserade EU-kommissionen en kemikaliestrategi för hållbarhet. Den är en del av nollvisionen för en giftfri miljö och fokuserar bland annat på starkare kemikalielagstiftning i EU, innovation för säkra och hållbara kemikalier och ökade informationskrav inom kemikalieområdet.
Läs mer: Chemicals strategy (ec.europa.eu)

Samverkan inom kemikalieområdet

Järn- och stålföretagen samordnar kemikaliearbetet med andra europeiska företag bland annat genom Eurofer, den europeiska stålindustrins branschorganisation. Det kan till exempel handla om vad den nya europeiska kemikaliestrategin kommer att innebära eller att tolka REACH- och CLP-förordningarna rätt för att kunna tillämpa dem för branschens frågor (till exempel för järnpellets, sinter och legeringar, eller  gränsdragningar mellan varor och beredningar). Den nordiska stålindustrin samarbetar också med europeisk stålindustri vad gäller registrering av slagger i REACH.

Våra ståndpunkter

  • Initiativen inom EU måste synkroniseras och dubbelreglering undvikas. Regelförenklingskonceptet bör hela tiden tillämpas, till exempel bör krav på kemikalieinnehåll i produkter regleras i produktlagstiftningen och inte i industriutsläppsdirektivet.
  • REACH ska leda till reella miljöförbättringar till exempel i form av en säkrare kemikaliehantering med mindre risker för människa och miljö, inte till orimligt stor arbetsbörda eller stora kostnader för vårt näringsliv.
  • Klassificering av ett ämne eller en blandning sker enligt CLP utifrån de inneboende egenskaper och de faroklasser som finns hos ett ämne eller en blandning. Krav på begränsad användning av ett ämne eller en blandning måste dock beakta risken för exponering.

Nationell handlingsplan för giftfri vardag

I Sverige har Kemikalieinspektionen mellan 2010 och 2020 ansvarat för en handlingsplan för giftfri vardag som avrapporterades till regeringen under 2020. Det övergripande syftet var att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Läs mer:  Handlingsplan för en giftfri vardag (kemi.se)