Bibliography of ironworks: J

A    B    C     D     E     F     G     H      I      J    

K     L    M     N     O     P    Q               

U         W     Y      Z      Å      Ä      Ö

                        

An asterisk (*) in front of the title indicates that it is not available in Jenkontoret's library.

Jonsbols bruk.

Ernvik, Arvid: Bäckhammars bruk. Minnesskrift till brukets 100-årsjubileum. Utg. på uppdrag av styrelsen för Skogsägareföreningen Vänerskog. - Karlstad, 1971. 351 s. Ill.
   Jonsbols järnbruk behandlas på s. 14-149.

Julita bruk

Aschling, A. R.: Anförande i Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademien den 28 April 1840. (Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar. 1841, s. 59-104.)
Juleta bruk behandlas på s. 71-72.

Granberg, O.: Allart van Everdingen och hans "norska" landskap, det gamla Julita och Wurmbrandts kanoner. Ett par undersökningar. - Stockholm, 1902. 83 s., 6 pl.

Swederus, M. B.: Bidrag till kännedomen om Sveriges bergshandtering under Karl IX:s tid. IV. Masugnar. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 59 (1904) s. 470-565.)
   Julita behandlas på s. 488. 

Dahlgren, E. W.: Louis de Geer 1587-1652. Hans lif och verk. - Uppsala, 1923. 2 d. (604 s.)
   Julita bruk omnämns på s. 118-119.

*Lagerquist, Marshall: Det karolinska Julita. Ett bidrag till dess historia. (Fataburen. 1955, s. 81-94.)

Jutbo hytta

Hillerström, Gottfrid: Hyttor, hammarsmedjor och kvarnar i Silvberg. En rundvandring till forna arbetsplatser. - Säter, 1973. 98 s. Ill. (En bok om Silvberg. [1])
   Jutbo hytta behandlas på s. 57-61.

Jäders bruk

Swederus, M. B.: Bidrag till kännedom om Sveriges bergshandtering 1612-1654. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 65 (1910) s. 28-249.)
Jäders manufakturverk behandlas på s. 145-169.

*Widell, C. O.: Några minnen från Jäders bruk från tiden omkring år 1860. (Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 10 (1920) s. 45-47.)

Corin, Carl-Fredrik: Arboga stads historia. - Arboga, 1978. 2 d. Ill.
D. 2 : Från 1500-talets mitt till 1718. - 588 s.

Florén, Anders: Disciplinering och konflikt. Den sociala organiseringen av arbetet. Jäders bruk 1640-1750. - Uppsala, 1987. 255 s. 
   Diss.

*Hedborg, Tage: Historik och hågkomster om Jäders bruk. (Hembygdsföreningen Arboga minne. Årsbok. 1967, s. 44-61.)

Kjellberg, Sven T.: Smederna vid Jäders bruk. (En bergsbok. Några studier över svensk bergshantering tillägnade Carl Sahlin. - Stockholm, 1921. S. 212-222.)

Meyerson, Åke: Vapenindustrierna i Arboga under äldre vasatid. - Stockholm, 1939. 254 s. Ill. (Kungl. livrustkammaren. Akter och utredningar. 3.)

Sahlin, Carl: Den basiska martinprocessens införande i Sverige. (Jernkontorets annaler. Årg. 124 (1940) h. 10, s. 537-561.)
Jäder behandlas på s. 548-552.

*Florén, Anders: Kvinnornas Jäders holme. (Hembygdsföreningen Arboga minne. Årsbok. 1997, s. 76-88.)

Jädraås bruk

Leffler, J. A.: Om nutida svensk masugnsbyggnad. (Jernkontorets annaler. N.S. Årg. 70 (1915) s. 199-283.)
Masugnsanläggningen vid Jädraås behandlas på s. 225-229.

K[jellberg], L.: Ett brukssamhälle på Ockelboskogarna. [Sign.] L. K-g. (Gefle Dagblad. 8 nov. 1924)

Jönsarbo bruk

[Lorichs, L. L.]: Köping-Uttersbergs järnväg 1866-1916. - Stockholm, 1916. 116 s. Ill.
   Jönsarbo behandlas på s. 17-18.

Lorichs, L. L.: En bok om Heds socken. - ,1931.
   Jönsarbo behandlas på s. 136-147.

Gunnarsson, Barbro & Yngve: Anteckningar omkring Karmansbo. Utg.: Volvoskolan. - [Karmansbo], 1976. 111 s. Ill.
   Jönsarbo bruks historia behandlas på s. 66-70.

Björnänger, Oskar: Hedströmmens äldsta hammarsmedjor. (Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum. Årsskrift. 65 (1987) s. 15-42.)
   Jönsarbo - Valbricka hammarsmedjor behandlas på s. 22-24.