Projekt 3 (2018-2022): Från prototyp till fullskalemodell – Hållbarhetskompass

Projekt 3 syftar till att utveckla metodik och ett verktyg för utvärdering av hur olika strategiska beslutsalternativ bidrar positivt och negativt till samtliga globala mål. 

Efterfrågan ökar från breda befolkningsgrupper över hela världen på varor, tjänster och infrastruktur som är socialt och miljömässigt hållbara under hela livscykeln. Detta avspeglas i FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål, som kan ses som den största utvecklingsplanen någonsin, en plan för att säkerställa att utvecklingsåtgärder bidrar med positiv samhällsnytta. Målen utgör en global vision för hållbar utveckling och hur dess många dimensioner interagerar. Frågan om hur företag, regeringar och civilsamhället på bästa sätt kan bidra till målen och skapa samhällsnytta, är nu mer aktuell än någonsin.

Baserat på en befintlig prototyp som testats av svensk stålindustri och andra aktörer, är målet för detta projekt att utveckla hållbarhetskompassen till ett innovativt och användarvänligt verktyg för globala aktörer. Projektet kommer att genomföras i en medskapandeprocess med industri, myndigheter, akademi och civilsamhälle. Nyckelaktörer med ett särskilt mandat att arbeta för genomförandet av Agenda 2030 kommer att spela en viktig roll som intressenter.

Projektet bygger på forskning och verktygsutveckling som sedan 2015 har genomförts i samarbete mellan Stockholm Environment Institute (SEI), Jernkontoret och den svenska stålindustrin. I projektet kommer ett webbaserat användarvänligt verktyg (kompassen) för beslutsfattare att tas fram som inkluderar en ständig uppdatering av kunskap om hur målen hänger ihop med varandra och i olika länder. En crowd sourcing av kunskap och data om hur målen påverkar varandra kommer byggas upp genom samarbetet med MIT ICC. Projektresultaten kommer att kunna användas vid strategiskt beslutsfattande inom företag, myndigheter, forskning och andra samhällsorganisationer för att utvärdera hur olika investeringsalternativ, forskningsstrategier och policys kan komma att bidra till eller motverka samhällsnytta.