Projekt 2 (2016-2018): Utveckling av metod och verktyg för bedömning av samhällsnytta inom svensk stålindustri

I oktober 2016 inledde Jernkontoret och SEI ett fortsättningsprojekt till projekt 1. Utifrån kartan (handlingsplanen) från det första projektet togs en "kompass" fram. Tanken är att kompassen ska visa vägen till så mycket samhällsnytta som möjligt i relation till FN:s globala mål och delmål till 2030, samt se på hur samhällsnytta kan kopplas till samhällets balansräkning. Workshop-resultat kommer att bidra med viktig input till projektet.

Inledningsvis gjordes översiktliga analyser av hur de globala målen samverkar eller motverkar varandra nationellt och globalt. Analyserna användes sedan i den första workshopen. Ett trettiotal utvalda personer från industri, akademi, politik och samhälle bjöds sedan in för att diskutera hur stålindustrin kan öka den positiva påverkan, och samtidigt minimera eventuell negativ påverkan, på samhällsnyttan i Sverige och internationellt.

Läs mer om projekt 3