Stålindustrin skapar hållbarhet

Svensk stålindustri strävar efter att bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling visar att stålindustrins arbete går i rätt riktning. 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Bruntlandkommissionens definition, 1987). Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Gemensam vision: Stål formar en bättre framtid

Stålindustrins gemensamma vision för 2050 har redan stakat ut vägen för omvandlingen mot ett hållbart samhälle. "Stål formar en bättre framtid"  innehåller tre åtaganden:

  • Vi leder teknikutvecklingen 
  • Vi föder kreativa individer
  • Vi skapar miljönytta

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s 17 globala mål, tagna i sin helhet, ger möjlighet att integrera alla tre dimensionerna av hållbar utveckling. Stålindustrin välkomnar denna ansats. Även om utvecklingsmålen är satta på en övergripande nivå så är flera av målen direkt applicerbara för svensk stålindustri.

Agenda 2030-kompass för ökad samhällsnytta

Jernkontoret arbetar tillsammans med bland andra Stockholm Environment Institute (SEI) och MIT i USA med att ta fram en Agenda 2030-kompass. Kompassen väger in att FN:s 17 mål är kopplade, så att planerade åtgärder kan värderas utifrån sin totala påverkan på hållbarhet. Kompassen ska provköras under första halvåret 2021 och väntas vara helt färdig i september 2021.

FN:s Global Compact 

Global Compact är ett FN-initiativ med syfte att få företag att ta ansvar inom en rad områden relaterade till hållbarhet: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Flera svenska stålföretag har anslutit sig till initiativet: SSAB, Sandvik, Outokumpu och Höganäs. I och med anslutningen har de förbundit sig att följa tio principer och att rapportera sina insatser till Global Compact.

Nätverk för samverkan kring hållbarhet

Det finns ett nätverk för gruv-, järn- och stålföretag med syfte att samverka och utbyta erfarenheter kring hållbarhetsfrågor. Nätverket koordineras av Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna gemensamt.
Läs mer: Hållbarhetsnätverket gruva och stål

Nätverket Business@Biodiversity Sweden

Business@Biodiversity Sweden är Jernkontorets och Svemins initiativ i syfte att skapa ett branschöverskridande nätverk för biodiversitet och strategisk affärsutveckling. Nätverket samarbetar kring frågor som rör ekosystemtjänster, biologisk mångfald, naturkapital och hur dessa kan gynna affärsutvecklingen. Nätverket drivs av Ecogain. 
Läs mer: www.businessandbiodiversity.se

Kreativa medarbetare skapar miljönytta genom teknikutveckling. Foto: Mikael Ullén för Ovako.