Gasreningsstoft och -slam blir nya råvaror

Med de avancerade filter och tekniker som numera finns i rökgasreningsanläggningarna är stoftinsamlingen mycket effektiv. Ökad produktion och effektivare filter gör att mängden uppsamlat stoft ökar, vilket ur miljösynpunkt är välkommet. 

Slam från SSAB:s rökgasrening torkas och plöjs till finkornigt material. Sedan tillverkas briketter av materialet, en råvara till masugnen. Foto: Merox.

Vid de metallurgiska högtemperaturprocesserna bildas stoft som följer med processgaserna och avskiljs i textila spärrfilter, venturiskrubbrar eller elektrofilter. I samband med omhällning av järn eller stål och vid andra tillfällen när smältan exponeras för luft sker en oxidation och avrykning. Även stoftet som då bildas samlas in.

Med de avancerade filter och tekniker som numera finns i rökgasreningsanläggningarna är stoftinsamlingen mycket effektiv. Ökad produktion och effektivare filter gör att mängden uppsamlat stoft ökar, vilket ur miljösynpunkt är välkommet.

I rökgasreningsanläggningar avskiljs stoft i torrt eller vått tillstånd. Vanligtvis används torra metoder, men ibland (p.g.a. explosionsrisk) är våta metoder det enda alternativet. Vått stoft bildar ett slam som tas till vara efter att det har torkat. 

Rökgasslam blir till masugnsråvara

SSAB lägger slam från LD-konverterns rökgasrening på en särskilt avsedd yta där det får ligga i två veckor och torka för att sedan plöjas till finkornigt material. Därefter tillverkas briketter av materialet och recirkuleras som råvara till masugnen.
Läs mer: Användning av järnhaltigt avfall (miljonytta.se)

Även extern upparbetning metaller i stoft

Vissa av stofter skickas externt för utvinning av metaller. Stoft från tillverkning av rostfritt stål upparbetas på krom-, nickel- och järninnehåll vid Befesa Circular Alloys Sweden AB i Landskrona och stoft med hög zinkhalt återvinns vid Boliden Mineral i Rönnskär. Därefter kan metallerna återföras till stålproduktionsprocessen.