Jernkontorets verksamhet

Jernkontoret tillvaratar järn- och stålindustrins intressen inom ett antal områden som är särskilt viktiga för branschens konkurrenskraft.  

Sveriges järn- och stålföretag är pusselbitar i en stark, hållbar samhällsekonomi och dess produkter utgör en viktig del av svensk export. Dessa förhållanden kan inte tas för givna utan förutsätter att företagen klarar sig väl i den internationella konkurrensen. Det behövs bland annat ett mål för konkurrenskraft och tillväxt inom järn- och stålindustrin, samt en ökad allmän kännedom om stål och om industrins betydelse för välfärd och hållbar utveckling.

Jernkontorets uppdrag är att tillvarata järn- och stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för företagens verksamhet i Sverige.

Jernkontoret representerar den svenska järn- och stålindustrin i frågor inom följande områden: 

  • Energi, miljö och klimat
  • Hållbarhet
  • Forskning
  • Högre utbildning
  • Standardisering
  • Handelspolitik
  • Transportfrågor och infrastruktur

Tillsammans med företagen driver Jernkontoret olika politiska reformförslag, se Vi tycker

Jernkontoret är en betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt. Jernkontoret strävar efter att uppfattas som en kvalificerad samtalspartner med hög trovärdighet. 

Tillsammans med företagen arbetar Jernkontoret för att uppfylla järn- och stålindustrins gemensamma vision för 2050 – "Stål formar en bättre framtid"

Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen.

Även bergshistorisk forskning leds av Jernkontoret.

Allmän ekonomisk utveckling är avgörande för hur stålmarknaden utvecklas. Därför bevakar Jernkontoret konjunktur och ekonomisk utveckling noga, både nationellt och internationellt. Jernkontoret utarbetar även branschfakta och statistik, marknadsanalyser och prognoser.

Läs mer om Jernkontorets verksamhet i Berättelse till Brukssocieteten, som är Jernkontorets officiella årsberättelse. Den omfattar utförlig årlig beskrivning av Jernkontorets verksamhet samt ekonomisk och finansiell redogörelse. 

För information om hur Jernkontoret är organiserat, se Ägare och styrelse

Arbetsmarknad och arbetsmiljö

Jernkontoret företräder inte branschens intressen inom arbetsmarknadsområdet. Frågor som har med arbetsmarknad och arbetsmiljö att göra handläggs av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet inom Industriarbetsgivarna.