Axel Wahlberg

Axel Wahlberg var professor och föreståndare för Tekniska högskolans materialprovningsanstalt. I en av sina undersökningar behövde han samarbeta med olika laboratorier i Europa; frågan var om de ställde upp… 

I sina undersökningar ville Axel Wahlberg (1868–1938) visa på att även i ett prima, utmärkt stål fanns variationer i kol- och fosforhalt. Men även, och i detta sammanhang viktigare, ville han också påvisa det faktum att analyser rörande fosfor och kol gav olika resultat av olika kemister, eftersom några internationella analysmetoder inte fanns.

Europeiskt samarbete

För att kunna påvisa olikheter i analysresultat av olika kemister vände sig Wahlberg till flera laboratorier i Europa. I England tog han kontakt med J. E. Stead i Middlesbrough, vars laboratorium var välrenommerat och som enligt Wahlberg ”med stor beredvillighet åtog sig det mödosamma arbetet”.

I Tyskland hörde han sig för hos professor A. Ledebur, som ”emellertid beklagligt nog svarade avböjande samt därjämte sade sig icke kunna rekommendera någon annan kemist till provens utförande”. Wahlberg gjorde då en förfrågan vid Fresenius laboratorium i Wiesbaden, men erhöll svaret, att ”analyserna icke kunde utföras på så kort tid, som erfordrades”. Därför blev inte några analyser utförda av någon tysk kemist.

I Österrike vände han sig till den kände kemisten och friherren Jüptner von Jonstorff vid Donawitz och denne ”åtog sig benäget uppdraget”. I Sverige utförde Kungl. Tekniska högskolan motsvarande analyser.

En internationell standardisering

Efter att ha redogjort för undersökningens resultat inför Iron and Steel Institute i London föreslog Axel Wahlberg en resolution där den första punkten var att ”snarast möjligt internationellt antagbara analyseringsmetoder utarbetas, så att större överensstämmelse emellan analysresultat, erhållna vid olika laboratorier, kunna påräknas”. Denna resolution blev en sporre för fortsatt samarbete mellan de metallurgiska laboratorierna och ledde till en internationell kommission för att uppnå en standardmetod för analysering av kol och fosfor.

Senare blev Axel Wahlberg disponent för Fagersta bruk och slutligen överingenjör vid Jernkontoret, där han, mer än vad som tidigare varit brukligt, betonade utländska traktatförhandlingar, tull- och handelsärenden.


Kungl. Tekniska högskolans materialprovningsanstalt 1903. Axel Wahlberg är sittande tredje från höger.

_________________

Detta är ett av 24 porträtt ur Jernkontorets porträttsamling som presenterades i Jernkontorets julkalender 2019. Klicka här för att se övriga 23 porträtt.
Porträttsamlingen består av en omfattande katalog skapad av industrihistorikern Carl Sahlin (1861–1943). Den innehåller cirka 7 000 personhistoriska uppgifter om personer med anknytning till järn- och stålindustrin, ofta med porträtt.