Jernkontorets ägare och styrelse

Jernkontoret ägs sedan 1747 av svenska järn- och stålföretag som genom brukssocieteten utövar sitt inflytande över Jernkontoret. Brukssocieteten utser Jernkontorets fullmäktige, som beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha. 

Jernkontorets konstruktion är ett offentligrättsligt organ med privat delägarskap, som inte är bundet till personer eller företag utan direkt till varje järnbruk. 

Jernkontoret ägs sedan 1747 av de bruk som bedriver, eller har bedrivit, järn- och stålframställning. Varje delägare erlägger en avgift kallad Jernkontorsdalern.

Jernkontoret konstitueras i Reglemente för Jernkontoret som senast beslutades av Kungl. Maj:t 1929 och Stadgar för lånerörelse samt övrig förvaltning

Delägare och intressenter

Ofta efterfrågas förteckning över Jernkontorets medlemsföretag, men Jernkontoret är ingen medlemsorganisation utan en branschorganisation som företräder delägare och intressenter.  (Företag kan dock vara vara medlemmar av ett eller flera av Jernkontorets teknikområden, utskott eller råd.) 

Drygt 180 bruk räknas som Jernkontorets delägare, men majoriteten av dessa är inaktiva. Idag bedrivs verksamhet som direkt kan hänföras till stålindustri på ett tjugotal orter. Dessa aktiva företag erlägger utöver Jernkontoresdalern en årlig serviceavgift som finansierar cirka hälften av Jernkontorets verksamhet. Företagen är huvudsakligen stålföretag med anläggningar i Sverige där det framställs eller bearbetas järn och stål.

Det finns även intressenter i Jernkontoret. Det är företag som inte är delägare men som ändå helt eller delvis vill utnyttja Jernkontorets serviceverksamhet. 

Brukssocieteten

Brukssocieteten består av representanter för delägarna samt ledamöterna i Jernkontorets fullmäktige. Brukssocietetens årliga allmänna ordinarie sammankomst motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag.  
Läs mer om delägare och intressenter.

Schematisk skiss över Jernkontorets organisation

 

Jernkontorets fullmäktige

Brukssocieteten utser mellan tolv och arton personer till fullmäktige, vilka utgör Jernkontorets styrelse. 
Läs mer om Jernkontorets fullmäktige 

Råd och utskott

Inom Jernkontoret finns åtta råd eller utskott som har till uppgift att vägleda Jernkontorets fullmäktige och ledning i olika frågor.
Läs mer om Jernkontorets råd och utskott 

Ledningsgrupp

Jernkontorets verkställande direktör bildar tillsammans med avdelningscheferna Jernkontorets ledningsgrupp. Gruppen sammanträder i allmänhet var annan vecka.
Mer information och kontaktuppgifter till vd och avdelningscheferna