Bergshistorisk forskning

Den bergshistoriska forskningen omfattar både arkeologisk och historisk dokumentation och forskning. Den omfattar även kultur- och industriminnen som har med metallframställning att göra, men främst är det järnhanteringens utveckling som kartläggs.  

Bergshistoriska utskottet

Bergshistorisk forskning har varit fast knuten till Jernkontoret sedan 1920-talet. I mitten av 1960-talet startades ett bergshistoriskt utskott som sedan dess har till uppgift att 

  • främja den historiska forskningen rörande bergshanteringen och dess produkter
  • underlätta samarbetet mellan olika forskare
  • lämna förslag till och prioritera angelägna uppgifter
  • anordna föredrag, diskussioner och fältstudier
  • underlätta snabb publicering av och information om vunna resultat

Verksamheten gäller både arkeologisk och historisk dokumentation och forskning samt kulturminnesvård rörande all hantering av järn och metaller, dock med huvudvikten lagd på järnhanteringens utveckling. Verksamheten rör alla tidsavsnitt och är nordisk.

 Mer om Jernkontorets bergshistoriska verksamhet och publiceringar:


Bergshistoriska utskottet har tio ledamöter och är tvärvetenskapligt sammansatt. Utskottet har sammanträde två gånger per år.

Utskottets ordförande
Olle Wijk, fd forskningschef Sandvik AB

Övriga ledamöter
Fredric Bedoire, prof, emer. Kungl. Konsthögskolan
Kjersti Bosdotter, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
Clas Ericson, bergsingenjör
Martin Fritz, prof. emer, Göteborgs universitet
Carl-Magnus Gagge, fd landsantikvarie, Västmanlands läns museum
Gert Magnusson, docent
Elisabeth Nilsson, fd vd Jernkontoret
Anders Nordebring, Riksarkivet
Arne Sundström, bergsingenjör
Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet

Adjungerad
Yngve Axelsson, bibliotekarie, Jernkontoret
Orvar Nyquist, fd vd Jernkontoret

Sekreterare
Catarina Karlsson, forskningskoordinator, Jernkontoret

Finansiering

Jernkontoret svarar för basfinansieringen, men den största insatsen görs i form av ideellt arbete från deltagarna i verksamheten. För vissa större projekt där till exempel yrkesverksamma forskare ingår söks externa fondmedel.

Expertkommitté

Under utskottet arbetar en expertkommitté som också är tvärvetenskapligt sammansatt av tjugo ledamöter och en ordförande. Kommittén sammanträder två gånger per år.

Expertkommitténs arbetsuppgifter är att samordna kommittéarbetet, initiera forskning och prioritera bland föreslagna uppgifter samt liksom utskottet hålla sig à jour med vad som händer både nationellt och internationellt.

Under expertkommittén arbetar enskilda forskningskommittéer med sina respektive uppgifter.

Expertkommitténs ordförande
Gert Magnusson, Stockholm

Övriga ledamöter
Björn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg, Norge
Björn Björck, Uppsala 
Göran Carlsson, Rosvik
David Damell, Strängnäs
Ida Dicksson, Industriantikvarie Ida Dicksson
Kerstin Fernheden, Täby
Georg Haggrén, Helsingfors universitet, Finland
Eva Hjärthner-Holdar, Arkeologerna, Statens historiska museer, 
Anders Houltz, Centrum för Näringslivshistoria
Maths Isacson, Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
Birgit Karlsson, Göteborgs universitet
Anders Lundgren, Uppsala universitet, Idé- och lärdomshistoria
Mats Lundmark, Örebro universitet, Samhällsvetenskap
Ulf Melin, Uppsala
Dag Noréus, Stockholms universitet, Oorganisk kemi
Ing-Marie Pettersson Jensen, Avesta kommun
Stig Rubæk, Hundested, Danmark
Anders Ödman, Lunds universitet, Arkeologi