Icke-järn-kommittén

Inom Jernkontorets bergshistoriska utskott finns kommittén "Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi". Kommittén verkar för kunskapsuppbyggnad, utbildning och dokumentation med avseende på icke-järnmetallerna inom fältet arkeologi/historia–metallurgi/metallbearbetning. En viktig uppgift är också att initiera forskning om icke-järnmetaller.

Dagbrottet vid Falu koppargruva. Foto: Kenneth Sund.

1980 bildades inom Jernkontorets bergshistoriska utskottet den första forskningskommittén inom området icke-järnmetaller. Den nuvarande kommittén, Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi (9048/95) har pågått sedan 1995.

Icke-järn-kommitténs forskning spänner över ett stort tidsperspektiv, från förhistorisk tid till ny tid. Vad som avses är inte endast en eventuell metallproduktion utan också den vidare manufakturen av metallerna samt de samhälleliga och ekonomiska konsekvenser detta innebär.

Inom kommittén pågår flera delprojekt som rör koppar, silver, kobolt och brons.

Ordförande: Dag Noréus, Stockholms universitet, Oorganisk kemi.

Läs mer: Kommitténs forskningsprojekt (pdf)

Aktivitet och seminarier

Utbildningsmaterial

Icke-järn-kommittén har tagit fram kursmaterial och kursplan för en universitetskurs på grundnivå på 15 högskolepoäng. Kursen anordnades vid Stockholms universitet 2014–2017: Människor och metaller. Utvinning, användning och betydelse under förhistorisk tid till och med medeltid.

Kompendiet I gruva och grav: Metallhantering från bronsålder till nyare tid (2003) är tänkt som en inspiration för studenter i arkeologi och historia på C- eller D-nivå. Kompendiet belyser några av aspekterna som ryms inom ämnet ”metallhantering”, det kan som ett smakprov från olika tidsperioder. Gemensamt för artiklarna i kompendiet är att de ger en introduktion till olika ämnen inom metallhanteringen och framhåller några frågor och forskningsämnen som skulle kunna vara intressanta för ytterligare studier.

Symposier

Under kommittéernas verksamhetstid har hållits fyra större symposier 1988, 1995, 2003 och 2011.

Publiceringar

Kommitténs publiceringar i Jernkontorets historiska skriftserie H:

Två projekt har resulterat i doktorsavhandlingar vid Stockholms universitet:

icke-jarn2.jpg

Gjutning av mässing. Foto: Kenneth Sund.