Stålindustrins klimatfärdplan

Den svenska stålindustrins klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig industri i Sverige 2045. 

Redan 2018 överlämnades järn- och stålindustrin en klimatfärdplan till regeringen. Under 2020 gjordes en uppföljning av klimatfärdplanen och under våren 2021 lanserades rapporten "Sammanfattning och uppföljning 2020 av Klimatfärdplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige".

Arbetet för en fossilfri och konkurrenskraftig järn- och stålindustri i Sverige pågår hela tiden.

Svensk järn- och stålindustri vill göra skillnad för det globala klimatet. Redan idag har svenska stålprodukter ett lågt klimatavtryck internationellt sett, och produkterna gör än större klimatnytta när de används i samhället. Samtidigt ska Sverige bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå det målet krävs åtaganden från alla samhällsaktörer, inte minst krävs en större samverkan mellan politiken och industrin.

Klimatfärdplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige

Den 25 mars 2018 överlämnades färdplanen till regeringen. I färdplanen beskrivs de olika processerna för att framställa stål, var utsläppen av koldioxid finns och vilka möjliga fossilfria alternativ som finns för att ersätta de fossila råvaror och bränslen som används idag.

Arbetet med att ta fram färdplanen tog ett år och utfördes av Jernkontoret tillsammans med representanter för järn- och stålindustrin. Arbetet innefattatde kartläggning av utsläpp och ett antal workshops med experter från olika delar av samhället för att identifiera möjliga lösningar. Stålindustrin samarbetade även med initiativet Fossilfritt Sverige.

Ladda hem: Klimatfärdplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige (pdf, 4,3 Mb) 

Beställ tryckt exemplar av färdplanen

Sammanfattning och uppföljning 2020 av klimatfärdplanen

Under 2020 gjorde järn- och stålindustrin en uppföljning av klimatfärdplanen och under våren 2021 publicerades en rapport. I rapporten redovisas huvudpunkterna i klimatfärdplanen och utvecklingen under den tid som gått sedan den lanserades. De politiska åtgärdsförslag som lades fram 2018 har följts upp och i rapporten bedöms de politiska initiativ som skett.

Ladda hem: Sammanfattning och uppföljning 2020 av Klimatfärdplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige (pdf, 1 Mb)

Beställ tryckt exemplar av uppföljningen 2020

Kompetensfardplan-uppfoljning2020-mini.jpg

Lanseringsseminarium 21 april 2021:

Uppföljningen av klimatfärdplanen lanserades med ett seminarium där följande frågor diskuterades: Hur kommer klimatfärdplaner till användning i politikens arbete med klimatstrategier, i syfte att göra störst klimatnytta och skynda på omställningen? Vad kan vi göra annorlunda och kan vi bli bättre på att samverka mellan näringsliv och politik?

Medverkande gjorde:
Annika Jacobson, statssekreterare åt miljö- och klimatminister Per Bolund på miljödepartementet
Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet
Mikael Román, analytiker, Tillväxtanalys
Cecilia Sjöberg, avdelningschef Industriell utveckling på Vinnova
Pontus Sjöberg, vd, Swerim
Pontus Hydén, forskningschef, Höganäs AB
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör, Jernkontoret
Nicklas Tarantino, projektledare för Samforsk klimat

Se även: