Kompetensfärdplan: Kraftsamling för utbildning och kompetensförsörjning

Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarnas gemensamma färdplan för att säkra kompetensförsörjningen för gruv- och stålnationen Sverige.

Kompetensfärdplanen "Kraftsamling för utbildning och kompetensförsörjning" lanserades i juli 2022.

För att svensk gruv- och stålindustri ska kunna möta en ökad efterfrågan, fortsatt vara globalt konkurrenskraftig och kunna bidra med grön omställning, sysselsättning och välstånd, finns det en avgörande utmaning som måste hanteras. Eftersom det inte bara är malmen och elen utan framför allt människorna som gjort den svenska gruv- och stålindustrin framgångsrik så har kompetensförsörjningen nu seglat upp som en av de viktigaste frågorna för branschen. Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens måste förbättras. En väl fungerade kompetensförsörjning är central för att höja produktiviteten och stärka företagens konkurrenskraft.

Idag har branschen stora svårigheter att rekrytera nya medarbetare. Rekryteringarna tar för lång tid, företagen behöver kompromissa med kvalifikationskraven och ofta inleda med att fortbilda de nyanställda. Dalande teknikintresse bland unga, minskat söktryck såväl till gymnasieskolans yrkesprogram som till relevanta högskoleutbildningar, samt svårigheter att locka rätt kompetens till branschen är de största hindren för att anställa. Här finns en strategisk utmaning som måste kunna behärskas.

Syftet med denna kompetensfärdplan för gruv- och stålnationen Sverige är att presentera en gemensam bild av de kompetensförsörjningsutmaningar som gruv- och stålindustrin står inför. Färdplanen lyfter också fram vad branschen, politiken och utbildningsväsendet behöver göra för att förbättra kompetensförsörjningen för gruv- och stålindustrin. Gemensamt kan vi stärka den svenska gruv- och stålindustrin genom att säkra branschens kompetensförsörjning. Det är något som hela Sverige tjänar på.

Denna kompetensplan lanserades i juli 2022 och är den andra utgåvan.  Sedan den första kompetensfärdplanen lanserades 2019 har stora initiativ och investeringar skett inom gruva, järn och stål. Därför behövde rapporten uppdateras.

Kompetensfärdplanen är framtagen av Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri, Swedish Mining Innovation, med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Ladda hem: Kompetensfärdplan: Kraftsamling för utbildning och kompetensförsörjning (pdf, 11,9 Mb)

Beställ tryckt exemplar av färdplanen.

Kompetensfardplan2022.jpg

Läs mer: