Stålindustrins betydelse

Stålindustrins betydelse för vår välfärd kan inte nog betonas. Stålindustrins produkter är helt nödvändiga för utvecklingen av det hållbara samhället. Konkurrenskraftiga stålföretag genererar sysselsättning, exportintäkter, skatteintäkter och innovationer.

Stålindustrin genererar välfärd

Idag sysselsätter stålindustrin omkring 44 600 personer i Sverige (2023), dels i stålföretagen och dels indirekt olika leverantörsföretag. 

Stålindustrin genererar stora export- och skatteintäkter. Exportintäkterna bidrar till Sveriges BNP och skatteintäkter kan på olika sätt finansiera satsningar på välfärd. Stålindustrins tillsammans med övrig svensk exportindustris betydelse för vår välfärd kan inte nog betonas.

Filmen nedan ger exempel på stålindustrins bidrag till samhällsutvecklingen, miljömässiga fördelar med stål och den omfattande användningen av stål i vårt dagliga liv.

Viktigt med stärkt konkurrenskraft

Stålindustrin konkurrerar på den globala marknaden varje dag. Där är svenska stålföretag världsledande inom flera olika marknadsnischer med sina avancerade stål. Men konkurrensen är hård. 

En mängd faktorer påverkar stålföretagens konkurrenskraft. Insatsvaror som malm, skrot, legeringsämnen och energi måste vara tillgängliga till konkurrenskraftiga villkor och priser. Villkoren för att driva företag, inklusive skatter och avgifter, tillgång till forskare och personer med utbildning av hög klass, med mera, måste vara jämförbara med konkurrenternas villkor. När det är uppfyllt handlar det om att ligga i framkant inom till exempel forskning, innovation, marknadsföring och kompetensutveckling. En annan viktig faktor är närhet till marknaden – och det gör att fungerande transporter och infrastruktur är av största vikt.

Alla svenska stålföretag är idag internationella, många verkligt globala, och en rad faktorer påverkar om en koncernledning kommer att göra nästa investering i Sverige – eller i ett annat land. Det är därför oerhört viktigt att Regeringen ständigt utvärderar hur de politiska besluten påverkar företagens konkurrenskraft, och ser till att den sammantaget alltid bibehålls eller stärks.

Industrins konkreta förslag till politikerna för att stärka konkurrenskraften   

Industrin är motorn i svensk ekonomi. Genom rätt reformer kan industrin fortsätta att skapa värden som gynnar hela samhället. Samtidigt förändras industrins förutsättningar och även om svenska företag ofta har kommit långt i utvecklingen, måste politiken utvecklas tillsammans med industrin om förändringsresan ska bli en svensk framgångssaga. 

Jernkontoret och tretton andra organisationer, som tillsammans representerar hela den svenska industrin, har presenterat en handlingsplan till landets ledande politiker: Industrins reformagenda: En handlingsplan förstärkt konkurrenskraft för svensk industri.

De föreslagna åtgärderna i rapporten kan ge större utväxling på de positiva värden som industrin bidrar med redan idag, till gagn för såväl Sveriges välfärd, som klimatomställning och innovationskraft. 

Lär mer: industrinsreformagenda.se