Hållbarhetsnätverket gruva och stål

Ett nätverk för gruv-, järn- och stålföretag med syfte att samverka och utbyta erfarenheter kring hållbarhetsfrågor. Nätverket koordineras av Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna gemensamt.

Med hållbar utveckling avses ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, inklusive respekt för mänskliga rättigheter och antikorruption.

Hållbarhetsredovisning görs av många av de större gruv- och stålföretagen. Verksamheter såsom SSAB, Boliden och Outokumpu rapporteras enligt GRI (Global Reporting Initiative) och granskas externt. Det finns även flera andra standarder, uppförandekoder, m.fl. som företagen följer och som behandlar mänskliga rättigheter, antikorruption, m.m.

EU:s redovisningsdirektiv (2013/34/EU), som gäller företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, innebär i huvudsak att stora företag och företag av allmänt intresse ska upprätta hållbarhetsrapporter och att vissa noterade företag ska lämna information om mångfaldspolicy i bolagsstyrningsrapporten.

Hållbarhet går från att handla om rapportering till att få en mer strategisk roll i affärsutvecklingen. På många av stålföretagen sker också en utveckling av organisationen av hållbarhetsarbetet. Detta är utgångpunkten för det nätverk för företag inom gruv- och stålbranschen samt branschorganisationerna som etablerades under 2014.

Hållbarhetsnätverket gruva och stål har till uppgift att:

  • främja kontakter mellan hållbarhetsansvariga.
  • kommunicera vad som görs inom företagen respektive branscherna.
  • vara en plats för erfarenhetsutbyte, öka den samlade kunskapen och förbättra omvärldsbevakning samt nationellt och internationellt påverkansarbete
  • vara en samlad röst för stål- och gruvbranschen i frågor som gäller hållbarhet.

Nätverket koordineras av Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna gemensamt.