Vanliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor rörande Jernkontorets bibliotek och boksamlingar.

Kan man låna hem böcker från Jernkontorets bibliotek?

Jernkontorets bibliotek är ett privat bibliotek för Jernkontoret och dess medlemmar. Biblioteket lånar därför endast ut till personer som deltar i Jernkontorets verksamhet eller i dess kommittéer. Däremot kan vem som helst besöka biblioteket för att ta del av litteraturen. 

Kan man fortfarande köpa Jernkontorets Korrosionstabeller för rostfria stål?

Korrosionstabeller för rostfria stål utkom 1977 både på svenska, engelska och finska. Alla dessa utgåvor är slutsålda, men en ny utgåva har utgivits på engelska av Sandvik Steel och Avesta Sheffield tillsammans, numera Sandvik Materials Technology och Outokumpu Stainless: Corrosion Tables. Stainless Steels. Denna kan beställas från respektive företag.

Se vidare:
Sandvik Materials Technology, Corrosion Tables
Outokumpu Stainless, Corrosion Tables and Charts

Var kan jag få uppgifter om en viss standardbeteckning för stål?

Jernkontorets bibliotek har endast några vanliga allmänna kataloger över svenska och utländska stålbeteckningar. För ovanligare beteckningar är det bättre att ta kontakt med SIS, Svenska institutet för standarder, som via sitt dotterbolag, SIS Förlag AB säljer både svenska och utländska standarder.
Se vidare: SIS (sis.se)

Var får jag tag på Jernkontores karta över slagginneslutningar?

Jernkontorets karta över slagginneslutningar är numera en standard i SIS-serien: SIS 11 11 11. Den kan beställas från SIS Förlag AB.
Se vidare: SIS (sis.se)

Var finns järnbrukens arkiv?

Någon central arkivinstans för järnbrukens gamla arkiv finns inte. Brukens arkiv har rönt olika öden. En del har helt sonika kastats eller bränts upp, då bruket har lagts ned. Om bruket har köpts upp av något annat företag brukar arkivet ha följt med till det nya företaget. Därför finns det många bruksarkiv t.ex. hos Nordstjernans centralarkiv i Ängelsberg. På senare tid har det bildats arkivorganisationer som förvarar företagsarkiv inom de olika länen. Exempel på dessa är:

Vad är det för skillnad på Bergskollegium och Jernkontoret?

Bergskollegium bildades 1630 som ett självständigt centralt ämbetsverk. Det upplöstes 1857 då dess uppgifter att öva tillsyn över den svenska bergshanteringen övertogs av kommerskollegium. Bergskollegiums arkiv finns nu på riksarkivet.
Se vidare på riksarkivets webbplats (riksarkivet.se).

Jernkontoret bildades däremot under 1740-talet som en sammanslutning av brukspatronerna, "brukssocieteten", för att stödja den svenska exporten av stångjärn med hjälp av lån och krediter.

Bergskollegium och Jernkontoret samarbetade i många fall för att stödja och förbättra den svenska bergshanteringen, t ex genom övermasmästarämbetet och genom utländska resor för att studera andra länders bergshantering.

Vad innehåller Jernkontorets arkiv rörande olika järnbruk?

Jernkontorets eget administrativa arkiv innehåller ingenting om brukens egna förehavanden utan består huvudsakligen av protokoll från Jernkontorets fullmäktige, korrespondens och olika lånehandlingar. 

Var finns Jernkontorets äldre arkiv?

Jernkontorets arkiv t.o.m. 1928 finns deponerat på riksarkivet. Kvar på Jernkontoret finns övermasmästarnas berättelser, s k relationer, 1752–85 och Angersteins renskrivna reseberättelser från utländska resor 1749–1755.

Var kan jag köpa äldre årgångar av Jernkontorets Annaler?

De äldre årgångarna av Jernkontorets Annaler är slutsålda och enda sättet att få tag i dem är via något antikvariat. Antikvariaten i Bergslagen torde vara de som har störst möjlighet att kunna ha tidskriften.