Samforsk klimat

Samforsk klimat är ett initiativ med syfte att understödja stålindustrins ambitioner att genomföra sin klimatfärdplan samt samordna branschens och omgivande aktörers forskningsinsatser. Samforsk klimat kartlägger pågående forskning, identifierar forskningsbehov, initierar och stödjer forsknings­- och utvecklingsprojekt samt följer och sprider resultat.

Genom sina långtgående åtaganden för ökad hållbarhet har svensk stålindustri hamnat i fokus för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Bland annat har industrin tagit fram en klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri som ska leda till eliminerade utsläpp av fossil koldioxid och bidra till ett fossilfritt samhälle år 2045.

Med klimatfärdplanen vill svensk stålindustri visa och lyfta de hinder och möjliga lösningar som kan leda till en fossilfri och konkurrenskraftig bransch, men också vilket betydande samarbete som krävs mellan företagen och politiken för att det ska lyckas. Stålbranschens klimatfärdplan identifierar en rad behov gällande forskning, innovation och utveckling. Dessa behov behöver mötas för att branschens mål ska kunna nås. Arbetet med sådana insatser har redan påbörjats, men effekten kan förstärkas och accelereras genom samarbete och samordning.

Om Samforsk klimat

Samforsk klimat är ett samarbete mellan Jernkontoret, medlemmar av Jernkontorets teknikområden och den nya organisationen Sustainable Steel Region. Initiativet har stöd av Vinnova.

Målet för Samforsk klimat är att samordna, berätta om och stärka de insatser som genomförs inom ramen för stålindustrins klimatfärdplan. Det ska ske genom en kartläggning av pågående forskning och utveckling inom och utom stålindustrin, genom att initiera nya aktiviteter och stödja projekt samt att följa upp aktiviteternas utfall.

Verksamhet och syften

Samforsk klimat kartlägger pågående FoU, identifierar forskningsbehov, initierar och stödjer forsknings­projekt samt följer och sprider resultat.

Samforsk klimat syftar bland annat till att…

  • stötta stålindustris ambition att genomföra sin klimatfärdplan.
  • visa vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs för att möta klimatfärdplanen.
  • bidra till att forskningsresultaten tillvaratas och används så att stålindustrin succesivt närmar sig målet.
  • samla behovsägare, teknikföretag och forskare som vill och kan bidra till klimatfärdplanen.
  • redogöra för forskningsbehov baserat på branschens strategier.
  • lyfta fram, förstärka och skapa helhet utifrån relevant forskning som redan görs inom stålindustri, forskningsinstitut och akademi.
  • initiera och stödja nya projektförslag.
  • förmedla bransch- och spetskunskap som stöd till externa projektägare.
  • sätta stämpeln stålindustrins klimatfärdplan på relevanta FoU-projekt.

Mer information

Webbplats: www.samforskklimat.se

Projektledare: Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region
Telefon: 070 200 75 78
E-post: nicklas.tarantino@susreg.se

samforsk-klimat-logo.jpg