Ny rapport och ny kommitté om standardisering för stålprodukters klimatpåverkan

Jernkontoret publicerade i veckan en slutrapport från den Vinnovafinansierade utredningen av standardiseringsbehov kopplat till stålindustrins klimatomställning. Samma dag ordnade Svenska Institutet för Standarder (SIS) ett möte om en ny svensk standardiseringskommitté för stålprodukters klimatpåverkan. Jernkontoret delfinansierar kommittén och välkomnar intressenter i stålets värdekedja att aktivt delta i kommitténs arbete.

Exempel på produkter av stål. Foto: Pia Nordlander, Bildn.

Slutrapport med förslag på metoder för att bedöma ståls klimatavtryck

Projektet URSTARK – Utredning av standardiseringsbehov kopplat till stålindustrins klimatomställning – genomfördes under 2022 och redovisades på ett slutseminarium den 19 januari 2023.  Utredningen finansierades av Vinnova och koordinerades av Jernkontoret under ledning av Karin ÖstmanLäs mer om och se presentationer från seminariet.

Slutrapporten från projektet är nu publicerad och finns tillgänglig på Jernkontorets webbplats, se www.jernkontoret.se/urstark.

Rapporten innehåller en kartläggning och analys av internationella standarder och andra initiativ av betydelse för stålindustrin klimatomställning och bedömning av stålens klimatavtryck. En intresseanalys har genomförts i stålets värdekedja avseende användning eller avsaknad av lämpliga metoder för att bedöma ståls klimatavtryck och redovisning av bolags klimatpåverkan och klimatfärdplaner. Slutsatser från arbetet och ett antal förslag till åtgärder redovisas i rapporten.

– Standardiseringen är i stora delar tekniskt och komplext. För att driva på klimatomställningen behöver vi komma fram till en gemensam metod för hur klimatavtryck från stål och stålprodukter ska beräknas. I rapporten redovisas ett antal förslag till åtgärder, säger rapportförfattaren Karin Östman, senior miljöhandläggare på Jernkontoret, och fortsätter:

–  Utredningen framhåller vikten av att delta i det internationella standardiseringsarbetet och vi behöver också följa och påverka införande av relevanta EU-ramverk. Samarbetet i stålvärdekedjan är viktigt för att öka kunskaperna och förståelsen hos alla involverade.

Ny svensk standardiseringskommitté för stålprodukters klimatpåverkan

Inom den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) bildades tidigare i år en ny subkommitté till den tekniska kommittén för stål, TC 17. Subkommittén heter Environment related to climate change in the iron and steel industry, ISO/TC 17/SC 21.

Svenska Institutet för Standarder (SIS) ordnade den 3 oktober ett intressentmöte för svenskt deltagande i en spegelkommitté till den internationella subkommittén. Den svenska kommittén kommer att heta SIS/TK 638 Stålprodukters klimatpåverkan och kommer att finansieras bland annat av Jernkontoret.

Jernkontoret välkomnar intressenter i stålets värdekedja – liksom intresserade myndigheter – att aktivt delta i den nya tekniska kommittén för att bidra till större klarhet och harmonisering avseende beräkning och kommunikation av ståls klimatavtryck.

Är du intresserad av att delta i den nya kommittén? Kontakta Otto Björnberg på SIS, otto.bjornberg@sis.se

 

Se även:

Inom Jernkontoret finns ett råd med representation från järn- och stålföretag som arbetar med standardiseringsfrågor. Läs mer om Standardiseringsrådets verksamhet.